Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Velké, širé, rodné lány?

12. září 2014

půdaUž od nepaměti je člověk úzce spjat s půdou. Obdělává ji, šlechtí, pěstuje na ní plodiny, chová zvěř, staví na ní obydlí, získává z ní vodu. Půda představuje jistotu a je synonymem bohatství, které se nám naši předkové snažili zachovat po staletí. Zároveň je to jedna z nejvýznamnějších složek životního prostředí, která se nedá nahradit žádným způsobem.

Zpátky do historie

půda Půda patří nepochybně k největším hodnotám naší planety. Vzniká v prostoru podložních hornin spolu s ovzduším a vodou. Vytváří tak specifické prostředí vhodné pro rozvoj mikroorganismů a rostlin, a tím i celého suchozemského života.

Půda – kriticky ohrožený druh?

Zřejmě jedním z nejvíce využívaných přírodních zdrojů na světě je půda. Již od neolitu je hlavním prostředkem k získávání obživy lidstva. Představuje základní zdroj pro produkci většiny potravin, krmiv, dřeva, či nerostů. Zároveň poskytuje útočiště mnoha rostlinným a živočišným druhům, je tak velmi důležitou základnou biodiverzity. Půda je velmi pomalu obnovitelný přírodní zdroj, jeden centimetr půdy (ornice) se tvoří nejméně 100-150 let.

Urbanizace krajiny

Přílišná urbanizace krajiny (nová výstavba domů, skladů, obchodních center) vede k postupnému ubývání půdy a tedy i její nejúrodnější části - humusu (polního, lučního, lesního atd.), který se výrazně podílí na půdních vlastnostech, především na obsahu živin v půdě, půdní úrodnosti a také na schopnosti zadržet vláhu. Dobře strukturovaná půda dokáže lépe absorbovat a poskytovat živiny potřebné pro rostliny. Postupné ubývání půdy má nezanedbatelný vliv i na vodní režimy v krajině – roste riziko povodní a záplav – zatímco na území pokrytém vegetací se až 95 % srážek vsákne, na zastavěných plochách se vsákne minimum a většina vody odteče.

půda V roce 2013 ubylo celkem 8 252 ha (cca 0,3 % celkové výměry) orné půdy. Rozsah zastavěných ploch se v roce 2013 zvýšil o 290 ha, což je více než dvojnásobek oproti roku 2012. Tímto tempem, dle MŽP, zmizí v České republice denně 15 hektarů zemědělské půdy.

Bohužel si neuvědomujeme, že takovýmto zakrýváním kvalitní půdy přicházíme o nevratnou hodnotu – to co se tvořilo desítky let, jsme schopni zlikvidovat během pár měsíců.

Problém zvaný eroze

půda Eroze (slovo „eroze“ je latinského původu a je odvozené od slova „erodere“– rozhlodávat) byla vždy existujícím přírodním procesem, na mnoha místech ji však začala zvyšovat činnost člověka. Určitý stupeň eroze může být i prospěšný pro ekosystémy, ale její nadměrné působení může vést k jejich poškozením a ztrátě jejich funkčnosti.
Mezi nejznámější druhy erozí patří:

vodní - dešťová eroze
Tekoucí voda nabývá díky gravitaci velkou energii. Kdy půda není nasycena vodou, po dopadu kapky na půdu nepokrytou vegetací se částice půdy přemístí kolem bodu účinku ve tvaru kruhu. Pokud kapky dopadnou na plochou půdní oblast, nastává přemístění částic v půdě. Přemísťování půdních částic jedním směrem (dolů) nastává při dopadu kapky v svahové oblasti.

ledovcová eroze
Ledovce opracovávají podloží vymíláním a odtrháváním úlomků z horninového základu. Při pohybu ledovce se voda ze spodních částí dostane do trhlin v podloží, kde zamrzne a tyto horniny doslova trhá. Úlomky se zabodávají do masy ledu a na podloží působí jako smirek. Tento proces se nazývá abraze. Za pomoci ledovců vznikají i doliny ve tvaru "U" nebo tzv. morény.

větrná eroze
Větrná eroze vzniká oddělováním nejjemnějších částic půdy a jejich odnášením pomocí větru na jiná místa. To způsobuje narušení struktury půdy. Tím, že částice nejsou kompletní, nedokážou odolávat ani jiným typem erozí (např. vodním). Eroze ochuzuje zemědělské půdu o její nejúrodnější část – ornici. Zhoršuje fyzikálně-chemické vlastnosti půd, zmenšuje mocnost půdního profilu, zvyšuje štěrkovitost, snižuje obsah živin a humusu, poškozuje plodiny a kultury, znesnadňuje pohyb strojů po pozemcích.

Předcházení erozi

Některé metody zpomalování eroze jsou známy již po staletí:

- orba po vrstevnici (zamezuje sesouvání půdy do nižších poloh),
- budování tzv. teras (vzhledem ke snížení přístupnosti větším strojů jsou vhodné pouze pro některé plodiny),
- kompostování (přirozeně obnovuje kvalitu půdy),
- pěstování ochranných plodin (tedy takových, které kromě úrody mají funkci ve zpevňování půdy svými kořeny – např. jetel podzemní či krmný šťovík).

Eroze v ČR
půda Ve velkém začala být eroze vážným problémem v sedmdesátých letech 20. století, v době slučování menších zemědělských podniků do větších celků s výrazným dopadem na životní prostředí. Celkově se tak narušil vztah zemědělců k půdě a venkovskému prostoru. Zmizely remízky, zatravněné údolnice, příkopy. Změnil se i charakter práce v zemědělství - od chovu zvířat a pěstování polních plodin k “intenzivní živočišné a rostlinné výrobě“.

Vodní eroze představuje v podmínkách České republiky jeden z nejzávažnějších problémů degradace půdy (spolu se zastavováním území). Je jí potenciálně ohroženo téměř 50 % zemědělské půdy!

Dle Situační a výhledové zprávy o půdě (2012) je v současné době maximální ztráta půdy v ČR vyčíslena na přibližně 21 mil. tun ornice za rok, což představuje ztrátu minimálně 4,3 mld. Kč (nejedná o vyčíslení škod způsobených na majetku, ale pouze o finanční vyjádření ztráty půdy na základě ceny zeminy).

Monitoring eroze
půda Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. vytvořil webový portál Monitoring eroze zemědělské půdy, jenž slouží pro zjišťování, evidenci a správu informací o výskytu projevů eroze a svahových deformací na zemědělské půdě.

Portál umožňuje vkládat informace o monitorovaných událostech do prostorové databáze, ta pak slouží jako zdroj informací pro analýzy příčin vzniku monitorovaných událostí a pro návrhy preventivních opatření.

Závěrem…

Pokud nebude zemědělská půda dostatečně chráněna a nebude maximálně podporováno zemědělské využití této půdy, bude na její úkor přibývat zastavěných a ostatních ploch. Proto by větší pozornost měla být věnována tvorbě územních plánů ve prospěch zachování orné půdy. Obce a města by je neměla měnit na základě tlaku investorů či developerů. Dalším, neméně důležitým řešením by mělo být opětovné využívání již zastavěných ploch (např. opuštěných a chátrajících průmyslových pozemků nebo objektů - brownfields).

Věřme, že dlouhodobě připravovaná novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu bude tou správnou cestou k ochraně cenného dědictví. Chystaná novela by měla obsahovat i tzv.„protierozní“ vyhlášku, jež by se měla stát významným nástrojem v boji s erozí.

M. Černá
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
http://eagri.cz/public/web/file/181775/Zprava_Puda_kniha_web__1_.pdf
http://geoportal.vumop.cz/download/vodni_erozi_2011.pdf
http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=10&&expand=1
http://www.spucr.cz/spucr/dokumenty/strategie_ochrany_pudy_pred_erozi_v_cr.pdf


Foto:
www.pixabay.com (PublicDomainPictures)
www.wikipedia.orgČlánky a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf