Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 16.2.2019, 02:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci najíždění reaktoru D na výrobně PE1.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Lidé začínají topit - stav ovzduší se zhoršuje

27. října 2006

MOST, CHOMUTOV, TEPLICE – Používání tuhých paliv v lokálních topeništích a automobilová doprava přispívají ke zhoršení imisní situace v podzimních a zimních měsících. Nepřímo tomu napomáhají i meteorologické podmínky – přízemní teplotní inverze. Informace o aktuální imisní situaci podává dispečink Ekologického centra Most prostřednictvím bezplatné linky.

Výskyt inverzí je zvláště v podzimním a zimním období velice častý a to bez ohledu na to, kolik škodlivin je vypouštěno do ovzduší. S výskytem inverzních situací úzce souvisí i výskyt mlhy, která inverzi velmi často doprovází. Otázkou zůstává, zůstane-li mlha mlhou či dojde k jejímu znečištění a vytvoření smogu. Významným zdrojem prašnosti jsou v tomto období zejména lokální topeniště.

Problémy činí v posledních letech zejména zvýšená prašnost. Na mnoha měřicích stanicích v ČR jsou překračovány denní imisní limity pro PM10, frakci prachových částic menších než 10 mikrometrů. Dále se na zhoršeném stavu ovzduší podepisuje automobilová doprava s emisemi oxidů dusíku a těkavých aromatických uhlovodíků. Nelze samozřejmě opomenout ani průmyslové podniky. „Nebezpečnost prachových částic spočívá v jejich malé velikosti a schopnosti dostat se až do plic. Na prachové částice se nabalují další látky, které mohou být i karcinogenní. Proto se EU snaží zpřísnit limity koncentrací prachových částic menších než 2,5 mikrometru. Ty se totiž po vdechnutí dostávají až hluboko do plic.“ uvedla Soňa Hykyšová, vedoucí Ekologického centra Most, které sleduje imisní situaci na severu Čech v nonstop režimu již od roku 2000, navíc přijímá i zprávy o mimořádných událostech v průmyslových podnicích. „Jen za měsíc říjen byl denní imisní limit pro prachové částice překročen v Mostě v 15-ti dnech, v Lomu a v Teplicích ve 12-ti dnech a v Chomutově v sedmi dnech. Oproti měsící září je to nárůst až trojnásobný.“ dodala Hykyšová. Denní imisní limit, 50 mikrogramů na metr krychlový vzduchu, smí být přitom překročen max. 35krát v roce. Na mnoha místech v ČR je však tato hranice překročena ještě před nástupem podzimních měsíců.

Zvýšené koncentrace škodlivin v ovzduší nemusí vyvolat onemocnění, ale mohou přispět ke snížení odolnosti organismu, který pak snadněji podlehne různým infekcím a v případě těkavých organických látek se při dlouhodobém vystavení zvýšeným hodnotám zvyšuje riziko výskytu leukémie, chudokrevnosti a dalších závažných onemocnění. Pozor by si měly dávat hlavně rizikové skupiny obyvatel: starší lidé, malé děti, astmatici a kardiaci. Ti by měli v případě zvýšených koncentrací škodlivin omezit pobyt venku, hlavně se vyvarovat zvýšené fyzické námahy ve venkovním prostředí. Větrat by se mělo krátce a intenzivně.

Přestože v minulosti byla mlha znamením o výskytu smogové situace, dnes pouhý výskyt mlhy nemůže být považován za důkaz znečištění ovzduší. Chceme-li tedy opravdu vědět, nakolik je mlha čistou mlhou nebo smogem, je dobré informovat se na aktuální množství škodlivin v ovzduší. Aktuální informace je možné získat na Zeleném telefonu Ekologického centra Most 800 195 342, na jeho internetových stránkách www.ecmost.cz nebo na internetových stránkách Českého hydrometeorologického www.chmi.cz.

Autorka článku: Ing. Soňa Hykyšová