Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 18.5.2019, 12:12
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci odtlakování tanku H01e na VZP.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje

25. září 2017

ozeEnergie je pro civilizovaný život nezbytná, otázkou je, kde jí člověk bude brát, až mu jednou dojdou zdroje. Dnes víme, že jsou dva typy zdrojů energie, a to obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Patří tedy budoucnost obnovitelným zdrojům?

Člověk, stejně tak jako všechny ostatní organismy, potřebuje ke své existenci neustálý přísun energie. Člověk je jediným tvorem, který je schopen energii účelně přeměňovat a využívat nejen pro své potřeby, ale i k práci a požitku.

Téměř veškerou energii, kterou spotřebováváme, je až na výjimky nutné získávat z přírodních zdrojů. Energii můžeme získávat z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů.

Neobnovitelné zdroje energie jsou zdroje, které se na Zemi vyskytují v omezeném množství a nemají schopnost „obnovy“. To znamená, že pokud je lidstvo vyčerpá, bude muset najít jiný způsob získávání energie. Současný svět, především pak ekonomika vyspělých západních států, je na neobnovitelných zdrojích závislá. Patří sem fosilní paliva – uhlí, ropa, zemní plyn a jaderná energie (uran).

Energii, která se sama v časovém horizontu dokáže částečně nebo úplně obnovit se říká obnovitelné zdroje energie (OZE). Tento zdroj energie lidé využívají již od pravěku. Patří sem energie větru, slunce, vody, geotermální a biomasa.

Sluneční energie
ozeSluneční neboli solární energie pochází ze slunce. Díky moderním technologiím je využívána na ohřev vody, pro vytápění pomocí solárních kolektorů nebo na výrobu elektřiny pomocí fotovoltaických panelů. Přímé využití energie slunečního záření patří z hlediska ochrany životního prostředí k nejčistším a nejšetrnějším způsobům výroby elektřiny. Sluneční výkon 40 bilionkrát přesahuje teoretickou spotřebu lidstva. Dnes z něj však dokážeme využít pouze část.

Více informací se dozvíte zde.

Větrná energie
ozeVětrná energetika využívá sílu větru především pro výrobu elektřiny. Využití větru ve větrných mlýnech má na území našeho státu svou tradici. Historicky je postavení prvního větrného mlýna na území Čech, Moravy a Slezska doloženo již v roce 1277 v zahradě Strahovského kláštera v Praze.
Využití energie větru je založeno na jednoduchém principu. Díky proudění větru se otáčejí lopatky rotoru, které jsou přes převody napojeny na elektrický generátor. Nejrozšířenějším typem jsou elektrárny s vodorovnou osou otáčení, kde vítr pohání lopatky s profilem podobným letecké vrtuli.

Více informací se dozvíte zde.

Energie z biomasy
ozeBiomasa byla ve formě dřeva po tisíciletí primárním energetickým zdrojem. Biomasa může být rostlinná i živočišná, patří sem také organické odpady, např. odpad z přípravy pokrmů. V ČR se používají zejména tyto formy biomasy:
- zbytková biomasa z lesnictví – například dřevní odpad vznikající při těžbě dřeva či dřevovýrobě (větve, pařezy, piliny, štěpka, hobliny, kůra);
- zbytková biomasa ze zemědělství, vznikající jako vedlejší produkt zemědělství – obilná a řepková sláma, organické či rostlinné zbytky ze zpracovatelského průmyslu (např. obaly olejnatých semen),
- organické zbytky (např. chlévská mrva).

Biomasa pro energetické potřeby se získává i z tzv. energetických plodin. Ty se cíleně pěstují např. kvůli výrobě biopaliv nebo jako palivo pro výrobu tepla (topoly, vrby a nepotravinářské rostliny).

Více informací se dozvíte zde.

Geotermální energie
ozeGeotermální energie má svůj původ v tepelné energii nitra Země, která se uvolňuje radioaktivním rozpadem izotopů v zemském magmatu. Každých 100 m směrem do středu Země stoupá teplota o 3 °C, takže v hloubce 3 km je průměrná teplota kolem 100 °C.
Tuto energii lze využít buď přímo k vytápění, nebo prostřednictvím parního cyklu k výrobě elektrické energie. Geotermální energie se využívá v geotermálních elektrárnách.

Více informací se dozvíte zde.

Vodní energie
ozeVodní energie je ze všech obnovitelných zdrojů ve světě i v ČR využívána nejvíce. Má u nás dlouholetou tradici (dříve například vodní hamry a mlýny). Energie vody nám slouží především k výrobě elektřiny.

Více informací se dozvíte zde.

Výroba z OZE (včetně výroby elektřiny z přečerpávacích vodních elektráren) tvoří přibližně 13 % z celkového objemu elektřiny vyrobené v ČR. Podíl OZE na celkové výrobě elektřiny v ČR stále roste. I OZE má však své limity, spočívající hlavně v omezeném potenciálu dostupnosti a využití konkrétních typů zdrojů. Ne všude je možné efektivně využívat např. větrnou energii, rovněž plochy pro pěstování biomasy nejsou nekonečné (zábor půdy pro energetické účely naráží na potřebu zajištění potravinové dostupnosti pro obyvatelstvo), také sluneční energie není v našich zeměpisných šířkách v zimě příliš.

Dalším limitujícím faktorem pro jejich masové rozšíření je jejich nestabilita výroby v čase. Výsledek je ten, že bez záložních zdrojů, případně rozsáhlejšího využití akumulačních prvků v soustavě, není možné zajistit bezpečné a spolehlivé dodávky uživatelům sítí. Zálohy a akumulace ovšem něco stojí, což elektřinu z takové, na OZE bohaté, soustavy výrazně prodražuje.

Informace o tom, jaký zdroj nám zajistí dostatek energie v budoucnosti jsou poměrně časté. V ČR mají OZE v energetickém mixu své nezastupitelné místo. Věda a technika nacházejí stále nové možnosti, jak zvýšit efektivitu využívání obnovitelných zdrojů.. Maximální využívání obnovitelných zdrojů je i jedním z klíčových bodů energetické politiky Evropské unie. Podle výsledků průzkumu provedeného statistickým úřadem EU Eurostat považuje zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na bilanci spotřeby energie za jeden z prioritních úkolů svých vlád 90 % občanů členských zemí. Evropská unie si v rámci své energetické politiky stanovila cíl zvýšit podíl hrubé spotřeby energie z obnovitelných zdrojů na úroveň 20 % do roku 2020. Česká republika si jako indikativní cíl vůči EU stanovila dosažení hrubé spotřeby více než 13 % energie z obnovitelných zdrojů v roce 2020.

Nejdůležitější a zcela bezkonkurenčně nejlevnější a nejekologičtější zdroj je však stále opomíjen. Jedná se o snižování spotřeby, proto bychom měli spotřebovávat energii uvážlivě, snažit se jí neplýtvat a při používání spotřebičů hledět i na jejich úspornost. Šetřením energie v domácnostech nešetříme jen přírodu, šetříme i své zdraví a své peníze.

Ing. Hana Matějková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.comČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf