Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 14:25
V době 14:25 až 14:44 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, najíždění Re výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 8:10
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 7:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 22:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 00:13
Spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Není pračka jako pračka…

31. října 2012

Již v minulém díle našeho odpadového seriálu (zde) jsme si vysvětlili jaký je rozdíl ve spalování odpadu v domácích a průmyslových podmínkách. Z hlediska vlivu na životní prostředí je zcela zásadní rozdíl v nakládání s plynnými produkty spalování a unášeným popílkem. Zatímco v domácím topeništi dosáhneme teploty 450 – 850°C, v podmínkách spaloven je odpad spalováním při teplotách vyšších než 850 - 1100°C. Při vyšší teplotě dochází k lepšímu rozkladu látek. Vznikající škodlivé látky prochází komínem domácího topeniště přímo do ovzduší bez sebemenší filtrace. Spalovny jsou oproti tomu vybaveny mohutnými jednotkami na čištění spalin vybavenými nejrůznějšími filtry, katalyzátory a v případě mokrého čištění i tzv. pračkou spalin.

Spalování odpadu
Směsný komunální odpad a velkoobjemový odpad, tj. odpady, které jsou ve spalovnách komunálního odpadu (KO) především spalovány, mají velmi různorodé složení – od dřeva, dřevotřísky, plastu, textilu, pryže, kovu až po papír. Spalování těchto materiálů vzniká směs nejrůznějších odpadních produktů.
Organické látky v odpadu hoří, pokud dosáhnou nezbytné teploty vznícení a dostanou se do kontaktu s kyslíkem. Skutečný proces hoření proběhne v plynné fázi ve zlomku vteřiny za současného uvolňování energie. V podmínkách spalovny to znamená teplotu spalování 850 - 1100°C, zdržení spalin v kotli v řádech několika vteřin a spalování v přebytku kyslíku.
Z odpadu vznikne hořením popel, spaliny a popílek, který je spalinami unášen. Ve spalovnách komunálního odpadu je obsah popela přibližně 20-30 % hmotnostních ze vstupujícího tuhého odpadu. Horké spaliny předávají svou energii přitékající vodě, kterou mění na páru. Pára je přiváděna k turbogenerátou a zde se vyrábí elektřina. Část páry je odváděna k ohřevu vody. Při plně oxidačním spalování jsou hlavními složkami spalin: vodní pára, oxid uhličitý (CO2) a kyslík (O2). Podle složení spalovaného materiálu a v závislosti na provozních podmínkách vzniká také malé množství oxidu uhelnatého (CO), chlorovodíku (HCl), fluorovodíku (HF), bromovodíku (HBr), jodovodíku (HI), oxidů dusíku (NOx), oxidu siřičitého (SO2), těkavých organických látek (VOC), polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF), polychlorovaných bifenylů (PCB) a sloučenin těžkých kovů.
V domácích topeništích vznikají při spalování odpadu látky stejné. Navíc v důsledku nedostatečné teploty hoření a často i nedostatku kyslíku probíhá velmi nedokonalé spalování a těchto znečišťujících látek vzniká mnohem více.

Čištění spalin
Čištění spalin probíhá ve spalovně v několika stupních. Jednotky čištění spalin bývají mnohem větší než samotné kotle na spalování odpadu a často se jedná o několikapatrové stavby. Jednotlivé spalovny mají různé metody čištění spalin, ale nejdůležitějšími kroky vždy jsou:

- redukce oxidů dusíků na dusík a vodní páru
- zachycení popílku pomocí filtrů a odlučovačů po celé trase spalin
- rozklad organických látek typu PCDD/F na katalytických filtrech na vodu, CO2 a HCl
- čištění anorganických složek spalin (SO2, HCl, těžké kovy apod.) pomocí mokrého chemicko-fyzikálního procesu v tzv. pračce spalin

Kvalita vyčištěných spalin, které vystupují komínem do atmosféry, musí být kontinuálně sledována a splňovat přísné emisní limity dané legislativou. Vedle kontinuálních měření se provádí též měření jednorázová.

Emisní limity pro spalovny
V současné době se připravuje prováděcí vyhláška k novému zákonu č. 201/2012, o ovzduší, která v sobě zahrnuje též specifické emisní limity pro spalovny odpadů. Nové emisní limity se neliší od těch daných již dřívější legislativou.
Zdroj: Návrh vyhlášky o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Legislativa pro vypouštění znečišťujících látek je pro spalovny odpadů velmi přísná, což je možné zjistit při porovnání s limity platícími pro jiná spalovací zařízení se jmenovitým tepelným příkonem 5 – 50 MW (odpovídá např. spalovně KO v Liberci) a 50-100 MW (odpovídá např. plánované spalovně KO v Komořanech). Pro zjednodušení jsou v tabulce 3 uvedeny pouze hodnoty pro zařízení aktuálně uváděná do provozu. Emisní limity plně odpovídají předpisům EU a budou se postupem času dále zpřísňovat.

Pevné produkty spalování odpadu
Vedle spalin vzniká spalováním odpadů také pevný podíl v podobě popílku a škváry. Škvára je nejdříve ochlazena a jsou z ní vybrány kovy, které putují na další zpracování do hutí. Popílek, zachycený během čištění spalin, je promýván, aby se z něj uvolnily rozpustné soli a extrahovatelné těžké kovy. Tím je zbaven veškerých nebezpečných vlastností. Spolu se škvárou pak může být popílek použit ke stavebním účelům (stavby silnic, cest). Pouze popílek zadržený na katalytických filtrech pro odstranění PCDD/F musí být uložen na skládku nebezpečného odpadu.

Závěr
Spalováním odpadu vzniká energie a plynné a pevné produkty s obsahem nejrůznějších znečišťujících látek. Tyto látky je třeba, zvláště ze spalin, oddělit. Proto musí být každá spalovna vybavena jednotkou na čištění spalin. Emisní limity pro vypouštěné látky ze spaloven podléhají přísným limitům, které všechny v současnosti fungující spalovny KO v ČR splňují. Protože obavy ze znečištění ovzduší jsou u veřejnosti velké, zprovoznila navíc např. spalovna KO v pražských Malešicích veřejně přístupný web, kde je možné vidět aktuální množství znečišťujících látek vycházejících ze spalovny (zde). Informace o tom, jaké látky a v jakém množství jsou vypouštěny do ovzduší, jsou také na velké tabuli umístěné při vjezdu do spalovny. I taková opatření mohou vést k větší důvěře veřejnosti vůči energetickému využívání jejích odpadů.

Autor: Mgr. Renáta Červenková
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
www.spalovnachotikov.cz
www.odpadjeenergie.cz
Návrh vyhlášky o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
Informační systém EIA: Oznámení EIA na záměr „Energetické využití komunálních odpadů Most, Komořany
www.termizo.cz
www.psas.cz
www.sako.cz

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf