Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 8:00
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX B 201, po opravě v provozu reaktor R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 7:50
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci proplachu C3- cisteren na úseku VZP EJ a najíždění reaktorů B a C na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Revitalizace vodních toků

19. července 2013

altRevitalizace je pojmem často skloňovaném v souvislosti s obnovou přírodního charakteru zejména vodních toků a mokřadů. Ale víte, co ve skutečnosti toto slovo znamená? Termín revitalizace, tak jako většina odborných a převzatých výrazů, pochází z latiny a v českém jazyce se nejčastěji používá pro význam znovuoživení.

Revitalizace v životním prostředí představují činnosti a opatření, které vedou především obnově přírodních funkcí daného typu ekosystému i krajiny, posílení životaschopnosti a biodiverzity. Revitalizace jsou spojovány zejména s charakterem obnovy území. Revitalizace mohou probíhat přirozeně, častěji jsou však prováděny pomocí technických opatření.

Revitalizovat lze nejen antropogenně znehodnocené vodní toky, rybníky, vodní plochy, lesy, celá území, ale i stavby – tzv. brownfieldy, panelákové domy, sídliště, nábřeží a dokonce i železniční tratě a vagony. Cílem revitalizací je zájem vrátit revitalizovaný předmět k opětovnému funkčnímu využití.

Počátky osídlení lidí na území, kde se nyní rozkládá celá Česká republika, byly úzce spjaty s vodou. Voda dávala život, potravu a naději lepšího místa k životu. Mnoho královských měst bylo zakládáno na řece – Kadaň, Praha nebo Poděbrady a mnoho dalších měst. Říká se, že město bez řeky je město bez historie…

Člověk však řeky, říčky i potoky svázal do betonových korzetů bez šance na existenci života v něm a až velmi pomalu začínal rozumět tomu, co voda potřebuje, čemu se brání, co chce, jak ji máme vysvobodit a chránit. Vznikly tak vodohospodářské revitalizace.

Revitalizace vodních toků ve světě
Historie revitalizace vodních toků není zdaleka tak dlouhá jako samotné zásahy a technické úpravy vodních toků. Již dříve začal člověk postupně ovlivňovat vodní toky a přizpůsoboval je svým požadavkům. Jako první zásahy, které jsou historicky doložené, jsou označovány úpravy vodních toků za dob středověku. Hojně vznikaly mlýny, pily a hamry – což přispělo ke vzniku hrazení toků pomocí jezů, stupňů a díky náhonům byla voda snadno svedena přímo k objektům nebo nádržím. Uvádí se, že mlýnské jezy tak byly prvními umělými migračními překážkami pro migraci vodních živočichů. Od středověku také dochází k rozvoji říční plavby a plavení dřeva, což si vynutilo i podélné zásahy do vodních toků – odstranění kamenů a tím i členitosti koryt.

Od 19. století s významným nástupem strojní techniky započaly antropogenní zásahy do vodních toků daleko intenzivněji. Hlavní úpravy spočívaly v odstranění stávající členitosti toků, jejich napřímení, svedení do kanálů a v zahloubení toků. Tyto vodohospodářské úpravy byly umocněny i velkými povodněmi, díky kterým byla ochrana lidí a majetku zajištěna co největším zkapacitněním koryt a tím i co nejrychlejším odváděním vody z blízkého okolí obcí a měst. Krajina potoků, říček a řek se postupně proměnila v upravené vodní toky, svodnice a kanály. Voda ve městech připomínala vodní okap než místo k životu vodních živočichů a osvěžující ráj.

Vodohospodářské úpravy koryt v minulosti zcela ovlivnily charakter toků a negativně přispěly ke:
- změnám průtokového a splaveninového režimu,
- zrychlení odtoku velkých vod,
- zmenšení zásob podzemních vod v nivách,
- zhoršení kvality vody,
- snížení biodiverzity,
- snížení estetického vnímání koryt.

Revitalizační opatření mají za cíl snížit dopady nevhodným technických opatření a vodohospodářských zásahů. Revitalizace a jejich přístupy se však mohou uplatňovat také v součinnosti s ochranou před povodněmi.
Mezi možnosti, které bychom zde mohli začlenit, jsou:
- podpora přirozených povodňových rozliv,
- revitalizační úpravy koryt, které musejí mít velkou průtočnou kapacitu,
- vytváření přírodě blízkých ochranných koryt,
- diferenciace niv na přírodě blízké povodňové koryta a na plochy chráněné před zaplavením,
- podpora retence povodňových vod,
- výstavba poldrů apod.

Revitalizace také přispívají ke zmírňování negativních dopadů technických protipovodňových opatření a vytváří alespoň na některých částech možnost retenčního prostoru přírodního charakteru a náhradních biotopů.

Revitalizace v ČR
Na rozdíl od vyspělých zemí ve světě, kdy vodohospodářské revitalizace se rozvíjely od 70. let 20. století, se první náznaky revitalizací v České republice začaly vytvářet až v 90. letech. Díky změně společenských poměrů, nevhodným zásahům vodohospodářských úprav, melioracím a náhradním rekultivacím se postupně projevila iniciativa nápravných opatření – revitalizací. V roce 1992 vznikl dotační Program revitalizace říčních systémů. Počátky nového oboru revitalizací nebyly jednoduché vzhledem k nedostatečným informacím a odborníkům. Dnes je však zcela přijatelné využívat dlouholeté zkušenosti s realizací revitalizací ze zahraničí např. Německa. Revitalizace vodních toků v České republice vycházejí z platné legislativy, a to zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Významnými revitalizačními úspěchy se může pochlubit například jihočeský region. Příklady revitalizací drobných vodních toků jsou uváděny na tocích Včelička, Borová, Mlýnský potok a Milná.

Revitalizace vodních toků se netýkají pouze koryta, ve kterém teče voda. Jedná se také o bezprostřední okolí toku – břehy, vegetační doprovod i v širším území jako celku – komplexu vodního ekosystému. Revitalizace tak mohou probíhat částečně (úpravy pouze v korytě) nebo úplně (návrh revitalizace říčního ekosystému včetně přiléhajících pozemků).

Revitalizace v Ústeckém kraji
Mezi často uváděné příklady dobré praxe revitalizací z Ústeckého kraje patří revitalizace Černého potoka nebo revitalizace krušnohorských rašelinišť.

„Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v přírodní rezervaci Černá louka“

alt
Na webových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) naleznete informace o tomto projektu realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, na jehož dalším výzkumu se podílela také FŽP UJEP. Černý potok se nachází v blízkosti obce Adolfov, revitalizace se týkala nejen samotného potoka, ale také jeho přítoků v Přírodní rezervaci Černá louka. Více na stránkách AOPK zde.

Revitalizace krušnohorských rašelinišť

alt
Z důvodu nevhodných opatření včetně odvodňovacích kanálů byl významně narušen komplex krušnohorských rašelinišť. Území bylo uměle vysoušeno a retence vody byla minimální. Jako cíl revitalizací byly vybrány lokality Cínovecký hřbet, U Jezera a Velké tetřeví tokaniště. Základní revitalizační opatření spočívá v odstranění odvodňovacích systémů pomocí různých přehrážek, které napomáhají k zaplavování širšího okolí a zazemňování kanálu. Více se dozvíte například na webových stránkách Arniky http://arnika.org/revitalizacni-projekty-v-cr.

Povodí Ohře, státní podnik
Povodí Ohře, státní podnik se také aktivně zapojuje do realizací revitalizací v rámci spravovaného území. Na webových stránkách naleznete informace o nově podaných žádostí, realizovaných i ukončených akcích díky dotačnímu Operačnímu programu životní prostředí. Mezi revitalizační akce, které takto byly finančně podpořeny patří například „Revitalizace Dlouhé Stoky II.etapa - ř.km. 16,710-19,480“ nebo Revitalizace Svitávky,ř.km.20,100-20,500 v Lindavě na soutoku s Boberským p. Více o dotačních titulech u Povodí Ohře, státní podnik zde.

Lze jen doufat, zda se revitalizací dočká například také zatrubněná část řeky Bíliny nebo Bílý a Divoký potok na Litvínovsku a další vodní toky v Ústeckém kraji.

Závěr
V České republice díky podpůrným programům, dotacím z EU a vlastní snahou vzniká řada revitalizačních zásahů, které mají velmi příznivý dopad nejen na celý vodní ekosystém, ale i na další navazující ekosystémy a v neposlední řadě i na samotnou krajinu. Revitalizace by měly být podporovány a realizovány, ovšem mnohdy jsou limitovány omezeným územím v extravilánu nebo zastavěným územím v intravilánu obcí, komunikacemi, majetkovými právy, finančními možnosti a protipovodňovými opatřeními.

Autorka článku: Ing. Radka Vlčková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroj:
- JUST, Tomáš, AOPK ČR Vodohospodářské revitalizace a jejich uplatnění v ochraně před povodněmi. 2005. 359 s. ISBN 80-239-6351-1.
- ŠLEZINGR, Miloslav. Revitalizace toků - příspěvek k problematice úprav vodních toků. 2010. 256 s. ISBN: 978-80-214-3942- 9.
- http://hgf10.vsb.cz
- http://www.dotace.nature.cz
- http://www.ceskestredohori.ochranaprirody.cz
- http://arnika.org/revitalizacni-projekty-v-cr
- http://www.poh.cz/dotacni_tituly/opzp.htm

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf