Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 16.12.2019, 0:43
Od 0:43 do 1:15 spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci najíždění Reaktoru 6 na výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 15.12.2019, 16:50
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach LPG cisteren na VZP.

UNIPETROL RPA - 15.12.2019, 7:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po postupném plánovaném odstavení Reaktorů B, C a D na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 14.12.2019, 14:45
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, plánované odstavení Reaktoru B na PE1.

UNIPETROL RPA - 14.12.2019, 14:30
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po proplachu C3- cisteren na VZP.

UNIPETROL RPA - 14.12.2019, 3:35
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci proplachu C3- cisteren na VZP.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Plať za svůj odpad!

10. prosince 2013

alt Odpady začínají svou dlouhou cestu ke zpracování a odstranění v popelnicích a kontejnerech, kam je občané vyhazují proto, aby se zbavili již nepotřebných věcí, materiálů a zbytků potravin. Lidé denně produkují odpad a často si ani neuvědomují, jak je následující nakládání s odpady technicky a finančně složité.
Nakládání s odpady nezajišťuje stát, nýbrž jednotlivé obce, které tuto službu občanům poskytují a vybírají proto poplatky za svoz komunálního odpadu. V obci tak vzniká komunální odpad a obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit (§ 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech) a vybírat poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území.

V placení poplatku za komunální odpad vznikla v roce 2013 řada změn. V minulém roce 2012 přijala poslanecká sněmovna změnu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, která nabyla účinnosti ke dni 01.01.2013.

Poplatek za komunální odpad hradí poplatník

altPoplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí nejen fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt, ale i cizinci, kteří mají povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů.

Od 01.01.2013 také platí, že poplatek za komunální odpad odvádí každá fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, i když v nich není hlášena k trvalému pobytu, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. Od ledna 2013 tak bylo schváleno, že maximální výše poplatku za každého občana může dosáhnout až 1000,- Kč.

Sazba poplatku je tvořena dvěma složkami:

- částkou až 250 Kč za osobu a kalendářní rok – výši této částky stanoví obec libovolně dle svého uvážení, aniž by ji v obecně závazné vyhlášce zdůvodňovala.
- částkou stanovenou na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750 Kč za osobu a kalendářní rok. Zastupitelstvo obce stanoví částku ve výši známých nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za „předchozí kalendářní rok“ rozpočítaných na všechny poplatníky.

Druhá složka poplatku by měla být motivací pro poplatníky, aby více třídili komunální odpad. Tříděním se totiž zmenšuje objem netříděného komunálního odpadu a náklady obce na jeho sběr a svoz jsou nižší.

V každé obci se výše poplatku za komunální odpad může lišit a existují i některé obce, které poplatek nevybírají (například Most, Teplice). Níže jsou uvedeny přehledy sazby poplatků vybraných měst Ústeckého kraje:

alt

Nakládání s komunálním odpadem v ČR

Podle Českého statistického úřadu dosáhla celková produkce odpadů na území ČR v roce 2012 23,4 milionů tun, oproti roku 2011 se tak mírně snížila o 0,6 %. Celková produkce komunálních odpadů se v ČR dlouhodobě pohybuje kolem 3 milionů tun. V roce 2012 bylo vyprodukováno 3,2 milionu tun komunálního odpadu, což v přepočtu na jednoho obyvatele činí 308 kg. V grafu 1 je uveden vývoj produkce odpadů v ČR.
alt

Z produkce komunálního odpadu (viz graf 2) tvořil největší část (68 %) běžný svoz (odpad z popelnic, z kontejnerů nebo svozových pytlů), 14 % činil tříděný odpad (sklo, papír, plasty) a 10 % objemný odpad (koberce, nábytek). Podíl odděleně sbíraných složek na celkové produkci komunálního odpadu od roku 2002 neustále roste. Zatímco v roce 2002 bylo odděleně sebráno (vytříděno) 16 kg plastů, papíru, skla a kovů na obyvatele, v roce 2012 to bylo 43 kg/obyvatele. Konkrétně se v přepočtu na jednoho obyvatele jednalo o 14 kg papíru, 11 kg skla, 10 kg plastů, 4 kg kovů a 4 kg ostatních odpadů.
alt

Nakládání s komunálními odpady

A co s vyprodukovaným komunálním odpadem? Na tuto otázku lze hledat odpověď v grafu 3. Ve způsobu nakládání s komunálním odpadem stále převažuje skládkování, i když od roku 2007 lze pozorovat jeho pozvolný pokles. Způsoby nakládání s komunálními odpady jsou uvedeny v grafu 4. Skládkování komunálního odpadu v ČR ovšem stále převyšuje 50 %. V posledních letech se naopak zvyšuje spalování komunálního odpadu, v roce 2012 dosáhl tento způsob odstranění odpadu ke 20 %. Zhruba o 1 procento převyšuje spalování ve způsobu využití komunální odpadu také recyklace (21 %). Nejnižší zastoupení ve využití komunálního odpadu tvoří kompostovaní, které dosahuje pouze ke 3 %.

alt
alt

Nakládání s komunálním odpadem v EU

Nakládání s komunálním odpadem je dnes již zcela běžné ve všech zemích Evropské unie. Na následujícím grafu 5, který vychází z dat statistického úřadu Evropské unie (tzv. Eurostat), je uveden přehled nakládání s komunálním odpadem ve vybraných zemích za rok 2011. V roce 2011 dosahovala průměrná produkce komunální odpadu v EU 503 kg/ 1 obyv. Z hlediska produkce komunálních odpadů patří ČR mezi státy s velmi nízkou produkcí v rámci celé EU (viz tabulka ČSÚ). Snížená produkce směsného komunálního odpadu odráží třídění odpadů (plasty, papír sklo, nápojové kartony a jiné). Čím vyšší je úroveň třídění, tím méně vzniká komunálního odpadu.

V porovnání nakládání s komunálními odpady je mezi ČR a státy EU27 největší rozdíl v podílu odstraňování komunálních odpadů spalováním, resp. energetickým využitím (viz graf 5). Ve způsobu nakládání s komunálním odpadem v EU stále převažuje skládkování a více se uplatňuje recyklace. Ve Švýcarsku však komunální odpad vůbec není skládkován – nejvíce se zde komunální odpad spaluje a recykluje.
alt

Závěr

altVyhozením odpadu do popelnice a kontejneru se lidé zbavují starosti řešit co s odpadem. Odpad se sám nikdy neodstraní, proto je nutné zajišťovat jeho využití a odstranění takovým způsobem, který je nejšetrnější k životnímu prostředí. Nejjednodušším způsobem jak se zodpovědně starat o svůj odpad, je za něj platit. Třídění odpadu by se mělo postupně stát součástí každé rodiny. Zvýšení poplatků za komunální odpad by mělo přispět nejen ke zvýšené zodpovědnosti třídění odpadů občany, ale také k zamyšlení obcí nad motivačním systémem zvýšení podílu třídění občany ve svých obcích. Ovšem ne všechny obce zvýšily poplatky za komunální odpady. Zvýšení poplatku na 1000,- Kč mohou někteří občané považovat za nespravedlivé a demotivující. Opačným problémem je totiž jeho neplacení. Například ve stotisícovém Ústí nad Labem dlužilo v roce 2012 za svoz 14 tisíc lidí.

Autorka článku: Ing. Radka Vlčková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
http://www.litvinov.cz
http://mulitvinov.cz
http://usti.idnes.cz
http://zpravy.idnes.cz
http://www.vitejtenazemi.cz
http://www.czso.cz
http://www.rrapk.cz
http://is.muni.cz
http://www.blansko.cz
http://ceskokrumlovsky.denik.cz

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf