Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 16:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci přejezdu typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přejezd typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci odstavení reaktoru B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 10:40
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, plánované odstavení reaktoru B na výrobně PE1 do zálohy.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 8:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 7:30
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 16:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R, který byl odložen.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 15:20
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R na výrobně EJ.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015

16. září 2015

EVVO 2015Dne 10. září 2015 se v budově Krajského úřadu v Ústí nad Labem konala „Krajská konference EVVO v Ústeckém kraji 2015“. Mezi účastníky konference, ale i těmi, kdo prezentoval svou činnost v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty byla i vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří Ing. Milena Vágnerová.

Konference byla určena zejména koordinátorům EVVO pracujících na školách a školských zařízení Ústeckého kraje a dále zástupcům neziskových organizací působících v oblasti ekologické výchovy na území kraje. Účastníků se sešlo kolem 100.

Konference byla rozdělena do dvou částí, v první části od 09:00 do 13:30 hod. probíhaly jednotlivé prezentace v konferenčním sále Krajského úřadu v Ústí nad Labem i v předsálí sálu a ve druhé části od 14:00 hod. do 17:00 hod. praktické workshopy v prostorách Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem.

Na úvod první části konference organizátoři přivítali hosty konference, např. Mgr. Miroslava Nováka - Ministerstvo životního prostředí, Doc. PaedDr. RNDr. Miladu Švecovou, CSc. - předsedkyni Klubu ekologické výchovy, Janu Vaňhovou - náměstkyni hejtmana, PaeDr. Jana Eichlera – ředitele DDM Ústí nad Labem.

EVVO 2015Úvodního slova se ujala náměstkyně hejtmana p. Vaňhová, která hovořila mimo jiné o potřebě EVVO, o nutnosti pěstování vztahu k životnímu prostředí již od dětství, o potřebě změny životního stylu, protože mnoho času trávíme ve městech a málo v přírodě. Paní Vaňhová poté předala 3 ocenění Lipová ratolest za přínos v ekologické výchově a to Mgr. Jaroslavě Neumannové ze ZŠ Povrly, Mgr. Vlastimile Joškové ze ZŠ Vojnovičova v Ústí nad Labem a jednu Lipovou ratolest obdržela i pedagožka z Mostu - Mgr. Ivana Strnadové z 1. ZŠ.

EVVO 2015Ing. Romana Maturkaničová z krajského úřadu Ústeckého kraje hovořila o spolupráci kraje a centry EVVO v Ústeckém kraji při propagaci jejich aktivit, ale především o možnosti podpory jejich činnost z dotačních titulů kraje i MŽP.

Mgr. Miroslav Novák z MŽP prezentoval EVVO v současných kontextech – uprchlíci => příčinou migrace je prostředí, ve kterém se nedá existovat (válečné konflikty, sucho atd.). Aktuálními otázkami současného EVVO nejsou již otázky, jak zabraňovat těmto situacím, ale spíše v EVVO si klást tyto otázky, jak se adaptovat na tyto změny, jak žít v souladu s životním prostředím. Upozornil na materiál MŽP „Cíle a indikátory EVVO“, které si zaslouží si pozornost veřejnosti, jsou dostupné na webu MŽP. Hovořil také o novém státním programu EVVO, jehož příprava probíhá a který má být schválen v I. čtvrtletí roku 2016 pro období 2016 – 2020. O jeho prioritních tématech se vede diskuse (např. přímý kontakt s přírodou, orientace na místní poznávání přírody i výroby, klimatická změna atd.)

EVVO 2015Doc. PaeDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., předsedkyně Klubu ekologické výchovy svou prezentaci zaměřila na EVVO v podmínkách školy. Upozornila, že je potřeba více ve školách podporovat udržitelný rozvoj, svou činností směřovat k určitému propojení – sjednocení => vést k udržitelnému rozvoji. Konstatovala, že ze 3 pilířů udržitelného rozvoje je plněn jen jeden a to environmentální, ostatní dva pilíře - ekonomický a sociální – plněny nejsou. Doporučovala posílení badatelského přístupu výuky s tím, že badatelství zaměřit na dějepis, biologii atd. Badatelství má prostě zelenou. Nabádala k propojení přírodovědných a společenských oborů, podpoře začlenění biotechnologií a technologií. Hovořila dále o Mezinárodním programu UNESCO, podporujícím vztah k přírodnímu dědictví a možnosti aktivit žáků (zpracování pohlednic), o nástrojích pro realizaci vzdělávání k udržitelnému rozvoji ve školní praxi. Doporučila, aby na školách byl metodik EVVO na pozici pedagoga a nikoliv jako koordinátor na pozici manažerské. Připomněla, že řízení EVVO v podmínkách škol by mělo vycházet z koncepce škol jako center vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR), VUR by mělo být podporováno vedením školy, koordinátoři EVVO ve škole by se měli dále vzdělávat (specializační studium, další vzdělávání koordinátorů EVVO, setkávání koordinátorů EVVO a posilování jejich manažerských dovedností). V závěru svého příspěvku poděkovala za aktivity koordinátorů EVVO ve školách a vznesla přání, aby účastníci krajských konferencí EVVO přibývali a dále se vzdělávali.

EVVO 2015Mgr. Jana Modrá prezentovala půvabný a velmi zajímavý ekovýchovný projekt pro MŠ a 1. stupeň ZŠ s názvem „Hurvínkovy cesty do přírody“, který byl spolufinancován programem přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česko-Sasko a Německou spolkovou nadací pro životní prostředí a realizován ve spolupráci o.s. Reel Prague, Divadla Spejbla a Hurvínka a Jany Modré. V průběhu projektu bylo natočeno v reálném prostředí 5 nových pohádek Spejbla a Hurvínka večerníčkového formátu s názvy Na louce, V lese, V jeskyni, V rašeliništích, U řeky. Při výletech do přírody se známí hrdinové setkávají se zajímavými zvířaty – rysem, netopýrem, lososem, modráskem a tetřívkem. K příběhům jsou zpracované doplňující environmentálně vzdělávací programy pro MŠ a I. st. ZŠ, sady pracovních listů a metodické materiály.

Účastníky konference přišla pozdravit i ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v doprovodu Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje. Ministryně zdůraznila při svém vystoupení, že osvěta a vzdělávání musí být prioritou této země, že je si vědoma, jak je důležitý vztah pedagoga k dětem, toho, že ve školství jsou nízké platy. Zdůraznila, jak velice si váží nasazení a práce pedagogů.

EVVO 2015Ing. Milena Vágnerová prezentovala poslání a činnost Ekologického centra Most pro Krušnohoří, které v roce 2015 slaví již 15 let svého působení v regionu. Upozornila na projekt Brána ekologie otevřená aneb OVZDUŠÍ, který je realizován za finanční podpory Ústeckého kraje a jehož součástí jsou semináře pro žáky a studenty základních a středních škol na téma „Co dýcháme ?“, festival Ozvěny EKOFILMU s filmy a diskusí na téma znečištění životního prostředí a udržitelné mobility ve městech, Hodiny moderní chemie na téma ovzduší, zpracování vlastní výstavy Ekologického centra Most pro Krušnohoří na téma Ovzduší a konference na téma „Stav a vývoj kvality ovzduší v Ústeckém kraji“ dne 19. listopadu 2015 v Mostě. Vyzvala k zapojení škol do soutěže „Když se řekne ovzduší“, která je součástí projektu a která trvá do 30. září 2015.

Mezi dalšími účastníky konference, kteří prezentovali svou činnost byla např. Ing. Andrea Beranová ze Zahrady MŠ Klostermannova Děčín, Jaroslava Kománková z Lesní školky, Mateřské centrum PIDI-MIDI se sídlem ve Vaňově u Ústí nad Labem, Petr Kuhn z firmy EKO-KOM, Jarmila Judová z o.p.s. České Švýcarsko – Krásná Lípa, Jarmila Tomšovská ze Záchranné stanice FALCO, Mgr. Tomáš Rus ze ZOO Děčín, Mgr. Michal Tarant z Centra ekologické výchovy VIANA, Ing. Martin Vlček ze Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice o.p.s.

Ve druhé části konference probíhaly workshopy např. na následující témata: pletení košíku z přírodního materiálu s překližkovým dnem, výroba hodin z LP desek, výroba korálků z plsti suchou technikou, modelování broží z polymerových hmot, zdravá výživa, zdravé vaření, výroba vonné parafínové svíčky a svíčky z včelího plátu, Hurvínkovy cesty do přírody, fotoaparát a příroda atd.

Obě části konference byly velmi zajímavé a přinesly účastníkům mnoho podnětů, tipů a kontaktů pro další práci v oblasti EVVO.

Ing. Milena Vágnerová
vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECM, http://www.kr-ustecky.cz

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf