Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 21.1.2019, 9:22
Spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu. Výpadek kompresoru z důvodu poruchy zařízení M+R vlivem klimatických podmínek.

Unipetrol RPA - 18.1.2019, 00:20
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po plánovaném odstavení reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 14:40
Spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci odstavení Reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 10:51
Od 10:51 do 11:20 spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci najíždění Reaktoru 2 na výrobně POX.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na krajském setkání koordinátorů ekologické výchovy

14. února 2012

Ve středu 08.02.2012 se ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Mostu konalo II. setkání koordinátorů ekologické výchovy Ústeckého kraje, který organizoval Klub ekologické výchovy Praha (KEV) a které bylo tématicky zaměřeno k Mezinárodnímu roku udržitelné energie pro všechny. Na pozvání KEV se tohoto setkání zúčastnila i vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří (ECM).

Kdo to je KEV ?
Klub ekologické výchovy – KEV - je profesní občanské sdružení, které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu i školy a další instituce a organizace zajímající se o ekologické (environmentální) vzdělávání a výchovu.
Klub ekologické výchovy patří mezi kluby UNESCO - rozvíjí komplexní pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje. KEV je kolektivním členem České společnosti pro životní prostředí, jejímž prostřednictvím může spolupracovat s mnoha oblastmi výrobní i nevýrobní sféry v České republice a členem mezinárodní ekologické organizace Zelený kříž, založené po summitu Země v Rio de Janeiro, jejíž ústředí je v Ženevě.

Proč „ Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny“ ?

Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny - ( The International Year of Sustainable Energy for All). Důvodem bylo upozornit na význam zlepšování trvalého přístupu k energii, na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie na lokální, regionální a mezinárodní úrovni.
Energetické služby mají rozsáhlý dopad na produktivitu, zdraví, vzdělávání, klimatické změny, bezpečnost potravin a bezpečnost v zásobování vodou i v komunikačních službách. Právě proto absence přístupu k čisté, přístupné a spolehlivé energii brzdí ekonomický, sociální i lidský rozvoj a představuje velkou překážku v realizaci rozvojových cílů tisíciletí.
Následky neexistujícího nebo ztíženého přístupu k energiím mají dopad na zdraví osob i na ekonomiku. Pokud například nemocnice nebo školy nemají řádný přístup k energiím, nemohou plně fungovat. I přístup k pitné vodě závisí na efektivní činnosti přečerpávajících stanic.
OSN poukázala na negativní následky využívání energie, která není udržitelná. Emise z pevných paliv jsou příčinou klimatických změn, způsobují znečišťování ovzduší ve městech, okyselení (acidifikace) půdy i vody. Proto snižování uhlíkových emisí zůstává prioritou v problematice spotřeby energie.
Pod záštitou generálního tajemníka Pan Ki-muna přišla OSN s novou iniciativou, „Trvale udržitelnou energií pro všechny“, v jejímž rámci si stanovila do roku 2030 tři hlavní cíle:
1. univerzální přístup k moderním energetickým službám
2. snížení světové energetické náročnosti o 40%
3. zvýšení využívání trvale udržitelné energie ve světě o 30%.
(Zdroj citace: http://www.energia.sk)

Jak probíhalo setkání ?

Doc. PaedDr. RNDr.Milada Švecová, CSc.


Setkání bylo zahájeno v 09:30 hod. a trvalo do cca 14:00 hod. a jeho program byl velmi nabitý a také zajímavý. V úvodu představila KEV a jeho činnost předsedkyně doc. PaedDr. RNDr.Milada Švecová, CSc. Vyzdvihla zejména konání již VII. Žákovské ekologické konference a již VIII. Středoškolské ekologické konference v roce 2011, specializační studium pro koordinátory EVVO; s hrdostí konstatovala, že díky tomuto studiu již v českých školách působí celkem 840 kvalifikovaných koordinátorů ekologické výchovy, hovořila o nákladech na toto studium, které se pohybují od 28.000,-Kč až do 50.000,-Kč a které bylo možné pokrýt čerpáním z dotací EU, připomněla možnost získat statut certifikované „Školy udržitelného rozvoje“ s tím, že za rok 2011 získalo tento certifikát celkem 34 škol. Nejde o soutěž , ale možnost získat toto označení ve 3 stupních vyžaduje odpovědný, trvalý a soustavný přístup ke vzdělávání a výchově pro udržitelný rozvoj, který lze charakterizovat slovy: Komplexnost, Komunikativnost, Kooperativnost.

Mgr. Ivana Strnadová

Poté hovořila Mgr. Ivana Strnadová, která působí na Základní škole Svážná v Mostě a která je současně předsedkyní Krajské skupiny KEV Ústeckého kraje. Informovala mimo jiné, že dne 18.04.2012 se koná v Mostě 3. ročník Žákovské ekologické konference a současně seznámila přítomné se změnami v hodnocení nejlepších prací; žáci budou sami hodnotit a na základě jejich hodnocení postoupí nejlepší práce do celostátní konference, konané na Ministerstvu životního prostředí.

PhDr. RNDr.Danuše Kvasničková, CSc.

Velmi zajímavou a poutavou prezentaci, zcela věnovanou UDRŽITELNÉ ENERGII, měla bývalá předsedkyně KEV PhDr. RNDr.Danuše Kvasničková, CSc., která zahájila svou přednášku otázkou : „Proč stojí za to vyhlásit Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny ?“ Posluchače v sále zcela „vtáhla“ do historie vývoje spotřeby energie, tématu energetických konzerv, které umí udělat jen sama příroda, porovnání spotřeby energie průmyslových a rozvojových zemí, prognóz, jaké zdroje energie budeme používat v budoucnosti a také způsobu řešení energetické situace Země. Upozornila, že stejně jako v minulosti nedošlo k okamžité náhradě dřeva za fosilní paliva, tak i nyní není možné okamžitě přestat používat fosilní paliva a začít využívat pouze obnovitelné zdroje energie Ale začít se prostě musí, protože fosilní paliva jsou vyčerpatelným zdrojem. Zdůraznila také nutnost hospodařit a šetřit energiemi.
V každé etapě své prezentace poukazovala na to, jakého předmětu učiva se daná oblast dotýká; tu dějepisu, tu fyziky, hned zase občanské nauky, přírodovědy, zeměpisu, základů společenských věd… Po celou dobu prezentace PhDr. RNDr. Kvasničkové, CSc., byl z jejích slov cítit hluboký obdiv a respekt k přírodě.

RNDr. Kamila Sásiková, PhD.

Další poutavou prezentací bylo seznámení RNDr. Kamily Sásikové, PhD. s projektem ENVIGAME. Projekt je realizován společností Cross Czech a. s. ve spolupráci se dvěma partnery: KEV a Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Projekt byl zahájen 11. listopadu 2009 a trvá 36 měsíců, tj. do 11/2012. Více o projektu zde http://www.envigame.cz/.
Mimo to, že projekt je zaměřen na environmentální výchovu, bylo zajímavé, že aktivity jsou nastaveny pro využití pomůcek jako mobil, digitální fotoaparát, GPS a zahrnují jak outdoorové aktivity (práce dětí v terénu), jako je fotografování, měření, kreslení a pozorování a aktivity indoorové (ve třídě) s využitím počítače (interaktivní platformy). Hra má celkem sedm výukových herních scénářů (her), které jsou připraveny pro školní týmy a volnočasové kluby. Průřezová témata jsou zahrnuta v jednotlivých herních názvech, například Naše obec, Biodiverzita, Ekosystémy, Kulturní dědictví našeho města a podobně.
Aktivity v projektu ENVIGAME vyžadují zapojení jak žáků či studentů, tak i pedagogů. Velice přínosné pro všechny v sále a tedy i potencionální účastníky tohoto projektu bylo zařazení prezentace zástupců 45 žáků a 3 pedagogů ZŠ Svážná Most, kteří se v minulém roce projektu ( jako jedna z deseti ZŠ z různých krajích České republiky) zúčastnili a kteří kriticky hovořili o kladech i záporech projektu.
RNDr. Kamila Sásiková, PhD., manažerka projektu ENVIGAME ale velmi vyzdvihla způsob práce a zapojení žáků i pedagogů ZŠ Svážná Most, poděkovala za jejich připomínky, které byly podnětem pro úpravu pravidel a rozsahu projektu a také ocenila jejich dosažené úspěchy ve všech úrovních hry. Všech 45 žáků se dostavilo do zasedací místnosti magistrátu, aby převzalo z rukou předsedkyně KEV certifikát o úspěšném absolvování projektu ENVIGAME.

Ing. Milena Vágnerová

Posledním bodem setkání koordinátorů ekologické výchovy Ústeckého kraje byla prezentace Ekologického centra Most pro Krušnohoří. Jeho vedoucí Ing. Milena Vágnerová ve stručnosti seznámila s historií a posláním ECM, se sponzory, kteří činnost ECM finančně či jinou formou podporují ( např. přístup k datům) a dále s výsledky osvětové činnosti v minulém období jako např. publikace AKTA U, Poznej vetřelce, projektem Most – čisté město či Máme to vychytaný, semináři např. Prach v ovzduší a veřejnost, informačními materiály a také novým interaktivním výukovým programem o rafinérských petrochemických a agrochemických procesech zpracování ropy s názvem „Cesta za tajemstvím ropy“, chystanými semináři k Mezinárodnímu roku udržitelné energie pro všechny na téma OZE, a to jako první na téma „Větrná energie“. Upozornila na nový interaktivní výukový program „Těžba a rekultivace“, který se nyní zpracovává a který bude nabízen jako úvodní část k Uhelnému safari od 05/2012. Program bude věnován problematice těžby nerostů a rekultivaci krajiny po jejich těžbě.

Co říci závěrem ?
Ekologická výchova hraje nezastupitelnou roli při výchově dětí, žáků, studentů, ale i dospělých. Učit a vzdělávat bychom se měli stále. A pokud se týká ochrany a respektu k přírodě, tak v této oblasti to platí obzvlášť. Budeme-li mít na školách kvalitní ekologicky vzdělané a „pro věc“ zapálené pedagogy, budou zcela jistě kvalitní a „zapálení“ i jejich žáci a studenti.
Nadšení a elán byly patrné ze všech účastníků projektu ENVIGAME ze ZŠ Svážné v Mostě. Mgr. Strnadová sdělila svůj postřeh:
„ Nikdy bych nečekala, že se v rámci ekologické výchovy spojí pedagog s odborníkem na informační technologie a naopak, tak jako tomu bylo v rámci projektu ENVIGAME, a že oba z této práce budeme mít radost a dobrý pocit !“
Setkání koordinátorů ekologické výchovy Ústeckého kraje v Mostě bylo velmi přínosné pro všechny zúčastněné, jen je veliká škoda, že oproti setkáním v jiných krajích byla v kraji ústeckém účast velmi malá: pouhých 21 koordinátorů oproti kraji středočeskému, kde jich přišlo více jak 100. Přitom, kde jinde je ekologická výchova na školách důležitější a přínosnější než právě v kraji ústeckém !

V následující fotogalerii můžete shlédnout průběh konference.

Autor článku:
Ing. Milena Vágnerová, vedoucí Ekologického centra Most a Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
Zdroj fotografií: ECM

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf