Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy

26. srpna 2013

altKdyž se zadíváte na oblohu, tak si můžete představit, že ještě vysoko nad mraky, ve výšce 25 až 35 km se nachází neviditelný, tenký obal Země z vrstvičky ozónu, který je však velmi důležitý a nepostradatelný pro veškerý život na naší planetě. Ozonosféra chrání pozemské organismy před smrtícím účinkem ultrafialového záření (UV-B záření). Díky této ochraně se k povrchu Země dostává asi pouze 1% ultrafialového záření přicházejícího ze Slunce.

Ultrafialové záření, které se dostane k povrchu Země, je v malých dávkách pro mnoho organismů potřebné, ničí mikroorganismy, u člověka podporuje tvorbu vitamínu D. Ve větších dávkách je ale toto záření životu nebezpečné, a to nejen pro člověka a ostatní živé organismy, ale i pro celou řadu biologických procesů v přírodě.

altHlavní nepříznivé důsledky zvýšeného UV záření:

1. Častější výskyt kožních nádorových onemocnění a šedých zákalů.
2. Snížení přirozené imunity u lidí i zvířat.
3. Úbytek kyslíku vlivem poškození mořského fytoplanktonu, který je navíc základem mořské potravní pyramidy. Přes celý potravinový řetězec mohou změny zasáhnout lidskou společnost.
4. Zesilování skleníkového efektu vlivem úbytku mořského fytoplanktonu, který váže značné množství uhlíku z atmosférického CO2.
5. Snížení zemědělských výnosů inhibicí růstu suchozemských rostlin.
6. Intenzivnější koroze povrchů.

Co je to ozón a jak vzniká

Ozón neboli trikyslík je tříatomovou modifikací kyslíku. Je to vysoce reaktivní plyn modré barvy a charakteristického zápachu s mimořádně silnými oxidačními účinky. Ozón vzniká působením elektrických výbojů nebo krátkovlnného ultrafialového záření (například UV-C) na molekuly obyčejného kyslíku. Zvýšený vznik přízemního ozónu pozorujeme především za slunečných horkých letních dnů v místech s vysokou koncentrací výfukových plynů - oxidů dusíku a těkavých organických látek v ovzduší. Vzniká tak fotochemický smog (také losangelský smog podle místa častého výskytu).

Schéma reakce vytvářející ozón

altK nárůstu obsahu ozónu dochází při bouřkách po rozštěpení molekul kyslíku elektrickou energií z blesků. Takto dodaná energie rozštěpí molekulu kyslíku na dva atomy, které poté reagují s jinými dvouatomovými molekulami za vzniku tříatomových molekul ozonu.
Kdyby byl všechen ozón z ozónové vrstvy soustředěn do jedné vrstvy, činila by tato vrstva pouze 3 mm silný souvislý obal kolem naší Země. Množství ozónu se vyjadřuje pomocí Dobsonových jednotek – DU (Dobson Unit), přičemž 100 DU odpovídá vrstvě ozónu kolem Země o tloušťce 1 mm. Ozonová vrstva tvoří sice pouhou milióntinu zemské atmosféry, k udržení života na Zemi je však nepostradatelná.

Přízemní ozón

Ozón se vyskytuje i v přízemních vrstvách atmosféry, kde je však nežádoucí a velmi nebezpečný. Vzniká reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku při intenzívním slunečním záření jako důsledek rostoucí automobilové dopravy a spalování fosilních paliv.
Ozón je vysoce jedovatým plynem, který působí nejprve dráždivě na oči a sliznice. Při jeho vdechování dochází k poruchám respirace, klesá vdechovaný objem vzduchu, nastává krvácení z nosu, bronchitida, plicní edém. Při nižších koncentracích dochází k bolestem hlavy a na prsou. Krajně škodlivý je i pro rostliny, u nichž dochází k rozrušování chlorofylu. Ozón se používá k desinfekci, k usmrcování bakterií a virů. Využívá se při úpravách pitné vody, mléka, potravin a vzduchu – ozonizací.

Co poškozuje ozonovou vrstvu?

altOzonovou vrstvu v součastné době porušují nadzvuková letadla svými výfukovými plyny a dále celá řada chemických látek. Na vině jsou především freony, používané jako hnací plyny v rozprašovačích, v hasičských přístrojích, v chladících a klimatizačních zařízeních, při výrobě umělých pěnových hmot aj. K rozkladu ozónu přispívá také methan a oxidy dusíku, tedy emise z elektráren, z letecké, raketové a automobilové dopravy.
Tyto látky od 70-tých let minulého století zničily 10% zemského ozónového štítu, který nás chrání proti škodlivému ultrafialovému záření. Přibližně platí, že 1 % snížení obsahu ozónu znamená asi 2 % zvýšení příkonu UV-B záření na zemský povrch. K nejvyššímu úbytku ozónové vrstvy došlo nad Antarktidou. Ukazuje se však, že redukce ozónové vrstvy má globální charakter a byla zaznamenána prakticky na celém světě.

Montrealský protokol

alt16. září si připomínáme Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy. K ochraně ozonové vrstvy podepsaly státy Vídeňskou úmluvu a v r. 1987 Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. Protokol stanovuje konkrétní termíny, do kdy musí státy zajistit ukončení výroby a spotřeby téměř 100 látek, které ozónovou vrstvu poškozují.
Montrealský protokol dosáhl zatím jako jediná mnohostranná environmentální smlouva univerzální ratifikace, tzn. jsou jí vázány všechny státy světa. Díky jeho plnění se do konce roku 2009 podařilo vyloučit spotřebu téměř 98% chemických látek regulovaných protokolem. Přes úsilí všech států světa však bude cesta k obnově ozonové vrstvy ještě dlouhá. Jsou-li vědecké předpoklady správné, mělo by dojít k obnově ozónové vrstvy na úroveň před rokem 1980 až mezi lety 2050-2075, a to za podmínky, že závazky plynoucí z protokolu budou striktně dodržovány.
Česká republika své závazky plynoucí z Montrealského protokolu plní a také pomáhá s plněním závazků dalším státům, zejména zemím východní Evropy, střední Asie a Afriky, kde experti Solární a ozonové laboratoře ČHMÚ pomáhali s instalací a kalibrací Dobsonových ozónových spektrofotometrů např. v Keni, Egyptě, Jihoafrické republice či Botswaně.

Co může každý z nás udělat pro ochranu ozonové vrstvy?

Každý z nás může svým dílem přispět k ochraně ozonové vrstvy, a to především tím, že se vyhne používání prostředků obsahujících nebezpečné freony či halony. Důležité je také nahradit starší chladící a klimatizační zařízení freony modernějšími přístroji bezpečými pro ozónovou vrstvu. Dokážeme-li omezit svoji individuální automobilovou dopravu, bude to další příspěvek ke kvalitě životního prostředí i ochraně ozónové vrstvy.
U příležitosti Mezinárodního dne ozónové vrstvy probíhá každoročně projekt OZÓN. Skupiny dětí sledují výskyt přízemního ozónu v České republice. Využívají k tomu speciálních kultivarů tabáku, které jsou pěstovány jako bioindikátory. Účastníci projektu pěstují ze semínek tyto až 2 metry vysoké rostliny a z množství skvrn na jejich listech odečítají koncentrace ozónu. Tato netradiční metoda měření škodlivin se ukázala jako velmi přesná a vědecky uznávaná.

Autorka článku: Jana Krátká
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroj:
http://www.mzp.cz
http://cs.wikipedia.org
http://www.toulcuvdvur.cz

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf