Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 18.5.2019, 12:12
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci odtlakování tanku H01e na VZP.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Permakultura

28. srpna 2017

permakulturaPo tisíce let se na naší planetě hospodařilo ekologicky. Zemědělstvím se zabývalo téměř sto procent lidí. Skoro každý člověk měl aspoň malé hospodářství a bohaté znalosti o přírodě, půdě a o způsobu pěstování. Generace za generací si navzájem sdělovaly poznatky a vědomosti. Je tomu tak i nyní?

Již od středověku vznikala v Čechách malebná krajina, tvořená shlukem stavení kolem venkovského kostelíka spolu se sady, zahradami, loukami, pastvinami a poli. Na obzoru se většinou táhl pás lesa. Značná část obyvatelstva pracovala v přírodě, obdělávala půdu, jiní se věnovali pastevectví a rybolovu. Přírody si lidé vážili a uvědomovali si, že půda zajišťuje obživu a je nutné se o ni starat. Člověk byl vázaný vztahem k půdě, změny přírody kolem sebe musel vnímat přímo, zdravá příroda byla všude kolem.

permakultura Dnes tomu bohužel tak není, ač stále více lidí cítí povinnost návratu k soběstačnému nebo alespoň zčásti soběstačnému životu - propojení se s přírodou. Mít kolem svého domu přírodní jedlou zahradu plnou motýlů, užitečného hmyzu, zpívajících ptáků. Na zálivku využívat dešťovou vodu a nepoužívat k pěstování pesticidy a organická hnojiva – to vše vám může přinést permakultura.

U zrodu celého systému stáli v 70. letech minulého století Australané Bill Mollison a David Holmgren, kteří definovali permakulturu takto: „Uvědomělá přeměna krajiny napodobující přirozené vztahy a vzorce, která poskytuje dostatek potravy, rostlinného materiálu a energie k uspokojení místních potřeb.“ Tuto poměrně širokou definici později Holmgren upřesnil slovy: „Různé nápady, zručnost a způsoby života, které musíme objevit a rozvinout, abychom se dokázali změnit ze závislých konzumentů v zodpovědné a produktivní občany.“

permakulturaPermakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. Ten se může týkat lidských sídel a jejich okolí, zahrad, zemědělských systémů, měst i celých regionů, ale také utváření lidských společenství.

Základní zásady permakultury:

- Respektování přírodních zdrojů
- Etické zacházení s přírodními zdroji
- Využití místně dostupných zdrojů
- Péče o planetu
- Péče o lidi
- Spojování více prvků ve fungující celek
- Maximální efektivita při minimální vložené energii
- Rozmanitost a originalita
- Kladný a tvořivý přístup k řešení problémů
- Dělení se o nadbytečné zdroje
- Produkování jen recyklovatelného odpadu

Jedním ze základních předpokladů naplnění těchto vizí je dosažení určité míry potravinové a energetické soběstačnosti. K tomu je třeba vytvořit podmínky prostřednictvím vhodného designu domu a pozemku, na němž dům stojí. Zahrada tedy slouží především jako obnovitelná zásobárna potravy a energie, a také dům funguje v rámci celé řady různých vztahů a je začleněn do kontextu energetických toků krajiny a přírody. Důležitá je snaha o uzavřené cykly materiálních toků, které odpovídají přírodním koloběhům.

permakulturaKaždá přírodní zahrada vyniká svou jedinečností. Přírodní zahrady se od běžných „klasických“ zahrad liší svou trvalou udržitelností, což je jeden z nejdůležitějších důvodů pro jejich zakládání. Jde o vytvoření rozmanitého ekosystému, ve kterém se rostliny a živočichové vzájemně podporují a poskytují si výhodné podmínky k životu. Při tvorbě přírodních zahrad se vychází z geologických, biologických a ekologických podmínek, které jsou typické pro dané území. Sázejí se původní odolné (i nenáročné nepůvodní) rostlinné druhy, potřebné mikroklima se zajišťuje pomocí větrolamů, teras, kráterů… K založení takové zahrady je z počátku zapotřebí většího úsilí. Asi po deseti letech se dá o zahradě mluvit jako o soběstačné.

Co v takové přírodní zahradě můžeme najít?
Základní prvky:

- živý plot z planých keřů – poskytuje útočiště zejm. pro hmyz a drobné ptactvo
- přirozená louka, prvky louky - poskytuje útočiště zejm. pro hmyz, podporuje druhovou rozmanitost rostlin i živočichů
- divoké porosty – i jen malé plochy, které se nekultivují, poskytují útočiště zejm. pro hmyz a ptactvo, obojživelníky i drobné savce
- divoký koutek – dtto. Může představovat např. jen hromadu větví a listí
- mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá) – podporují různorodost života na zahradě
- listnaté stromy – oproti jehličnanům poskytují výrazně více útočišť a obživy pro všechny možné organismy
- květiny a kvetoucí trvalky - – podporují různorodost biologického života a okrasnou funkci zahrady
- kompostování, přítomnost kompostu – recyklace bioodpadu
- “domečky“ pro zvířecí pomocníky – podpora biologické rozmanitosti a přirozených predátorů
- využití dešťové vody – zachování vody v krajině
- užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů – přírodní materiály, postupy nevyžadující chemické prostředky či jiné nešetrné zásahy
- mulčování – šetrné zacházení s půdou, kvalitnější pěstování rostlin
- smíšená kultura/střídání plodin/zelené hnojení – dtto, plus zachování rozmanitosti a tedy i odolnosti systému
- zeleninové záhony a bylinky – jistá soběstačnost a nauka o pěstování užitkových plodin
- ovocná zahrada a bobulové keře – dtto. Zde se navíc podporují tradiční krajové odrůdy či druhy v minulosti sloužící k výrobě trvanlivých potravin či jiných zdraví prospěšných produktů.

permakulturaTen, kdo uvažuje o zachytávání dešťovky pro svoji zahradu nebo žije v tzv. suchých obcích, novostavbách, používá dešťovku v domě, může využít dotace z dotačního programu Dešťovka. Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašují druhé kolo dotačního programu Dešťovka na efektivní hospodaření se srážkovou a odpadní vodou. Majitelé a stavebníci rodinných a bytových domů mají nyní měsíc na přípravu žádostí, které začne SFŽP ČR elektronicky přijímat 7. září 2017 v 10:00 hod. přes webové stránky https://www.dotacedestovka.cz/.

permakulturaPermakultura neboli trvalá kultura, ve smyslu trvale udržitelná. Žijme tak, aby naši potomci mohli plynule navázat na naše tvoření a nemuseli likvidovat následky pohromy, kterou jsme způsobili. Zakládejme tedy zahrady s velkým důrazem na design a s perspektivou udržitelnosti na desítky až stovky let.

Monika Haňurová
Ekologické centrum Most a Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
https://www.estav.cz
http://www.permakulturacs.cz
http://www.bio-info.cz
http://www.magazinzdravi.czČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf