Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 14:25
V době 14:25 až 14:44 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, najíždění Re výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 8:10
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 7:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 22:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 00:13
Spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).S prachem nejsou žerty

1. října 2014

© www.pixabay.comZa námi jsou letní dny plné hřejivého slunce, pomalu si přivykáme na kratší den a prodlužující se noc. V duchu už se připravujeme na chladné a deštivé počasí, kdy je lépe zalézt do teplých domovů a schoulit se ve vyhřátém pelíšku. Ale takový vyhřátý pelíšek přináší i nutnost topit a topení obvykle přináší zvýšené koncentrace prachu v ovzduší. V letošním roce jsme na rozdíl od předešlých let nezaznamenali dosud žádnou smogovou situaci. Znamená to, že je prachu v ovzduší méně?

Prachu ubylo?
V období od 1. října 2013 do 31. března 2014 bylo ve všech 15 oblastech Smogového a varovného regulačního systému (SVRS) České republiky vyhlášeno pouze 5 smogových situací, způsobených zvýšenými koncentracemi suspendovaných částic frakce PM10. Smogové situace se omezily pouze na dvě severomoravské oblasti. Smogové situace z důvodu vysokých koncentrací oxidu dusičitého NO2 a oxidu siřičitého SO2 nebyly vyhlášeny. Oproti minulým sezónám nebyla vyhlášena žádná regulace vybraných zdrojů.

K překračování denního imisního limitu PM10 docházelo v průběhu uvedeného období na všech stanicích SVRS, ale k překračování prahových hodnot docházelo pouze na některých z nich.
Nejlepší situace byla v kraji Vysočina, v Karlovarském kraji a v Jihočeském kraji.
Naopak nejvíce dní s překročením denního imisního limitu bylo zaznamenáno v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, Středočeském a Ústeckém kraji.

Charakteristika zimního období 2013/2014
Koncentrace prachu v ovzduší a tím i škodliviny PM10 souvisí nejen se zdroji znečišťování ovzduší a množstvím jimi produkovaných emisí, ale také s podmínkami meteorologickými.

Rok 2014 byl atypický teplou zimou, téměř beze sněhu a dešťových srážek, což sice vedlo ke snížení potřeby energie pro vytápění domácností a tím i ke snížení emisí z lokálních topenišť, ale vzhledem ke snížené vlhkosti ovzduší byla vyšší sekundární prašnost např. z dopravy.

V roce 2013 byla naopak zima intenzivní, kdy se více topilo, ale zase bylo více sněhu a srážek. K těmto podmínkám je nutné připočítat vliv rozptylových podmínek a inverzních stavů.

Zima 2013/2014 a zvláště první měsíce roku 2014 byly velice suché. Zato teplotně byl rok příznivý. Proto koncentrace prašného aerosolu PM10 jen zřídkakdy dosáhla hodnot nad 100 μg.m-3 a nebyly tedy splněny podmínky pro vyhlašování smogových situací. Po řadu dní se však hodnoty koncentrací pohybovaly mezi 50 a 100 μg.m-3.

V letošním roce již v současné době registrujeme větší počet dní s překročením denního imisního limitu PM10. Z pohledu ročního průměru nebyl v roce 2013 imisní limit překročen a ke dni 6. 10. 2014 nebyly zatím naměřeny hodnoty koncentrací PM10, které by vedly k překročení ročního imisního limitu v roce 2014.

Počet překročení denního imisního limitu pro PM10
Pro hodnocení prachu v ovzduší jsou ještě další kriteria než počty smogových situací. Jedním z nich je povolený roční počet překročení hodnoty 50 µg/m3, tj. denního imisního limitu pro PM10, vyplývajícího ze zákona č. 201/2012, o ochraně ovzduší. Povolenou normou je počet 35 překročení. V minulém čísle zpravodaje, jsme se zmiňovali o tom, že tento limit byl na některých měřicích stanicích překročen již v březnu 2014. V regionu Ústeckého kraje se jednalo o stanice ČHMÚ Most, Lom a Ústí nad Labem.

Jak se situace vyvíjela a jaká je situace nyní, když přichází podzim a s ním možné zhoršení rozptylových podmínek a vznik inverzí?

Pro přehlednost stavu počtu překročení povoleného denního imisního limitu pro PM10 v České republice ke dni 6.10.2014 uvádíme tabulku s vyhodnocením pořadí počtu překročení hodnoty denního imisního limitu pro PM10, kterou zpracovává a pravidelně aktualizuje na svých webových stránkách Český hydrometeorologický ústav.
© ECM

Jak je patrné z tabulky na čelních místech jsou stanice z Moravskoslezského kraje, tj. Věřňovice, Ostrava, Český Těšín, Havířov, ale objevují se i měřicí stanice Středočeského kraje jako Kladno, Beroun a Praha 8-Karlín a kraje Plzeňského a to Plzeň a Tábor. Hranici 35 pokořily i stanice v Ústeckém kraji a to nejen v Mostě, Lomu a Ústí nad Labem, ale i stanice v Teplicích, Děčíně, Krupce a Chomutově.

Každopádně nejhorší situace z hlediska PM10 je v roce 2014 v kraji Moravskoslezském, kde na stanici Věřňovice bylo ke dni 06.10.2014 dosaženo již 75 překročení denního imisního limitu a výše maximální koncentrace PM10 233,2 µg/m3.

V následujícím grafu uvádíme porovnání počtu překročení ve vybraných městech Ústeckého kraje za období od 1. ledna do 6. října v roce 2013 a ve stejném období roku 2014; tj. do 6. října 2014.
© ECM

Limity a jejich dodržování v ČR
Pro polétavý prach PM10 platí čtyřiadvacetihodinový limit 50 mikrogramů na m3, přičemž tento limit může být 35x ročně překročen. Další platný limit stanovuje nejvyšší průměrnou koncentraci za celý rok na 40 mikrogramů. Dle nejnovějších studií však mohou mít škodlivé zdravotní účinky i nižší koncentrace polétavého prachu.

Evropská unie chce zpřísnit limit tak, aby povolený limit 50 mikrogramů na metr krychlový nesměl být překročen častěji než 7x za rok. Zpřísnilo by se tak pětinásobně dosavadní kritérium tolerující překročení stanovené hranice 35 x.

Jak škodí prach našemu zdraví
Dlouhá doba přítomnosti částeček prachu v ovzduší zvyšuje míru vdechování těchto částic. Nebezpečnost polétavého prachu pro zdraví člověka závisí na zdroji a složení prachu. Dýchání sazí z tisíců dieselových motorů automobilů ve městě je kvůli vysokému obsahu rakovinotvorných látek mnohem nebezpečnější, než vdechnutí rozvířených zrníček půdy z pole během procházky přírodou.

Částice větší, než 10 mikrometrů, se obvykle zachytí již na nosní sliznici, menší částečky, tedy právě PM10, se usazují dále v průduškách. Při hlubším nádechu pak částice putují do vzdálenějších částí dýchacího ústrojí. Menší částice, PM2,5 a PM1,0, mohou někdy putovat přímo až do plicních sklípků a jsou proto nejnebezpečnější. Prachové částice v průduškách a plicích škodí jednak samotným mechanickým zaprášením, stejně jako rostlinám škodí zaprášení listů, mnohem větším problémem je pak obsah jedovatých a rakovinotvorných látek v prachu, například arzenu, kadmia, chromu, niklu, olova nebo manganu. Dlouhodobé vystavení vysokým koncentracím polétavého prachu poškozuje dýchací a srdeční ústrojí, zkracuje délku života a zvyšuje kojeneckou úmrtnost.

Co způsobuje nadměrné vdechování polétavého prachu?
- astma
- plicní choroby
- rakovinu plic
- poškození nenarozených dětí již v prvním měsíci těhotenství
- častější onemocnění dýchacích cest u dětí
- ve vyšším věku zvyšuje počet onemocnění cukrovkou, vysokým krevním tlakem a různými srdečními onemocněními

Kde se ten prach bere?
Ze současných dat lze předpokládat, že počty překročení se navýší, jakmile začnou být příznivé podmínky pro zhoršení rozptylových podmínek, vznik inverzí a jakmile nám začne být zima a začneme si přitápět…

© www.pixabay.comLokální topeniště jsou totiž v převážné míře zastaralá. Mnohdy se v nich spaluje nevhodné a nekvalitní palivo, které nevyhovuje požadavkům kotle a navíc mnohdy jsou využívány jako palivo materiály patřící do separovaného sběru a komunálních odpadových nádob.

Tyto spalovací zdroje zejména v domácnostech způsobují značné znečištění ovzduší v přízemních vrstvách atmosféry toxickými sloučeninami jako je oxid uhelnatý, oxidy dusíku, oxidy síry, prachové částice, sloučeniny chlóru, organické látky, těžké kovy apod. Podíl znečištění ovzduší u suspendovaných částic PM10 (tzv. jemný poletavý prach) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) vlivem provozu zdrojů malých výkonů spalující tuhá paliva dosahuje v České republice v průměru 40 % a 70 % z celkového podílu na národních emisích.

© www.pixabay.comVedle lokálních topenišť se na znečištění ovzduší podílí i doprava. Ke vzniku emisí z automobilové dopravy nedochází jen spalováním pohonných hmot, například prachové částice se uvolňují i mechanickým otěrem povrchů – obrušováním povrchu vozovky, pneumatik, brzdových destiček či opětovným vířením částic z povrchu vozovky v důsledku proudění vzduchu vyvolaného projíždějícími vozidly nebo větrným počasím.

Celkové emise a vlastnosti výfukových plynů jsou významně ovlivňovány typem auta, jeho hmotností, rychlostí, použitým palivem, seřízením motoru, účinností odstraňování částic z výfukových plynů (přítomnost katalyzátoru), stářím, stavem vozovky a celkovým terénem a údržbou. Dvě třetiny prachových částic z aut vyprodukují dieselové motory. Dieselový motor sice ušetří oproti benzínovému 25-30 % paliva, což má kladný vliv na emise CO2 a vznik skleníkového efektu, jenže dokáže vyprodukovat stonásobně (!) větší množství prachových částic oproti benzínovému motoru s katalyzátorem. V tomto ohledu je diesel vážnou hrozbou pro zdraví lidí.

Technickým řešením jsou filtry pevných částic (DPF), v nichž dojde ke spálení přes 80 % větších i menších částic, některé filtry umí odstranit z výfukových plynů až 95% částic. Filtry podle typu potřebují údržbu po 100 – 200 tisíci najetých kilometrech (především doplnění aditiva pro občasné spálení prachových částic), montují se ale už i filtry bez nutnosti údržby.

Některé automobilky vybavují své dieselové vozy filtry prachových částic standardně, u některých modelů jsou k dispozici volitelně za příplatek. Řada výrobců bude muset filtr prachových částic zahrnout jako běžnou součást vozu kvůli splnění aktuálních emisních limitů EURO.

Individuální automobilová doprava je kromě letecké dopravy nejškodlivější vůči přírodě, životnímu prostředí i lidskému zdraví. Před výběrem nového auta se tedy vyplatí důkladně zvážit, zda je jeho koupě opravdu nutná a zda není možné využít alternativy (veřejná doprava, sdílení aut, ve městě a na krátké vzdálenosti cyklistika).

Server topten.info zveřejnil výsledky rozsáhlého srovnávacího testu automobilů rozdělených do sedmi kategorií podle velikosti. Sledovaly se emise oxidu uhličitého, malých prachových částic, oxidů dusíku, uhlovodíků a rakovinotvorných látek, a dále hlučnost vozidel a spotřeba paliva. A jaká auta dopadla v jednotlivých kategoriích nejlépe? Podívejte se zde.

Co můžete udělat vy
Co s tím uděláme? Budeme se zlobit a rozčilovat, nebo se zamyslíme nad tím, jestli také sami nepřispíváme ke zvyšování škodlivin včetně prachu v ovzduší?

Tak to zkuste:

a) Zodpovědně se rozhodujte při výběru dopravního prostředku
Pokud se místo cesty autem rozhodnete jít pěšky nebo na kole, autobusem nebo vlakem, snižujete znečištění ovzduší nejen prachovými částicemi, ale i řadou dalších škodlivých látek. Pokud auto nutně potřebujete, je vhodné vybrat si takové, které škodí nejméně, a zároveň jej řídit šetrným způsobem. Více informací najdete na webu http://emise.eps.cz.

b) Připlaťte si za auto s filtrem
Pokud kupujete vůz s dieselovým motorem, zajímejte se o to, zda je vybaven filtrem pevných částic (DPF). Pokud není filtr součástí standardní výbavy vozidla, připlaťte si za něj. Chráníte tak nejen životní prostředí a zdraví ostatních lidí, ale i svoje. Myslete na to, že vážná onemocnění způsobená emisemi polétavého prachu si mohou vybrat kohokoliv…

c) Topte moderně
Při řešení nového systému vytápění volte obnovitelné zdroje – například tepelná čerpadla, solární kolektory, čisté kotle na biomasu. Možným řešením je i vytápění na zemní plyn, případně napojení na centrální zásobování teplem. Pokud topíte tuhými palivy, netopte nekvalitním uhlím nebo mokrým dřevem, ale snažte se kupovat kvalitní palivo. Nespalování odpadků v domácím kotli je snad dnes již samozřejmostí. Nejen snížení produkce znečišťujících látek, ale i výrazné úspory domácí kasy může přinést zateplení vytápěné budovy a tedy snížení spotřeby paliv.

Další rady jak řídit auto co nejohleduplnější vůči životnímu prostředí můžete nalézt na adrese http://hluk.eps.cz/hluk/emise/jak-ridit-setrne/.

Ing. Milena Vágnerová a Bc. Dana Kovaříková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Fotografie: www.pixabay.com

Zdroje:
www.chmi.cz
http://hluk.eps.cz/hluk/emise/poletavy-prach-%e2%80%93-neviditelna-hrozba/
http://lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz/node/93Články a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf