Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 18.5.2019, 12:12
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci odtlakování tanku H01e na VZP.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Ovzduší v České republice

10. března 2017

ovzdušíOvzduší je nepostradatelnou součástí každého živého organismu, bez vzduchu by život na zemi nebyl možný, proto je nutné se o ovzduší zajímat a dbát na jeho kvalitu. V průběhu února se konaly na téma ovzduší v Praze dvě akce, které se týkaly jeho kvality a novelizace legislativy jeho ochrany.

Konference Kvalita ovzduší v ČR dne 2. února 2017
ovzdušíKonference se zaměřovala na nejen na současnou problematiku ovzduší na našem území, ale i na její historický vývoj. Poukázala na problémy, na které ochrana ovzduší naráží - doprava, energetika, lokální topeniště, vnitřní prostředí budov, lidské zdraví, či nová legislativa. Základním tématem diskuse byl postup statní správy při uplatňování zákonů, antifosilní zákon, efektivita kotlíkových dotací a možnosti snížení emisí z dopravy.
Pár zajímavostí z přednášek.

RNDr. Jiří Bendl, CSc. (Úřad vlády České republiky) upozornil, že k znečišťování ovzduší docházelo už ve středověku, kdy zdrojem byly černé kuchyně a vytápění obydlí s otevřeným ohněm, žháření lesů a polí, rozpalování skal ohněm při dolování. Z nich pak pocházely nejzávažnější karcinogenní a mutagenní emise, polycyklické a aromatické uhlovodíky (PAU) a další rizikové organické látky z nedokonalého spalování dřeva, jakož i mikročástice PM10 a PM2,5. Celkové emise do atmosféry byly relativně nízké vlivem malé hustoty obyvatel, avšak zátěž zdravotně rizikovými látkami PAU, benzo(a)pyrenem, PM2,5, PM10 obyvatel byla velmi vysoká a to vlivem bezprostřední blízkosti kouře v dýchací zóně z přípravy pokrmů, pobytu a spánku v místnostech s vysokými koncentracemi kouře a při pobytu v sídlech. Emise měly významný dopad na zkrácení délky života i na poškození zdraví obyvatel.

RNDr. Jan Macoun, Ph.D. (ČHMÚ) upozornil, že k zásadnímu poklesu emisí v ČR došlo koncem 90. let a to především díky odsíření uhelných elektráren. K dalšímu mírnému snížení došlo v roce 2007 – 2008, kdy byla povinnost plnit plán snižování emisí jako součást Národního programu snižování emisí stávajících zdrojů.
V současné době naše ovzduší znečišťují domácí topeniště a doprava. Závažné jsou studené starty motorů produkující vysoké emise zdravotně rizikových látek v dýchací zóně. Hlavními problémovými látkami jsou suspendované částice frakce PM10, PM2,5, benzo[a]pyren a přízemní ozon.
Problémové lokality jsou aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (nejzávažnější situace - kombinace českých zdrojů i emisí z Polska); Praha a Brno (problematické především emise z dopravy) a malá sídla: (znečištění ovzduší suspendovanými částicemi a benzo[a]pyrenem z lokálního vytápění). Jižní Evropu trápí především vysoké koncentrace přízemního ozonu, východní Evropu vysoké koncentrace benzo[a]pyrenu a vysoké koncentrace PM2,5 trápí téměř celou Evropu.

MUDr. Radim Šrám (Ústav experimentální medicíny AV) ve své prezentaci (Znečištění ovzduší - důsledky pro zdraví naší populace) zmínil, že zvýšené koncentrace PM2.5 zvyšují výskyt autismu poruch kognitivních funkcí u dětí, onemocnění depresí, demence a Parkinsonovy choroby.
Znečištěné ovzduší v pánevních okresech způsobuje trvale sníženou střední délku života mužů i žen; trvale zvýšenou úmrtnost na srdečně-cévní onemocnění; u dětí narozených v sedmdesátých a osmdesátých letech je nutné očekávat v dospělosti zvýšený výskyt hypertenze, ischemické choroby srdeční, diabetu 2. stupně, ovlivnění kvality spermií. Poškození genetického materiálu (DNA) bude nepříznivě ovlivňovat i příští generace.
Autor ve své prezentaci navrhoval několik preventivních opatření, jak zlepšit zdraví lidí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Např. výjezd do škol v přírodě 2 x ročně po dobu 14 dní a to na náklady znečišťovatelů ovzduší nebo státu, zajistit ve školních jídelnách stravování odpovídající zdravé výživě, vysvětlovat dětem na základních školách principy zdravého životního stylu (nekouření, zdravá výživa) a přijmout komplexní výzkumný program, který bude analyzovat vliv znečištěného ovzduší na populaci Moravskoslezského a Ústeckého kraje (včetně ekonomické analýzy nákladů za poškození zdravotního stavu).

Bc. Kurt Dědič (ředitel Odboru ochrany ovzduší, MŽP) se zaměřil na Střednědobou strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR. Vzhledem k tomu, že kvalita ovzduší v České republice dlouhodobě nesplňuje požadavky stanovené národní a evropskou legislativou pro ochranu zdraví lidí a ekosystémů a vyvolává v zatížených oblastech významná zdravotní rizika pro jejich obyvatele. Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR je zastřešujícím koncepčním dokumentem, který shrnuje výstupy Národního programu snižování emisí České republiky a 10 programů zlepšování kvality ovzduší zpracovaných pro 7 zón a 3 aglomerace. Strategie byla schválena dne 2. prosince 2015 usnesením vlády České republiky č. 979 a je podkladem pro financování opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší z fondů EU prostřednictvím operačních programů.
Více informací zde: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kvalita_ovzdusi_strategie_2020/$FILE/OOO-Strategie_ochrany_ovzdusi-20151217.pdf

Mgr. Pavel Gadas, MŽP (vedoucí oddělení spalovacích zdrojů a paliv) znovu zmínil, že jedním z velkých problémů jsou lokální topeniště a jeho kontrola. V novele zákona se objevuje nový způsob kontroly přímo v domácnostech a to v případě podezření na porušení některé povinnosti podle zákona, které nelze prokázat bez provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje, jeho příslušenství nebo používaných paliv, obecní úřad ORP provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní a poučí jej o povinnostech podle zákona a o následcích opakovaného důvodného podezření na jejich porušení v podobě provedení kontroly. Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje některou z povinností podle zákona, je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům. Průběh kontroly má tři podstatné části.

ovzdušíPrvní je dokumentace, kde je nutné zkontrolovat kouř z komína lokálního topeniště – vizuálně z vně pozemku, tmavost kouře, údaje o kotli, zásobu paliva (druh, stav, místo uložení a kvalita paliva, doklad o zakoupení paliva (pokud je)) a odvod spalin.

Druhá část je kontrola, do které patří vizuální stav kotle a jeho součástí v době kontroly (hoří, nehoří, barva plamene, atd.), stav kotle, spalinových cest a jejich okolí z hlediska nánosů sazí a dehtu, hledat neodborné zásahy na kotli a spalinových cestách, dostatečný přívod spalovacího vzduchu, stav a funkčnost regulačních a ovládacích prvků kotle, druhu a stavu paliva ve spalovacím prostoru (topeništi) a u kotle, charakter popela, charakter popelovin v popelnici nebo na jiném místě, kde je popel deponován.

ovzdušíTřetí část je vyhodnocení, na základě provedené kontroly se vyhodnotí, zda provozovatel provozuje zdroj v souladu se zákonem a pokyny výrobce a zda není indikováno spalování nekvalitních paliv nebo odpadu, vypracování protokolu o kontrole, proti kterému může kontrolovaný podat námitky, analogické kontroly standardně provádí ČIŽP u stejných kotlů (do 300 kW), které však nejsou umístěny v objektech sloužících k bydlení či rodinné rekreaci.

doc. Michal Vojtíšek, Ph.D., MSc., (ČVUT) se zaměřil na spalovací motory ve městech. S množstvím dieselových a benzinových motorů rostou emise oxidů dusíku, které vznikají při vysokých teplotách za zvýšeného tlaku syntézou atmosférického N2 a O2. Při spalovacích procesech dochází nejen k tvorbě oxidů dusíku, ale až i silné kyseliny dusičné, která se cca 1/5 podílelí na vrcholící acidifikaci.
Emise organických látek spolu s UV zářením vytváří vysoké koncentrace přízemního ozónu (v ČR často nadlimitní). Motory produkují také velmi malé částice, které se se s vysokou účinností zachycují v plicích a pronikají do krevního oběhu. Dopravou dochází i k emisím aerosolu otěry pneumatik, otěry brzdového obložení a otěry komunikací, dále k otěrům a emisím železa a rzi z kolejí a k víření hrubého prachu.
Problémem nejsou ani tak staré motory, jako motory ve špatném technickém stavu. Upozornil, že je nutná pečlivá údržba a emisní kontrola automobilů. Což se v reálném životě neděje a dochází k tomu, že motory nesplňujínebo obcházejí legislativu, jsou ve špatném technickém stavu, mají odmontované filtry a nelegální úpravy. Automobil kouřící, ve špatném stavu, neseřízený, neodborně přečipovaný: „Hulí více, jak lokomotiva“.

Seminář novela zákona o ochraně ovzduší dne 21. února 2017
ovzdušíSeminář na téma Novela zákona o ochraně ovzduší č. 369/2016 Sb. se zabýval především opatřením na zdrojích znečišťování ovzduší podle programů zlepšování kvality ovzduší, kontrolami spalovacích zdrojů na pevná paliva do příkonu 300 kW včetně domácností, povinnostmi provozovatelů zdrojů, emisními limity a technickými podmínkami provozu pro látky obtěžující zápachem a podkladů pro povolovací řízení.

V novele zákona o ovzduší došlo k následujícím změnám: úprava sčítacích pravidel, ověřování výsledků kontinuálního měření, úprava podmínek vyhlašování smogových situací, změny při vydávání a změnách povolení provozu, změny ve vyhlašování a v provozu v nízkoemisních zónách, nové povinnosti při distribuci paliv a lodních paliv a spalovacích zdrojů, jasnější pravidla pro připojování/odpojování od soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE), zavedení povinnosti dodržovat pokyny dodavatele zdroje, upřesnění kontrol technického stavu a provozu, zavedení možnosti přímých kontrol domácností, změny v uchovávání provozní evidence a ohlašování souhrnné provozní evidence (SPE), upřesnění podmínek odstavování a omezování provozu, zmocnění pro stanovení náležitostí dokladu o kontrole technického stavu a provozu a způsobu stanovení emisního limitu pro látky způsobující zápach, úpravy povinností při nakládání s barvami a laky, zpřísnění povinností pro biopaliva, nové sankce a změny v autorizacích.
Více o konkrétních změnách najdete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-369

Na konci každé prezentace na obou seminářích byl prostor pro diskuzi. Nejvíce dotazů padalo ze strany zaměstnanců z městských úřadů z odborů životního prostředí, pro jejíchž práci nastalo poměrně dost změn, především v oblasti kontrol lokálních topenišť.

Ing. Hana Svašková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com, B.I.D. services
Zdroje: prezentace přednášejícíchČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf