Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 13:30
Ukončeno spalování vodíkového plynu bez obsahu sulfanu.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Publikace o parcích města Mostu

24. července 2015

parkyEkologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) za finanční podpory Hospodářské a sociální rady Mostecka a statutárního města Most zpracovává elektronickou publikaci s názvem „Parky města Mostu dříve a nyní“. Publikace bude určena veřejnosti a bude umístěna na webové stránky ECM. Jejím cílem je připomenout občanům nejen města Mostu význam městské zeleně pro život občanů města, ale také koncepci městské zeleně související s výstavbou nového moderního města Mostu ve srovnání s městkou zelení původního města poté, co „staré“ město Most ustoupilo těžbě hnědého uhlí.

Městská zeleň
parkyMěstská zeleň je široký pojem, do nějž lze začlenit množství forem a prvků, jež jsou součástí obcí a měst. Mohou to být parky, městské zahrady, lesoparky a příměstské parky, aleje a stromořadí, hřbitovy, patří sem trávníkové plochy, nejrůznější záhony a záhonky i samostatné osázené mobilní nádoby na pěší zóně či rozkvetlé truhlíky zdobící okna a balkony městských domů, stromořadí a jiná uliční zeleň, úpravy náměstí, zeleň obytných souborů včetně předzahrádek domů, sadových úprav hřišť a vnitroblokové zeleně, patří sem i školní a botanické zahrady.

Zeleň vnímáme většinou jako běžnou součást města. Její význam pro náš život si mnohdy uvědomujeme teprve s jejím ubýváním a úpadkem. Poskytuje nám fyzické posílení a osvěžení i duševní uklidnění, včetně estetických zážitků. Proto se stala veřejná zeleň nezbytným doplňkem městských sídlišť. Často teprve v oblíbeném parku či lesoparku za městem přijdeme na jiné myšlenky, když nás něco trápí. Zeleň ve městě zastupuje přírodu, k níž má člověk nerozlučné vazby. Parky a další prvky zeleně tak vytvářejí protiklad k nepřebernému množství stavebních hmot, techniky, asfaltu. Účel městské zeleně je především rekreační. Urbanisté a zahradní architekti vycházejí při plánování a tvorbě zeleně z funkce a požadavků občanů. Vedle účelnosti a estetiky jednotlivých prvků městské zeleně však současně musí mít na zřeteli bezpečnost občanů, otázku nákladů a možnosti údržby.

Město Most
parkyMěsto Most prošlo v průběhu 20. století proměnou, která nemá na území České republiky obdoby. Historie zániku historicky cenného města a poměrně rychlého vzniku města nového v nedalekém sousedství je poměrně dobře známa. Rozvoji těžby hnědého uhlí byly podřízeny i změny ve vývoji samotného Mostu. S těžbou uhlí, ale i dalším rozvojem průmyslu úzce souvisel i růst počtu obyvatel města. Ještě v roce 1850 měl Most jen 3 935 obyvatel, okolní vsi pak dohromady dalších 1 272. Počet obyvatel Mostu postupně narůstal, takže město mělo k roku 1900 celkem 21 417 obyvatel. Do roku 1950 se počet obyvatel významně neměnil, k tomuto roku ve městě žilo 25 165 lidí a v okolních vsích pak dalších 6 467. Z obcí zaniklých v důsledku těžby uhlí a zbudování petrochemických závodů za 2. světové války docházelo postupně k přesunu obyvatel do Mostu, díky tomu zde stoupl počet obyvatel v roce 1961 již na 43 621. K roku 1980 bylo v Mostě evidováno již 59 027 obyvatel, a o 11 let později (1991) pak užší aglomerace Mostu čítala již 68 978 obyvatel.

Pro přibývající občany města bylo třeba poskytnout nové bytové prostory. V průběhu druhé světové války tedy byla započata výstavba nových sídlišť při úpatích Resslu a Širokého vrchu. Na tato sídliště krátce po 2. světové válce navázaly postupně realizované projekty dalších komplexů domů v prostoru kolem Žatecké ulice a dnešní ulice Československé armády. Původní starý Most zcela postupně ve 20. století zcela pohltila velkolomová těžba, která navázala na hlubinnou těžbu z 19. století; severovýchodní sousedství města pak zcela změnila Střimická výsypka. Děkanský chrám byl přesunut do levobřežní části Bíliny pod úpatí Zámeckého vrchu (dnes Hněvín) a jeho bezprostřední okolí a jižní úpatí Hněvína s torzem starých Zahražan je dnes posledním zbytkem někdejšího významného sídelního celku s více než 700letou historickou tradicí. Z historického města tak zůstala zachována pouze velmi malá část.

parkyOdlišný vývoj města v historické lokalitě a koncepce jeho výstavby v území novém podmínily i zcela odlišný charakter uspořádání a typů veřejné zeleně. Ve starém městě zbylo na parky, uliční stromořadí a další prvky veřejné zeleně téměř podružná místa, které nezabrala historická zástavba. Situace v novém Mostě byla zcela jiná: zeleň měla jednu z klíčových rolí v komplexním plánu města, což je dodnes patrné v jejím plošném zastoupení i velkorysosti založení parků prakticky ve všech městských částech. Také charakter zeleně v obou městech byl jiný: starý Most měl spíše okrasnou zeleň, sestávající z větších či menších výstavných parků, doplněných o uliční stromořadí, kdežto v novém Mostě bylo kromě ústřední třídy Budovatelů s výraznými stromořadími pamatováno jak na okrasná místa pro odpočinek duše, tak na procházkové úseky zeleně i plochy pro sportovní vyžití. Najdeme zde tedy jak majestátní třídu, působící jako bulvár i jako dopravní tepna města, tak rozsáhlé i menší parky různé funkční hodnoty. Kromě toho v novém Mostě najdeme některé čtvrti, které svým založením připomínají zahradní města, jejichž vybudování nebylo v historickém městě pochopitelně možné. Součástí zeleně města jsou i lesoparky s jasně rekreačním účelem. Zásadní přínos pro občany Mostu však přinesla koncepce nového města to, že v ní byly zahrnuty rozsáhlé plochy zeleně, sahající až do centra města. 1. náměstí a lesopark Šibeník či Park Střed tak od sebe dělí nejvýše 10 minut chůze, což má jen málokteré město České republiky.

parky Je zřejmé, že městské parky a příměstská zeleň v Mostě jsou pro život občanů důležité. Nejde jen o tak často proklamovaný význam zeleně pro rekreaci a prostor pro využití volného času pro občany města všech věkových skupin. Mějme na mysli i touhu člověka po klidu a potřebu každodenního odpočinku od hluku a prachu ze stále narůstajícího objemu dopravy (vždyť automobilová narostla v posledních desetiletích prakticky desetinásobně!), po pohledu do klidné barvy zeleně, rozkvetlých květů či pestře zbarveného podzimního listí.

Právě v tom mají parky nového Mostu velký potenciál, a jejich cena do budoucna spíše poroste. Ten však stojí v protikladu se řadu let probíhajícím omezováním údržby, které nelze přehlédnout, nahodilými dosadbami dendrologických zajímavostí a osazováním parků sochami ze sochařských sympózií mimo původní koncepce jednotlivých parků. Někdy se takový zásah podaří, mnohdy však spíše narušuje původní vzhled a myšlenku parku. Nejvíce patrné jsou však nedostatky v údržbě: žalostný stav vodních prvků a odpočinkových míst, místy zanedbaná cestní síť (zkuste se projet některými parky s kočárkem!), omezování výsadeb růží, trvalek a okrasných jednoletek mimo centrum města, v některých parcích jsou přerostlé či přehoustlé porosty dřevin, takže místy připomínají spíše les…

Jak jde čas
Když žijeme delší dobu na jednom místě, změny tolik nevnímáme, jako když je někdo navštíví s odstupem delší doby. Stejně je tomu tak i v našem městě: navenek stabilní sídelní celek prochází tu většími, tu menšími změnami, které si v každodenním rytmu města obvykle ani neuvědomujeme. Ti, kdož pamatují začátky budování nového Mostu, si nejspíš vzpomenou, jak vypadaly v 60. a 70. letech budované plochy veřejné zeleně. Dnes jsou tytéž parky mnohdy o dost jiné, často se změnily spíše k horšímu.

A kdo dnes ví, že Most byl před několika desetiletími právem nazýván městem růží a téměř v každém parku byl bazének s vodotryskem či jiný vodní prvek, osvěžující vzduch i pohled návštěvníka parku? Možná je právě teď čas si připomenout, jaké byly, jsou a jaké by také mohly být parky v našem městě.

Publikace a veřejnost
parkyS cílem upozornit na význam městských parků, potřebu jejich údržby a rozumného nakládání s nimi i jejich neklesající význam ve městech vznikla i publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“. V publikaci se občané dozvědí nejen, kde a jaké parky byly ve „starém“ městě Most, ale i jak byly koncipovány a jak se jmenovaly včetně toho, čím byly osázeny, stejně tak tomu bude i o parcích v „novém“ městě Most.

Autoři Ing. Vít Joza a Bc. Dana Kovaříková věnovali při zpracování publikace nemalé úsilí při pátrání po historických podkladech, údajích, mapách, fotografiích, při pořizování dokumentace stávajících parků, přesto se jim však mnoho údajů vypátrat nepodařilo, např. o areálu nemocnice – někdejších ovocných sadech na severovýchodním úpatí Resslu, nemáme fotografii „Parku přátelství“ s tankem, fotografie „Parku u pivovaru“ atd.

Věříme však, že publikace a především problematika parků historického i současného města Mostu občany města Mostu natolik zaujme, že nám pomohou publikaci doplnit s tím, že budou samozřejmě uvedeni jako autoři textů či laskaví poskytovatelé fotografií, pohlednic či obrázků.

Přijďte k nám do ECM vyprávět své vzpomínky na starý i nový Most, jeho parky a parčíky, stromořadí. Rádi vás vyslechneme a poznáme a Vaše vzpomínky doplníme do publikace, případně zašlete své podněty písemně či elektronicky (ecmost@vuhu.cz) nebo zavolejte na bezplatnou Zelenou linku - 800 195 342.

Autoři velice děkují za pomoc, podněty a konzultace pracovnicím Oblastního muzea v Mostě pí. Aleně Kvapilové a Ing. Evě Hladké a pracovnici Státního oblastního archivu Litoměřice, pracoviště Most PhDr. Janě Sýkorové.

Ing. Milena Vágnerová
vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMparky

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf