Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Smogové situace podle novely zákona o ovzduší

23. ledna 2017

smogDnem 1. ledna 2017 vstoupila v platnost zásadní novela zákona o ochraně ovzduší, která přináší řadu podstatných změn. Cílem novely zákona o ochraně ovzduší je posílení ochrany ovzduší a tím i lidského zdraví před znečišťujícími látkami. Mimo jiné dojde k pružnějšímu a efektivnějšímu vyhlašování smogových situací.

Hlavní cíle novely zákona
smogCílem novely je vyhlašovat a odhlašovat smogové situace a regulace pro PM10 co nejpružněji, aby nebyl rozpor mezi aktuálními koncentracemi znečišťujících látek a vyhlášenou informací tak, aby vyhlášení smogové situace a regulace plnilo svoji funkci a sloužilo především k včasnému informování veřejnosti a efektivní regulaci významných zdrojů znečišťování ovzduší. Pro PM10 bude vyhlašování smogových situací a regulací posuzováno na základě 12hodinových klouzavých průměrů, které se na základě analýzy ČHMÚ jeví jako optimální, a které zajistí co nejmenší prodlevu mezi vyhlášenou situací a naměřenou koncentrací.

Dalším cílem je zahrnout do rozhodování o vyhlášení smogové situace a regulace pro SO2, NO2 a PM10 očekávaný vývoj koncentrací v následujících 24 hodinách tak, aby byly brány v potaz lokální a krátkodobé nárůsty koncentrací.

Cílem je také oddělená a jednoznačná definice prahových hodnot a doplňujících podmínek požadovaných pro vyhlášení a ukončení smogové situace a regulace. Dalším ze záměrů novely je včasné informování veřejnosti o vysokých koncentracích SO2 a NO2, v případě, že dojde k překročení regulační prahové hodnoty pouze na jedné reprezentativní stanici pro danou oblast. Dojde tak ke shodě zákona a Evropské směrnice 2008/50/ES.

Z jakého důvodu dochází k úpravě pravidel pro vyhlášení smogové situace podle přílohy č. 6 novely zákona o ochraně ovzduší?

Smogové situace vyhlašovány a odvolávány se zpožděním
Při postupu podle přílohy č. 6 zákona byly v minulých letech smogové situace a zvláštní podmínky provozu podle § 12 odst. 4 písm. g) zákona (dále také „regulace“) pro PM10 vyhlašovány a odvolávány s výrazným (často i několikadenním) zpožděním oproti skutečnému vývoji koncentrací v dané oblasti.

smog

Jako nejvíce problematický se z pohledu praktických zkušeností dle přílohy č. 6 zákona jevil souběh dvou podmínek pro vyhlášení situací, kdy dle zákonem stanovených podmínek je možné vyhlásit smogovou situaci, resp. regulaci až po překročení prahových hodnot pro 24hodinové koncentrace PM10 ve 2 resp. 3 po sobě následujících dnech (po 25 resp. 49 hodinách) při zároveň stoupajících 12hodinových trendech. Přitom průběh situací meteorologicky nepříznivých pro rozptyl znečišťujících látek v ovzduší je doprovázen obvykle poměrně rychlým vzestupem průměrných 24hodinových koncentrací PM10 a překročením prahových hodnot zpravidla již v počátcích takovéto situace (tzn. daleko dříve než za 25 resp. 49 hodin) a při jejím delším trvání pak následně dochází v závislosti na konkrétním vývoji meteorologických podmínek (především při nízkých průměrných rychlostech větru, nízkých teplotách, klesající hranici inverze, resp. jejím nenarušení) k nepříliš výraznému kolísání průměrných 24hodinových koncentrací PM10, přičemž splnění další podmínky, tj. rostoucích trendů průměrných 12hodinových koncentrací PM10 v uplynulých 6 hodinách alespoň na polovině stanic v dané oblasti, je velmi problematické.

Za tohoto stavu pak vznikaly komplikace týkající se včasného a pružného vyhlašování a odhlašování smogové situace a regulace tak, aby nebyl rozpor mezi aktuálními koncentracemi a vyhlášenou situací.

Vyhlášení smogové situace nebo regulace má sloužit především k včasnému informování veřejnosti nebo efektivnímu omezení znečišťování. Předchozí nastavení pravidel vedlo k tomu, že smogová situace byla často vyhlášena i s několikadenním zpožděním po nárůstu koncentrací PM10 nad informativní prahovou hodnotu. Totéž platí rovněž pro vyhlášení regulací pro PM10. Ministerstvo životního prostředí si nechalo pro vyřešení problematiky opožděného vyhlašování a odvolávání smogových situací a regulací pro PM10 u Českého hydrometeorologického ústavu vypracovat analýzu možné nápravy situace. Byly vyhodnoceny různé alternativní způsoby vyhlašování – varianty s/bez zahrnutím trendů, využití různých typů zhlazování 1h koncentrací (urychlení odvolání), požadovaná délka překročení a požadovaný počet stanic pro vyhlášení. Nejlépe vyhodnocená varianta využívající 12hodinové klouzavé průměry PM10 (namísto současně používané 24hodinové průměrné koncentrace PM10) je obsažena v novele zákona.

Očekávaný vývoj koncentrací SO2, NO2 a PM10 nebyl zohledňován při vyhlašování smogových situací a regulací
smogPři vyhlašování smogových situací a regulací pro SO2, NO2 a PM10 podle přílohy č. 6 zákona se zohledňoval pouze vývoj koncentrací v uplynulých hodinách a dnech a nebyl zohledňován jejich očekávaný vývoj (předpověď). To mohlo vést k vyhlášení smogové situace i v případě, kdy koncentrace krátce po vyhlášení opět poklesnou. Na vyhlášení smogové situace jsou přitom vázána zdravotní doporučení (veřejnost) a na vyhlašování regulací jsou vázána opatření ke snižování emisí (pro regulované zdroje). Z toho důvodu je v novele zákona zahrnut do rozhodování o vyhlášení smogové situace a regulace pro SO2, NO2 a PM10 rovněž očekávaný vývoj koncentrací v následujících 24 hodinách.

Definice prahových hodnot a doplňujících podmínek pro vyhlášení a odvolávání smogové situace a regulace byla nejasná
Dalším problémem byla skutečnost, že příloha č. 6 nedefinovala prahovou hodnotu, na kterou se sama odvolávala, pouze udávala, kdy je prahová hodnota považována za překročenou. Posuzováno přesně podle dikce zákona, byly pak stávající postupy při odvolávání situací v rozporu se zákonem. Proto byly do přílohy doplněny definice jednotlivých prahových hodnot.

Dále v souvislosti s přechodem na hodnocení vyhlášení smogové situace a regulace v případě PM10 pomocí 12hodinových průměrů, které vykazují větší proměnlivost než 24hodinové průměry (jsou hůře předpověditelné), byla navržena nová formulace odvolávání, kdy se již nehodnotí, zda v nejbližších hodinách dojde k opětovnému nárůstu nad prahovou hodnotu, ale zda budou opětovně splněny podmínky pro vyhlášení.

Podmínky vzniku a ukončení smogových situací podle novely zákona o ochraně ovzduší
Podívejme se tedy na nové znění přílohy č. 6 k novele zákona č. 201/2012 Sb., která stanovuje smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení:

1. Informativní prahová hodnota pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM10
Informativní prahová hodnota pro oxid siřičitý odpovídá hodnotě jeho koncentrace o velikosti 250 μg.m-3 za dobu průměrování jedné hodiny, pro oxid dusičitý hodnotě jeho koncentrace o velikosti 200 μg.m-3 za dobu průměrování jedné hodiny a pro částice PM10 jejich hodnotě koncentrace o velikosti 100 μg.m-3 za dobu průměrování dvanácti hodin.

Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě, není-li stanoveno jinak, reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila
a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 250 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách,
b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 200 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo
c) hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace částic PM10 hodnotu 100 μg.m-3, a to alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2, nebo na dvou měřicích lokalitách, pokud jsou pro úroveň znečištění v oblasti reprezentativní právě dvě měřicí lokality,
a zároveň se na základě vyhodnocení předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace během následujících 24 hodin nepředpokládá pokles koncentrace pod informativní prahovou hodnotu.

Seznam měřicích lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo aglomerace je stanoven ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

2. Regulační prahové hodnoty pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM10
Regulační prahová hodnota pro oxid siřičitý odpovídá hodnotě jeho koncentrace o velikosti 500 μg.m-3 za dobu průměrování jedné hodiny, pro oxid dusičitý hodnotě jeho koncentrace o velikosti 400 μg.m-3 za dobu průměrování jedné hodiny a pro částice PM10 jejich hodnotě koncentrace o velikosti 150 μg.m-3 za dobu průměrování dvanácti hodin.

Regulační prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2, nebo na dvou měřicích lokalitách, pokud jsou pro oblast reprezentativní právě dvě měřicí lokality, překročila
a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 500 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách,
b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 400 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo
c) hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace částic PM10 hodnotu 150 μg.m-3,
a zároveň se na základě vyhodnocení předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace během následujících 24 hodin nepředpokládá pokles koncentrace pod regulační prahovou hodnotu.

V případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila
a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 500 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo
b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 400 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách
se veřejnost o této skutečnosti informuje obdobně jako při překročení informativní prahové hodnoty.

Seznam měřicích lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo aglomerace je stanoven ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

smog

3. Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon
Informativní prahová hodnota pro troposférický ozon odpovídá hodnotě jeho koncentrace o velikosti 180 μg.m-3 za dobu průměrování jedné hodiny.

Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 180 μg.m-3.

Varovná prahová hodnota pro troposférický ozon odpovídá hodnotě jeho koncentrace o velikosti 240 μg.m-3 za dobu průměrování jedné hodiny. Varovná prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 240 μg.m-3.

4. Ukončení smogové situace a odvolání regulace nebo varování
Smogová situace je ukončená a regulace nebo varování se odvolá, pokud na žádné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 není naměřená koncentrace znečišťujících látek vyšší než příslušná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin a na základě meteorologické předpovědi není v průběhu následujících 24 hodin očekáváno opětovné překročení informativní, regulační nebo varovné prahové hodnoty. Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je v průběhu následujících 24 hodin téměř vyloučeno opětovné překročení informativní, regulační nebo varovné prahové hodnoty.

Dne 14. 11. 2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 369/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří zasílá informaci o vyhlášení a odvolání smogové situace všem zájemcům, kteří o tuto službu požádají. Na webu ekocentra je uveden přehled o vyhlášených smogových situacích od roku 2011, najdete ho na tomto odkaze.

Jana Krátká
Ekologické centrum Most a Kralupy n./Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-369.htm
http://www.mzp.cz/cz/news_161019_ZOO_senat
http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/134-15-novela-zakona-o-ochrane-ovzdusi-t-20-7-2015.aspxČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf