Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 14:25
V době 14:25 až 14:44 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, najíždění Re výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 8:10
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 7:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 22:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 00:13
Spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Na severu Čech teplo a energie z odpadu

31. prosince 2012

ECM se po celý rok 2012 věnovalo tématu komunálních odpadů. Proč právě jim? Protože se s nimi každý z nás setkává, každý z nás je produkuje a každý z nás s nimi nějak nakládá. Můžeme tak ovlivnit kolik odpadu vyprodukujeme a jeho následné využití či nevyužití. Téma jsme pokládali za důležité i z důvodu plánované výstavby zařízení na energetické využití odpadů v lokalitě Komořany u Mostu, které by mělo zahájit provoz v roce 2015.

Jako shrnutí se pokusíme analyzovat jednotlivé stupně v hierarchii nakládání s odpady a vztáhnout je ke konkrétním opatřením a případům v okolí.


Obr. 1: Hierarchie nakládání s odpady
Zdroj: www.odpadjeenergie.cz

Předcházení vzniku odpadů
Nejpříznivější situací pro životní prostředí je stav, pokud nevznikne žádný odpad. V rámci Evropské unie patří Česká republika mezi země s nejmenším množstvím komunálního odpadu produkovaného na občana. V roce 2010 vyprodukovali občané Ústeckého kraje dokonce o 10 kg KO méně než byl průměr v ČR. Bohužel, v roce 2011 už byli Ústečané pouze průměrní. Produkce KO počítaná v jednotkách kg na osobu a rok se v kraji po letech, kdy klesala, opět zvedla, a to na 319,5 kg/obyv.2 (viz graf. 1). Ústecký kraj udává dokonce hodnotu 566,4 kg/obyv.3.


Graf 1: Produkce komunálního odpadu v Ústeckém kraji a v ČR v letech 2005-2010
Zdroj dat: ČSÚ, graf zpracovalo ECMaK


Prevence vzniku odpadů je k životnímu prostředí nejpříznivějším způsobem nakládání s odpadem. Aby opět došlo k poklesu vyprodukovaného KO, bude třeba osvěty mezi veřejností. V dlouhodobějším horizontu je důležitá změna v ekodesignu výrobků přímo u výrobců a chování prodejců, aby např. zbytečně nedocházelo k násobnému balení zboží.

Opětovné použití
Statistika, která by ukazovala v jaké míře dochází ke znovupoužívání výrobků, neexistuje. V jaké míře k němu dochází, tak není možné zjistit.
Opětovné použití odpadů (resp. výrobku) pomáhá předcházet vzniku odpadů. Jestliže dokážeme smysluplně opětovně použít již stávající výrobek, není třeba vyrábět či kupovat nový. K výší míře opětovného použití KO může dopomoci osvěta a vzdělávání mezi obyvateli.

Materiálové použití
Z údajů Ústeckého kraje vyplívá, že množství materiálově využitých KO oproti roku 2010 vzrostlo. Materiálově využito bylo 44,5% všech KO3. Vzrostlo také množství odděleně sbíraných složek KO (na 111 kg/obyv.) a obalů, které se vhazují do barevných popelnic. Průměrné množství vytříděných obalů vzrostlo ze 31,9 na 34,6 kg/obyv.4. V kraji také přibylo téměř 2 000 barevných kontejnerů. Na jeden kontejner nyní připadá 49 obyvatel (oproti 56 v roce 2010)4. Možnosti „recyklace“ se tak pro občany velmi zlepšily. Doufejme, že tento trend bude pokračovat i nadále.

Jiné využití(např. energetické)
K energetickému využívání KO v kraji prakticky vůbec nedochází. Takto využito je pouze 0,03% z celkového množství KO. Spáleno bez využití energie je 0,1% z produkce KO3. Tato situace je mj. dána neexistencí zařízení na energetické využití odpadu v kraji.


V současné době je v přípravě záměr „Energetické využití komunálních odpadů Most, Komořany“ (EVO), který představuje výstavbu a následné provozování zařízení na energetické využívání zbytkových KO (vytříděných) s výrobou elektrické energie a tepla. Zařízení je projektováno s kapacitou zpracování 150 tis. t KO ročně. Dle údajů Ústeckého kraje činila produkce KO v roce 2011 469 tis. t3. Z toho na skládky bylo uloženo 342 tis. t3. V případě vybudování a provozu spalovny tak může být využita k získání energie polovina KO dosud mířícího na skládky.

Principem EVO bude roštové spalování KO s vyvedením vzniklé energie mimo zařízení EVO do sousední teplárny. Použitá technologie v EVO bude zahrnovat mokrý způsob čištění spalin a čištění vod z pračky spalin, příp. dalších technologických vod. Technologie odpovídá úrovni nejlepších dostupných technik (BAT = Best Available Technology), je mnohonásobně ověřena a to jak z hlediska provozní spolehlivosti, tak špičkové úrovně čištění spalin a zpracování zbytkových procesních látek. Proces spalování KO a následné vyvedení energií je navrženo tak, aby byl splněn či překročen požadavek na minimální koeficient energetické účinnosti 65%5.

V květnu 2011 vydalo MŽP souhlasné stanovisko k záměru z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí v rámci tzv. řízení EIA. V prosinci 2011 bylo vydáno územní rozhodnutí k umístění stavby, které v srpnu 2012 potvrdil Krajský úřad, a v září 2012 bylo EVO vydáno integrované povolení provozu. V současné době žádá investor o stavební povolení pro stavbu zařízení6.


Obr. 2: Vizualizace EVO Komořany
Zdroj: EVO Komořany, a.s.

Odstranění
Odstranění KO na skládku je přetrvávajícím problémem v Ústeckém kraji i v ČR. Převážná část KO je ukládána na skládky. Navíc jsou na skládky v kraji dováženy a ukládány KO i z jiných krajů. Tento stav se nedaří řešit. V současné době jsou na skládky ukládány v drtivé většině pouze KO, ostatní odpady se využívají. Skládky jsou nejméně příznivým místem pro nakládání s KO. V současné době je v kraji 12 skládek KO. Ačkoli nové nevznikají dochází k rozšiřování současných. V listopadu 2012 předložila společnost Celio a.s. záměr „Intenzifikace skládky komunálního odpadu S-OO společnosti Celio a.s.“7. Intenzifikace spočívá v navýšení hladiny odpadů o 12 metrů na celkovou mocnost skládky 30 metrů. Realizací záměru dojde k navýšení kapacity na 1 962 215 m3, tj. nárůst o 319 855 m3, což představuje nárůst kapacity téměř o 20%.

Závěr
I přes snížení produkce KO v Ústeckém kraji v letech 2008-2010 zůstává KO velkým problémem a rizikem pro životní prostředí. Navíc v roce 2011 opět jeho produkce stoupla. Potěšujícím faktem může být skutečnost, že spolu s tím také stouplo množství vytříděného KO, včetně odpadů z obalů. Velkou roli v tomto případě hraje také fakt, že se zlepšily podmínky pro třídění odpadu pro občany. V současné době se netřídí pouze ve 3 obcích v kraji a očekává se, že tyto se během příštích let také do tohoto způsobu třídění zapojí.

V nakládání s KO ale stále převládá skládkování, environmentálně nejméně příznivý způsob nakládání s odpadem. Skládkováno je více než 70% KO. Do tohoto množství je započítán jak KO vzniklý přímo na území kraje, tak dovezený z jiných krajů. Kapacita současných skládek začíná být pomalu vyčerpaná a pokud to bude možné, budou se jejich provozovatelé snažit tělesa skládek zvětšovat.
Zlepšení situace je možné očekávat v příštích letech s výstavbou zařízení na energetické využití odpadu v Komořanech. V Ústeckém kraji je v současné době k dispozici dostatek KO, aby byla naplněna, pokud ne celá, tak alespoň velká část plánované kapacity zařízení. Zařízení je připraveno přijímat KO, který je dnes bez užitku ukládán na skládky, a vyrábět z něj současně elektrickou i tepelnou energii.
I přes možné zlepšení nakládání s odpady v podobě jejich energetického využívání v budoucnu, je třeba stále podporovat především prevenci vzniku odpadu, jeho opětovné používání a materiálové využití, které zabírají vyšší příčky v hierarchii nakládání s odpady. Na skládku by pak měly být odstraňovány pouze jinak nevyužitelné KO, nikoli více než 2/3 množství KO tak, jak je tomu dodnes.

Autor: Mgr. Renáta Červenková
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
1 www.odpadjeenergie.cz
2 ČSÚ: Statistiky životního prostředí – Ústecký kraj
3 Ústecký kraj: Hodnotící zpráva o plnění Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2011
4 Ekokom: www.jaktridit.cz
5 EVO Komořany a.s.: www.evokomorany.cz
6 Hlaváček, K.: Stav projektu EVO Komořany
7 EIA: Záměr Intenzifikace skládky komunálního odpadu S-OO společnosti Celio a.s.

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf