Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 14:25
V době 14:25 až 14:44 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, najíždění Re výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 8:10
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 7:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 22:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 00:13
Spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Smogové situace jsou tady

12. listopadu 2015

smogV minulém týdnu potrápila většinu území České republiky špatná kvalita ovzduší. Dne 7. září 2015 jsme informovali o smogových situacích vyhlášených v letních měsících v Ústeckém kraji, které byly způsobeny zvýšenou hladinu koncentrací troposférického ozonu. Přišel podzim a s ním i smogová situace na základě zvýšených koncentrací suspendovaných částic PM10. To není nic neobvyklého, ale poprvé od roku 1998 byla vyhlášena dne 5. listopadu 2015 také smogová situace z důvodu vysokých koncentrací oxidu siřičitého (SO2).

V minulém týdnu trvaly na území Ústeckého kraje nepříznivé rozptylové podmínky, které způsobují zhoršenou imisní situaci. Časté zhoršení rozptylových podmínek je způsobeno zejména polohou v kotlině, uzavřené hradbou Krušných hor. Dochází zde k inverznímu zvrstvení ovzduší, které omezuje možnost proudění vzduchu. Kombinací inverzní vrstvy vzduchu a slabého proudění větru se rozptylové podmínky stávají nepříznivými a dochází ke kumulaci znečišťujících látek, jež následně v ovzduší přetrvávají a hromadí se až do doby, než dojde ke změně meteorologických podmínek na stav příznivý pro rozptyl. Zhoršené rozptylové podmínky jsou charakteristické pro podzimní a zimní měsíce, kdy dochází k navyšování koncentrací suspendovaných částic PM10 a také nově i oxidu siřičitého SO2.

„Smogová“ legislativa

Smogové situace vyhlašuje Český hydrometeorologický ústav.
Dne 1. září 2012 vstoupil v platnost nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., který mimo jiné nově definuje pojmy smogové situace a zahrnuje v sobě i imisní limity a zvláštní imisní limity (nyní prahové hodnoty), které dříve byly stanoveny ve vyhláškách č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší a č. 373/2009 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracovaní a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 42/2005 Sb.

smogNový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzovaní a vyhodnoceni úrovně znečištěni, rozsahu informováni veřejnosti o úrovni znečištěni a při smogových situacích přinesly změnu oproti předchozí legislativě v délce trvání překročených prahových hodnot podstatných pro vyhlášení smogové situace. Toto mohlo být důvodem pro zvýšení počtu smogových situací pro troposférický ozon O3 v roce 2013 i 2015 a snížení počtu smogových situací vyhlášených pro částice PM10.

Pro O3 je nyní stanovena hranice pro vyhlášení smogové situaci při překročení hodinové průměrné koncentrace troposférického ozonu 180 µg/m3, alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění, zatímco před vydáním zákona č. 201/2012 Sb. bylo rozhodující při překročení uvedeného hodinového průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících hodinách.

Pro částice PM10 je nyní stanovena hranice pro vyhlášení smogové situace až při překročení 24hodinového průměru 180 µg/m3 ve dvou po sobě následujících dnech, zatímco před vydáním zákona č. 201/2012 Sb. bylo rozhodující pouhé překročení 24hodinového průměru.

V týdnu od 2. listopadu do 8. listopadu 2015 byly vyhlášeny dvě smogové situace.

SO2

První smogová situace se týkala SO2 a byla vyhlášena 5. listopadu 2015 ve 14:23 hod. a ukončena 6. listopadu 2015 ve 4:26 hod. Zajímavostí je, že poslední smogová situace pro SO2 byla vyhlášena v roce 1998, což bylo před 17 lety. Rozhodující stanice imisního monitoringu pro vyhlášení smogové situace způsobené SO2 jsou dle věstníku MŽP č. 09/2012 Tušimice, Lom, Ústí nad Labem-Kočkov, Litoměřice a Teplic. Právě na těchto reprezentativních stanicích bylo naměřeno ve třech po sobě následujících hodinách překročení informativní prahové hodnoty - hodinové koncentrace oxidu siřičitého 250 µg/m3. Nejvyšší naměřená koncentrace byla na stanici v Lomu kolem deváté hodiny dopolední ve výši 424 µg/m3.
Antropogenním zdrojem SO2 je zejména spalování fosilních paliv, jak při průmyslových procesech, tak v domácích topeništích.

PM10

Druhá smogová situace se týkala zvýšené koncentraci suspendovaných částic PM10 a byla vyhlášena 6. listopadu. 2015 v 16:43 hod. a odvolána byla 8. listopadu 2015 v 6:20 hod. Rozhodující stanice imisního monitoringu pro vyhlášení smogové situace způsobené PM10 v Ústeckém kraji jsou Děčín, Chomutov, Krupka, Lom, Litoměřice, Most, Teplice, Tušimice a Ústí nad Labem- Kočkov. Na některých výše uvedených stanicích překročil 24hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu 100 µg/m3 ve dvou po sobě následujících dnech. Nejvyšší koncentrace PM10 byla naměřena v Mostě v pět hodin ráno dne 7. listopadu 2015 a to ve výši 172 µg/m3 a v Lomu dne 6.listopadu 2015 po osmé hodině večerní byla koncentrace PM10 175 µg/m3. Suspendované částice začaly po čtrnácté hodině odpolední v sobotu 7. listopadu klesat a to na stanicích v Lomu a Mostě.
Nejvýznamnější zdroje PM10 jsou spalovací procesy zvláště lokální topeniště, doprava, tavení rud a kovů, zemědělská činnost a odnos částic půdy větrem z ploch bez vegetačního pokryvu.

smogECM provozuje bezplatný Zelený telefon (800 195 342), na který může veřejnost volat od pondělí do pátku v době od 6:15 do 19:30 hodin a pokládat své dotazy z oblastí životního prostředí nebo podávat své stížnosti a náměty a především získat informaci o aktuálním stavu čistoty ovzduší. Na webových stránkách www.ecmost.cz je možné sledovat vývoj koncentrací znečišťujících látek v ovzduší za posledních 24 hodin na všech stanicích imisního monitoringu Ústeckého kraje nebo na vybrané stanici, např. Most. Data jsou automaticky stahována v nepřetržitém režimu a grafy jsou automaticky generovány pro potřebu webu ECM. ECM bezplatně informuje elektronickou cestou o vyhlášení a ukončení smogové situace a to na základě zaslané žádosti na elektronickou adresu ecmost@vuhu.cz.

Ing. Hana Svašková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.com

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf