Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 14:25
V době 14:25 až 14:44 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, najíždění Re výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 8:10
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 7:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 22:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 00:13
Spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?

22. ledna 2013

Legislativních změn v právu životního prostředí (ŽP), kterých jsme se dočkali v minulém roce, byla celá řada. Od novel zákonů a prováděcích předpisů až po vydání zákonů zcela nových. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) Vám přináší stručný přehled změn v roce 2012 a novinky, které očekáváme v letošním roce.

Jaké byly změny v legislativě ŽP za rok 2012?

Uplynulý rok 2012 byl velmi bohatý na změny v právu životního prostředí a týkaly se všech složek životního prostředí, jako jsou:

Voda (např. vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu),
Odpady (např. upravená vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady),
Ochrana přírody a krajiny (např. vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin),
Ovzduší (např. nový zákon o ochraně ovzduší, o látkách poškozující ozonovou vrstvu, o povolenkách na emise skleníkových plynů a nové vyhlášky o imisích a emisích).

Bezesporu bychom rok 2012 mohli pojmenovat jako „rokem ochrany ovzduší“, jelikož nejdůležitější změny byly přijaty právě v této oblasti.

Základní přehled stěžejních předpisů z oblasti životního prostředí, který rekapituluje minulý rok 2012 ze Sbírky zákonů, uvádíme zde i s odkazy.

Co nového se událo v ochraně ovzduší?

Na webu Ekologického centra Most pro Krušnohoří www.ecmost.cz jsme již publikovali články o nových předpisech k ochraně ovzduší. V roce 2012 byl vydán jak nový zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.), tak i nové prováděcí předpisy - tzv. „imisní“ a „emisní vyhláška“, na které jsme museli s delší časovou prodlevou od vydání a nabytí účinnosti nového zákona čekat. Hlavním cílem úpravy zákona bylo jeho zjednodušení a zajištění takové kvality vnějšího ovzduší na úrovni, která nepředstavuje zdravotní rizika.

Nový zákon o ochraně ovzduší zaznamenal změny zejm. v kategorizaci zdrojů znečišťování. Stacionární zdroje znečištění se již nedělí na malé, střední, velké a zvláště velké. Nově jen na vyjmenované (příloha č. 2 k zákonu) a nevyjmenované. Na provozovatele vyjmenovaných zdrojů se tak vztahují přísnější povinnosti.

Nová „Imisní vyhláška“ (330/2012Sb.) je tvořena pouze 6 paragrafy a 6 přílohami, ve kterých naleznete základní informace o posuzování a hodnocení úrovně znečištění a upravuje:

a) způsob a podmínky posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění
b) rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění
c) rozsah informací podávaných veřejnosti při vzniku smogové situace

Nová „Emisní vyhláška“ (415/2012 Sb.) představuje podrobnou úpravu:

a) jednorázového měření emisí
b) kontinuálního měření emisí
c) měření tmavosti kouře a zjišťování úrovně znečišťování formou výpočtu,
d) stanovení specifických emisních limitů, emisních stropů a technických podmínek provozu jmenovaných činností,
e) stanovení požadavků na kvalitu paliv,
f) stanovení podmínek pro uplatňování kompenzačních opatření

S legislativou ovzduší souvisí také nový zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (383/2012 Sb., účinnost od 1.1.2013), který upravuje:

a) práva a povinnosti provozovatelů zařízení, provozovatelů letadel a dalších osob při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
b) postup při vydávání povolení k emisím skleníkových plynů,
c) postup při vydávání a přidělování povolenek a podmínky obchodování s nimi,
d) podmínky hospodaření s povolenkami,
e) použití jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností v systému obchodování s povolenkami,
f) působnost orgánů veřejné správy,
g) sankce za porušení uložených povinností

Úprava ochrany ozónové vrstvy přešla do samostatného zákona č. 73/2012 Sb. Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech upravuje práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně ozonové vrstvy Země a klimatického systému Země před nepříznivými účinky regulovaných látek podle článku 3 odst. 4 nařízení č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (v platném znění „regulovaná látka“) a fluorovaných skleníkových plynů.

K tomuto zákonu byla vydána v červenci vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů. Vyhláška stanovuje vzor evidenční knihy zařízení, vzory pro podávání zpráv, postupy pro činnosti uvedené v § 10 odst. 1 a 2 zákona s výjimkou postupů spočívajících v kontrole těsnosti chladicích nebo klimatizačních zařízení anebo systémů požární ochrany, obsahujících fluorované skleníkové plyny, a rozsah požadovaných znalostí ke znovuzískávání, regeneraci nebo zneškodňování látek, které poškozují ozonovou vrstvu.

Jaké očekáváme změny v legislativě ŽP v roce 2013?

I v letošním roce 2013 lze očekávat další změny v legislativě životního prostředí. ECM již informovalo ve svém článku „Ekologická újma – na koho se vztahuje a jaké jsou nové požadavky od roku 2013?“ o tom, že od 01.01.2013 začala platit (dle §14 odst.1 až 4 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů) povinnost zabezpečit finanční zajištění k náhradě nákladů a provést hodnocení rizik jednotlivých provozních činností.

Co se nyní připravuje, řeší a chystá?

V této době se postupně připravuje nový zákon o odpadech a související legislativa, která by měla začít platit až od roku 2014. Nyní se provádí aktualizace Plánu odpadového hospodářství, který stanovuje konkrétní cíle a opatření pro nakládání s odpady na území České republiky a jeho platnost je vždy stanovena na 10 let. Aktuální Plán odpadového hospodářství je platný pro období 2003 – 2013. Jeho nová podoba by měla být hotova v letošním roce, tedy ještě před vydáním nového zákona o odpadech. Současný zákon o odpadech by měl během roku projít ještě několika dalšími novelami.

Připravovaná legislativa odpadů již zahrnuje některé z navrhovaných nástrojů, jako je například navýšení a změna přerozdělování poplatku za skládkování, či povinnost pro obce odděleně sbírat biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Na webu MŽP http://www.mzp.cz/ jsou aktuálně vyvěšené návrhy připravovaných dokumentů, které by měly v blízké době projít úpravami. Kromě novely zákona o odpadech si zde můžete přečíst například návrh na stanovení pravidel nízkoemisních zón nebo návrh zákona o integrované prevenci. Jejich aktuální stav lze sledovat na http://mzp.cz/cz/pripravovana_legislativa a http://eklep.vlada.cz.

Vládní návrhy zákonů projednávané v Parlamentu ČR

Vládní návrh zákona o integrované prevenci
Návrh zákona o odpadech

Projednávání návrhů ve vládě

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny

Vypořádání připomínkového řízení

Návrh zákona o vyhlášení Národního parku Šumava
Návrh nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
Návrh zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Připomínkové řízení

Návrh vyhlášky o ochraně dřevin Návrh vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Shrnutí
I v roce 2013 se pomalu chystají změny v právu životního prostředí, které ECM bude průběžně sledovat a informovat o nich na svých webových stránkách. Zatím to vypadá, že tento rok bude ve znamení odpadů, ale nebudeme předbíhat. Rok 2013 je teprve na svém začátku.

Autor: Ing. Radka Vlčková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Odkazy:
www.sbcr.cz
http://eklep.vlada.cz
http://www.mzp.cz/cz/news_120920_odpady
http://envigroup.ihned.cz/www/aktuality/aktualita-357.html
http://www.mzp.cz/cz/pripravovana_legislativa
http://www.eps.cz/zpravodaj/kategorie/radime/co-zmenil-novy-zakon-o-ochrane-ovzdusi
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqpb3RZ24Y-LvupeRwYXFn_yib_To1cwMyvGZj8W6Yn_Xp0PfioA

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf