Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Pozemkové úpravy

12. června 2017

pozemkové úpravyPozemkové úpravy v České republice mají více než 100letou tradici. Umožňují v území prosadit návrhy prospěšné ochraně půdy, krajiny a mají významnou funkci i pro rozvoj mimoprodukčních funkcí zemědělství. Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů pro rozvoj venkova.

Pozemkové úpravy (PÚ) jsou procesem, který uspořádává vlastnické vztahy a vytváří novou digitální katastrální mapu. Jedná se o multifunkční nástroj pro dlouhodobý a trvale udržitelný rozvoj území, který jako jediný v ČR komplexně řeší venkovský prostor včetně realizací veřejně prospěšných staveb. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.

V rámci celého procesu pozemkových úprav je ročně proinvestováno asi 1,5 mld. Kč a je nakládáno s majetkem fyzických i právnických osob v řádech desítek až stovek milionů korun v jednom katastrálním území.

pozemkové úpravyPÚ jsou buď komplexní (řeší území komplexně), nebo jednoduché (řeší vybrané potřeby či menší část území). PÚ se řídí svou legislativou a to zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

Cílem pozemkových úprav je:
- obnovit osobní vztah lidí k půdě a krajině a vyvážit jej s veřejným zájmem s důrazem na zvýšení kvality života na venkově
- zpřístupnit pozemky jejich vlastníkům
- obnovit zanedbané a poničené krajiny, zvýšení její prostupnosti
- chránit půdy, vody a bioty jako veřejné statky
- obnovit a digitalizovat zastaralé evidence katastru nemovitosti
- částečné či úplné dělit, scelit a upravit hranic původních parcel do nového digitálního stavu katastru jak vlastníkům, tak případně uživatelům

Jaké problémy trápí zemědělskou krajinu
- extrémně velké půdní bloky (až 200–300 ha i více) způsobují zvýšenou erozi, monotónnost krajiny; krajina je tak degradována na esteticky nehodnotné produkční prostředí,
- nedostatek ekostabilizačních prvků, jako jsou remízky, mokřady, meze, aleje,
- nepřístupnost vlastnických pozemků a nedostatečná průchodnost krajiny – způsobená rozoráním bezpočtu polních cest,
- snižování přirozené úrodnosti půdy v důsledku její eroze – v současnosti se odhaduje, že zvýšená vodní eroze se vyskytuje na 42 % a větrná na 7,5 % zemědělské půdy,
- znečištění půdy a podzemních vod – především v důsledku chemizace zemědělství, tedy nadměrného používání umělých hnojiv a pesticidů,
- nepříznivý stav malých vodních toků a nádrží – vede ke snížení schopnosti krajiny zabránit nebo alespoň snížitt povodňové rozlivy v obcích nebo naopak zadržet vláhu v období sucha,
- rozdrobenost vlastnických vztahů (běžné je, že jeden vlastník má až několik desítek parcel, které spolu nesousedí),
- nevhodné tvary zemědělských pozemků – příliš úzké parcely, nebo parcely s ostrými hranami neumožňují jejich obdělávání zemědělskou technikou.

Jak pomáhají PÚ z environmentálního hlediska
Krajina v České republice prošla vlivem a působením člověka složitým vývojem, na kterém se podepsaly střídající se politické a hospodářské vlivy. V důsledku velkoplošného obdělávání půdy pak došlo k zániku polních cest, přirozených liniových prvků a dalších přírodních a krajinotvorných elementů. Neudržované a nerespektované vlastnictví pozemků způsobilo, že původní vlastnické parcely dosud evidované v Katastru nemovitostí České republiky neodpovídají skutečnému stavu v terénu.

pozemkové úpravyPÚ jsou nástrojem realizace ekostabilizačních, půdoochranných, ochranářských a vodohospodářských opatření. Jsou prostředkem ochrany půdního fondu jako neobnovitelného přírodního zdroje, umožňují naplňování mimoprodukčních funkcí. Zvyšují ekologickou stabilitu krajiny, zákonitě přináší efekt do stavu krajiny, obnovují určitou kulturu v krajině v důsledku rekonstrukce a revitalizace veřejných staveb (např. polních cest), významně se podílí na rozvoji venkova a venkovského prostoru. Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) jsou příležitostí, jak v daném katastrálním území prosadit návrhy prospěšné životnímu prostředí s určitým prostorem pro obnovu estetické hodnoty krajiny.

Z hlediska zlepšení ekosystémových funkcí se provádí opatření

Ochrana a tvorba životního prostředí
Jde zejména o návrhy územních systémů ekologické stability (biocentra, biokoridory, interakční prvky), rozptýlené zeleně či drobných vodních tůní, mokřadů apod.

Protierozní opatření
Mají za cíl ochránit vodní toky, vodní nádrže, zastavěné části měst a obcí před nežádoucími účinky eroze a také podpořit retenci vody v krajině, vše s ohledem na požadavky a možnosti zemědělské výroby. Např. ochranné zatravnění a zalesnění, tvar a velikost pozemků, pásové střídání plodin, ponechání posklizňových zbytků, bezorebné setí, protierozní meze, zasakovací pásy, sedimentační nádrže, terasy, větrolamy apod.

Vodohospodářská opatření
Tato opatření se navrhují především pro eliminaci nepříznivých hydrologických podmínek (povodní či sucha). Jedná se o vybudování vodních nádrží, revitalizaci vodních toků, ochranné hráze, rybníky, úpravy vodních toků apod.

Přehled pozemkových úprav v ČR najdete zde: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/

Ing. Hana Svašková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com
Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pozemkov%C3%A1_%C3%BAprava
http://www.spucr.cz/pozemkove-upravy/pozemkove-upravy-a-tvorba-krajiny
http://www.nase-voda.cz/jak-probihaji-jsou-pozemkove-uprtavy/
http://www.nase-voda.cz/pozemkovych-uprav-slo-loni-15-procent-mene-penez/
http://www.spucr.cz/frontend/webroot/uploads/files/2015/06/pozemkove_upravy_2014782.pdfČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf