Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 13:30
Ukončeno spalování vodíkového plynu bez obsahu sulfanu.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Teplý domov a zdravé plíce

16. listopadu 2015

teploTak je tu zase podzim. Chladno nám venku zalézá pod kabát a zima už tluče na vrata. Lidem s ústředním vytápěním to zas tolik starostí nedělá, ale jsou tu lidé, kteří se o teplo svého domova musí postarat sami. U těchto domovů Zima vysloveně křičí: „Tak co! Jste na mě připraveni? Máte kvalitní palivo? Nelenili jste přes léto a připravili se?!“ A to je chvíle, kdy si sáhneme do svědomí. A taky chvíle, kdy se okolí začne obávat o své zdraví. Zjišťuje barvu a zápach kouře, který vychází z komínů našich domovů. Topíme-li kvalitním palivem, s kouřem problém nemáme. Začneme-li si však přitápět něčím jiným, objeví se problém nejen v podobě stěžujícího si okolí, ale i stěžujících si plic. A to nejen těch našich vlastních, ale i našich blízkých a sousedů.

Domácí topeniště a ovzduší
Domácí topeniště jsou jedním z významných zdrojů znečištění ovzduší v České republice. Jsou velkým zdrojem suspendovaných částic a polyaromatických uhlovodíků. Domácí kamna, krby a kotle nelze vybavit drahou technologií na čištění spalin, proto velmi záleží na tom, co a jak se v nich spaluje. Typ paliva doporučují výrobci kotlů. Z výsledků měření emisí vyplývá, že pokud toto doporučení dodržíme, budou naše emise odpovídat námi provozované technologii.

teploJiná situace nastává při spalování odpadu. Odpady obsahují složky, které vedou či mohou vést ke vzniku nebezpečných látek, některé odpady nebezpečné látky přímo obsahují. Odpady představují příliš různorodý materiál k tomu, aby jej šlo bezpečně spalovat. V domácím kotli nelze zajistit dobré podmínky spalování (např. dostatečný přívod vzduchu, dostatečnou teplotu spalování, dostatečnou dobu zdržení) a tak při spalování nutně vznikají zplodiny nedokonalého hoření, jako jsou polyaromatické uhlovodíky či oxid uhelnatý. Jediný odpad, s jehož spalováním lze souhlasit, je chemicky neošetřené, dostatečně vyschlé dřevo. Nedoporučujeme pálit ani papír. Není to efektivní a recyklace papíru přináší několikrát víc, než jeho pouhé spálení.

Emise z domácích topenišť ovlivňuje řada faktorů, jako je volba typu kotle a způsob regulace výkonu, druh a spotřeba paliva či nelegální pálení odpadů. Snížit emise škodlivin z domácích topenišť je možné. Mezi nejdůležitější opatření patří:

1. úspory energie snížením tepelných ztrát domu
2. modernizace vytápění (účinnost kotle, požadavky na kvalitu paliv a kotlů, přechod na jiné palivo)
3. spalovat pouze to, co do kotle patří (nespalovat mokré dřevo, nepálit odpady)

Domácí topeniště a zdraví
Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) je významná část obyvatel České republiky vystavena nadlimitním koncentracím suspendovaných částic (PM10, PM2,5)a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs). Protože karcinogenita jednotlivých PAHs je různá, byl pro jednotlivé látky vyvinut systém toxických ekvivalentních faktorů (TEFs). Tyto hodnoty ukazují karcinogenní potenciál látky vztažený k benzo(a)pyrenu.

teplo Zhoršená kvalita ovzduší není problémem jen aglomerací a větších měst, ale i malých sídel, kde se suspendované částice a benzo[a]pyren dostávají do ovzduší převážně z lokálního vytápění. Na mnoha místech ČR jsou překračovány povolené imisní limity. V roce 2014 byl imisní limit suspendovaných částic PM10 překročen na 8,1 % území České republiky, kde žije 24,4 % obyvatel, imisní limit částic PM2,5 byl překročen na 1,8 % území České republiky, kde žije 8,6 % obyvatel. Roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu překročily imisní limit na 10,7 % území České republiky, kde žije 51,1 % obyvatel překročení limitů dochází jednak v lokalitách s vyšší zátěží nebo koncentrací většího počtu vlivů (doprava, koncentrace průmyslu), jednak v obcích, kde převažuje vytápění domácností pevnými palivy a kde charakter terénu (případně další vlivy) neumožňuje dobrý rozptyl emisí (například obec v dolíku).

Polétavý prach se do organismu dostává vdechnutím, kam až pronikne, závisí zejména na způsobu dýchání a na velikosti suspendovaných částic. Při dýchání nosem se větší částice (nad 10 µm) zachycují v nosní dutině. Částice střední velikosti (5-10 µm) se usazují v jemných dýchacích cestách. Při dýchaní ústy či námaze však více prachu proniká hlouběji do dýchacích cest nebo přímo do plic. Na prach se váží různé nebezpečné látky, např. PAHs či těžké kovy. Odborné studie prokazují vztah mezi koncentrací prachu v ovzduší a dýchacími potížemi či úmrtností. Ačkoli se lidé značně liší citlivostí vůči prachu, studie v různých částech světa prokazují souvislost mezi dlouhodobým bydlením ve znečistěných oblastech a růstem úmrtnosti.

PAHs jsou velkou skupinou organických sloučenin se dvěma nebo více tzv. benzenovými jádry v molekule. Nejznámější a nejlépe prozkoumaný z nich je benzo(a)pyren. Obecně se PAHs tvoří zejména při neúplném spalování organických materiálů. U řady PAHs byly prokázány rakovinotvorné účinky, popsány byly případy vyvolání rakoviny kůže, plic a pravděpodobně i trávicího systému.

Jak správně topit
Pro dosažení ekologického čistého a vysoce účinného spalování je důležité především správné a kvalitní palivo (dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety), dostatečný a dobře regulovatelný přísun kyslíku a dostatečně vysoká teplota v topeništi kamen nebo krbu. Na začátku topení je topné těleso a komín chladné. Při zatápění je proto důležité nejdříve zahřát topné těleso a komín na požadovanou provozní teplotu. K zatápění dobře poslouží vhodný ekologický podpalovač a drobné suché dříví. Aby vypouštěné emise škodlivých látek při spalování byly co nejnižší, a zároveň aby bylo docíleno maximálního využití paliva, musí zůstat plyny a prachové částice vznikající při spalování v rozehřátém topeništi kamen nebo krbu co nejdéle, dokud téměř úplně neshoří. Velkou a důležitou roli přitom hraje optimální přísun vzduchu pro spalování do topeniště kamen a krbu.

teploPři jednotlivých fázích spalovacího procesu se potřebné množství vzduchu mění - při zatápění a počátečním rozhoření je potřeba větší množství vzduchu proudící do topeniště především zespodu zpod roštu (označované jako primární přívod vzduchu), naopak po dostatečném rozhoření a vytvoření vrstvy žhavých uhlíků je pro úsporné a pomalé spalování důležité snížit množství vzduchu přiváděného do topeniště - uzavření spodního primárního vzduchu, přivření sekundárního vzduchu v horní části a zároveň je do topeniště přiváděn samovolně podle potřeby předehřátý terciární vzduch ze zadní a horní části topeniště (tento terciární vzduch není nikdy regulovatelný).

teploNedostatek vzduchu při jednotlivých fázích spalování znamená nedostatek kyslíku, a to má za následek nedostatečné spalování a špatné prohořívání paliva. Nadbytečné množství vzduchu při spalování naopak zatěžuje topeniště kamen a krbu nebo může vést k poklesu teploty, díky čemuž se topení stává méně efektivní.

Každé palivo se vyznačuje jinými charakteristickými vlastnostmi, a proto se i jinak chová při spalování. Dřevo se stejně jako hnědouhelné či dřevěné brikety skládá nejenom z částic pevných, ale také z prchavých. Nejprve hoří látky prchavé, tedy ty, které nejsou vidět. Se stoupající teplotou v prostoru topeniště se pak postupně začnou štěpit i pevné části, a tak vznikají hořlavé výpary, které mohou reagovat s kyslíkem přiváděného vzduchu. Na rozdíl od spalování topného oleje nebo plynu zde můžeme rozlišit dvě fáze.

Hoření prchavých látek doprovází velký plamen. Poté, co chytnou pevné části, se plamen podstatně zmenší. Tomu odpovídá i různá teplota a vzhled plamenů během topení.

Čím topíme
Kvalitní kotel a palivo je základem správného vytápění našeho domova. I když máme kvalitní palivo, tak oheň ale roztápíme nastřádanými celobarevnými letáky a časopisy. Při jejich spalování se uvolňují do ovzduší mimo jiné těžké kovy pocházející z tiskařské barvy.

teploUž každé malé dítě ví, že odpad nepatří do kamen. V domácích kotlích, kamnech a otevřených ohništích se nesmí pálit zejména PVC, nápojové kartony, PET lahve, dřevotříska, dřevo s nátěrem (lakované), koberce, polystyrén, celobarevné letáky a časopisy, veškeré výrobky z umělých hmot, polyetylénové sáčky, textil, guma a další. Jejich spalováním vznikají dioxiny, furany, fosgen, což jsou rakovinotvorné látky, dále pak polycyklické aromatické uhlovodíky, které mají toxické účinky. Pálení takových odpadů vede k poškozování a zhoršování životního prostředí a zdraví nás všech. Navíc pálením těchto odpadů se zkracuje životnost kotle nebo kamen i komína. Měli bychom si uvědomit, že spálením odpadů v kotli nebo kamnech se odpadů nezbavíme. Jen je vypustíme do ovzduší, odkud již není možné je odstranit.
Zodpovědní lidé odpad v kamnech nepálí, neboť ví, že zamoří nejen ovzduší venku, ale i vzduch u sebe doma. Jsou však lidé, kteří namítnou, že odpad jde stejně do spalovny a spalovny si přeci pochvalují, jaké levné palivo mají. Rozdíl je v technice. Spalovny musí své emise (zplodiny, co vypustí z komína) čistit. Dodržují zákonem stanovené limity, emise se monitorují a za překročení limitů jsou sankciováni.

Co jde ještě z komína?

POPs

Znečištění perzistentními organickými látkami (POPs) pocházející z vytápění domácností se v posledních letech stalo středem vzrůstajícího zájmu vědy. Je tomu tak především proto, že pro značnou část průmyslových činností se emise těchto látek do ovzduší už podařilo výrazně snížit. Emise perzistentních organických látek - především polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů/polychlorovaných dibenzo-furanů („PCDD/PCDF” nebo jednoduše „dioxinů”) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) jsou zvláště významné kvůli vážným dopadům na zdraví a životní prostředí.

Spalování odpadu v domácnostech má mnohem vyšší emisní faktory než spalovny odpadu. Evropská komise například tvrdí, že „Jeden kilogram odpadu spáleného na otevřeném ohni může vyprodukovat stejné množství emisí dioxinů jako 10 tun odpadu spáleného v moderních spalovnách.” Zprávy z České republiky uvádějí, že emise dioxinů z domácího spalování v jedné vesnici jsou podobné emisím z velké spalovny.

Patříte-li mezi zodpovědné lidi, kterým záleží na zdraví Vašem i Vašich blízkých, topte výhradně jen kvalitním palivem. Váš komín si nechte pravidelně vyčistit a kontrolujte tah. Kotel je také třeba nechat zkontrolovat a seřídit, je to důležité pro jeho úsporný a bezpečnostní provoz. Nepřetápějte. I pro Vaši imunitu je lepší menší rozdíl teplot mezi venkovní a teplotou u Vás doma. Tím ovšem není míněno, abyste se snažili teplotní rozdíl vyrovnat tím, že budete teplo pouštět ven. Zamezte zbytečným únikům tepla.

teploA pro ty, kteří jsou v sousedství někoho, kdo je obtěžuje kouřem, je tu rada jak se bránit. Potom co vyčerpáte možnost se rozumně se sousedem domluvit, můžete podat stížnost k obecnímu úřadu. K stížnosti je dobré doložit fotodokumentaci barvy kouře, vycházejícího ze sousedova komína. Barva kouře přibližně odpovídá koncentraci sazí, popílku a jiných částic. Překročí-li tmavost kouře druhý stupeň Ringelmannovy stupnice, může obec zasáhnout a v přestupkovém řízení vyzve k nápravě, případně uloží dotyčnému pokutu.

A doporučení pro nás všechny: zima zvládá prověřit naší imunitu i bez zbytečných škodlivin, toxinů a prachu. Snažme se tedy nezhoršovat si zbytečně náš životní prostor, je tu vysoká pravděpodobnost, že se nám to vrátí.

Ing. Milena Vágnerová, Bc. Zuzana Ungerová
Ekologické centrum Most a Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.com

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf