Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 13:30
Ukončeno spalování vodíkového plynu bez obsahu sulfanu.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Co dokáží odpady v domácích topeništích…

18. října 2012

Jak to bylo dříve… Dříve lidé vytvářeli minimum odpadu. To, co nespotřebovali, někde pohodili. Protože většina věcí byla přírodního původu, odpad se rychle rozložil a vrátil do koloběhu přírody. S rozvojem průmyslové výroby a zvyšujícím se počtem obyvatel začali lidé pociťovat stále větší problémy s odpadem. Ve městech se objevily popelnice. Jak už název napovídá, zpočátku lidé pálili odpadky v kamnech a do popelnic sypali pouze popel. Později začali dávat odpadky do nádob, jejichž obsah formanské vozy vyvážely na haldu za městem. Pevných odpadů však stále přibývalo a už kolem roku 1870 nastaly problémy s kapacitou skládek. Řešením tohoto neudržitelného stavu měla být výstavba spaloven.

Spalování odpadu
Spalování odpadů jak v domácnostech, tak v průmyslových podmínkách má za sebou dlouhou historii. Spálením dojde ke značnému snížení objemu odpadu (až na 1/3) a zisku energie. Spálit je možné v podstatě jakýkoliv odpad. To jsou hlavní důvody, proč se ke spalování odpadu přistupuje jak v domácnostech, tak v průmyslových podmínkách. Spalování odpadu v domácích topeništích je ale v současné době zákonem zakázáno!

Domácí topeniště
Domácí topeniště v sobě zahrnují stacionární neprůmyslová zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu nižším než 0,2 MW. Jsou to zařízení konstruovaná pro spalování tuhých paliv (uhlí, dřevo). Je možné se setkat s různou podobou topenišť, pro účely spalování můžeme rozlišit 5 základních druhů dle typu konstrukce - prohořívácí, odhořívací, zplyňovací a automatické kotle a krbová kamna (viz graf 1).


Graf 1: Odhad struktury používaných typů malých spalovacích zařízení pro spalování tuhých paliv v ČR dle vyrobeného tepla
Zdroj dat: Horák et al. (2011)

Spalováním materiálu vzniká popel, teplo a odpadní plyny. Na to, kolik procent kterého „produktu“ vznikne, má vliv kvalita paliva, parametry topeniště a provozní podmínky. V ČR se sledují emise z domácích topenišť dle statistických dat o spotřebě paliv a jejich emisních faktorech. Vliv na celkové emise mají také klimatické podmínky. Množství emisí znečišťující látky vzniklé spalováním daného druhu paliva se vypočítává dle vzorce, čímž získáme číselnou hodnotu. Na druhou stranu je třeba podotknout, že stanovení obou vstupních údajů, tj. spotřeby paliva a emisního faktoru, je značně problematické. Emisní faktor je empiricky stanovená veličina, která vyjadřuje střední množství sledované škodliviny vztažené na spálené jednotkové množství daného paliva nebo výhřevnost paliva. Bohužel již není započítán typ spalovacího zařízení ani provozní podmínky, jež hodnotu emisního faktoru značně ovlivňují. V rámci Evropy je možné setkat se s různými hodnotami emisních faktorů pro totéž palivo.

Spalování odpadu v domácích topeništích bylo dříve zcela běžnou záležitostí. S rozvojem syntetických vláken a materiálů je ale nemožné doma odpad spalovat bez nežádoucích dopadů na životní prostředí a zdraví člověka. Znečišťující látky unikající do ovzduší jsou často karcinogenní (způsobuje nebo napomáhá rakovinnému bujení buněk). Navíc při spoluspalování odpadu (většinou se nespaluje pouze odpad) v domácích topeništích dochází k tavení odpadu, příp. jeho nasáknutí do pevného paliva, rozkladu taveniny a odkapávání do sběrné nádoby popela. Takto tavenina může zabraňovat přístupu vzduchu k palivu, které pak špatně hoří. Rozkladem odpadu vznikají organické látky ve vysoké koncentraci, které nestačí vyhořet a společně se spalinami opouští spalovací zařízení.

Spalování odpadu v domácích topeništích je v současné době zákonem zakázáno, proto odpady ani nemají stanoven svůj emisní faktor. Dle výpovědí a stížností zápachem a kouřem obtěžovaných občanů, někteří lidé stále spalují odpad doma v kamnech. Přitom se do ovzduší uvolňují velmi nebezpečné látky (viz obrázek).


Spalovny odpadů
Na rozdíl od domácích podmínek spalování (teplota 450 – 850 °C, neregulovaný přístup kyslíku, okamžitý odvod spalin) probíhá proces spalování odpadu ve spalovnách při teplotách 850 – 1100°C, s přebytkem kyslíku a s několikavteřinovou dobou zdržení spalin v topeništi. Spaliny putují do filtrační jednotky, kde jsou zbaveny popílku, a dále na katalytické filtry, kde probíhá destrukce dioxinů a furanů. Následuje několikastupňová pračka spalin.


Obr. 1: Příklad technologického řetězce spalovny s odvodem vyčištěných pracích vod
Zdroj: www.odpadjeenergie.cz, E.I.C., spol. s.r.o.

Emise ze spaloven podléhají velmi přísným limitům a jsou průběžně sledovány (viz tab 2). V ČR je v současné době 29 spaloven průmyslového a zdravotnického odpadu a 3 spalovny komunálního odpadu.Vedle základních znečišťujících látek se u spaloven sledují emise těžkých kovů (olova, kadmia, rtuti, arsenu, mědi, chromu a niklu). Dále probíhá měření emisí polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů. Přehled o produkci znečišťujících látek pro každou ze spaloven je dostupný na webu ČHMÚ.

Domácí topeniště vs. spalovna
Kdo tedy produkuje více škodlivin do ovzduší? Domácnosti, které topí tuhými palivy, nebo spalovny? Odpověď není tak jednoduchá. V internetu jsou k dispozici různé studie či články (např. zde a zde), které polemizují nad tím, zda jedna obec může vyprodukovat tolik dioxinů jako spalovna. Může, ale také nemusí.
Jak bylo zmíněno výše, problémem při zjištění množství emisí, zvláště z domácích topenišť, je velmi komplikovaný způsob získávání dat. V případě základních škodlivin – tuhé znečišťující látky, SO2, NOX, CO a VOC jsou data z jednotlivých zdrojů velmi dobře známa (viz tab. 3).

Podstatně horší je ale situace, pokud se týče emisí dioxinů (společný název pro polychlorované dibenzodioxiny, PCDD, a dibenzofurany, PCDF), kterých se lidé obávají v souvislosti se spalováním odpadů patrně nejvíce. Data pro domácí topeniště nejsou známa vůbec, ale některé zprávy hovoří o tom, že až 30 – 35 % emisí dioxinů v EU pochází právě z domácností. A to se předpokládá, že domácnosti topí pouze řádnými palivy, nikoli odpady. Pro uvolňování dioxinů z paliv hraje největší roli množství chloru v nich obsažených.
Celkové emise dioxinů do ovzduší se v ČR pohybovaly na začátku 21. století do hodnot 200 g za rok (viz graf 2). Pro roky 2009 a 2010 nejsou hodnoty známy vůbec.


Graf 2: Celkové emise PCDD/F do ovzduší v letech 2000 – 2008 v ČR
Zdroj dat: ČHMÚ

Pro srovnání uvádíme emise těchto látek také z dopravy, které se pohybují mezi hodnotou 150 až 200 mg (viz graf 3).


Graf 3: Celkové emise PCDD a PCDF z dopravy do ovzduší v letech 1993 – 2009
Zdroj dat: Centrum dopravního výzkumu

Oproti tomu emise ze spaloven v roce 2010 činily celkem 25 mg, což je velmi nepatrná část z celkového množství emisí PCDD/F, pohybující se v řádech setin procenta (viz graf 4).


Graf 4: Celkové emise PCDD/F d ovzduší ze spaloven komunálních odpadů v ČR v roce 2010
Zdroj dat: ČHMÚ

Závěr
Spalování nekvalitních nebo zakázaných druhů paliv v technicky nevyhovujících spalovacích zdrojích vede nejen k poškozování vnějšího životního prostředí, ale také ke zhoršení ovzduší v bytech, které se následně může projevit na zdraví lidí. Velmi nebezpečné látky jsou těžké kovy a dioxiny, které se v těle hromadí po několik let, a jejichž vliv se může ukázat až za dlouhý časový úsek.
Dne 1. září 2012 vešel v platnost nový zákon o ovzduší, který zpřísňuje požadavky na parametry domácích topenišť a zavádí silnější nástroje kontroly malých zdrojů znečištění ovzduší.
V nakládání s odpady je vhodné odpady v co nejvyšší míře separovat, zbytek pak vhodit do kontejnerů, ze kterých by byl obsah vyvážen k energetickému využití do spalovny. Bohužel, zatím u nás v republice převládá ta nejhorší možnost, ukládání odpadu na skládku.

Autor: Mgr. Renáta Červenková
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
Benešová, L. et al. 2011: Komunální a podobné odpady
Horák, J. et al. (2011): Bilance emisí znečišťujících látek z malých zdrojů znečišťování se zaměřením na spalování tuhých paliv
Horák, J. et al.: (2011): Návrh emisních faktorů znečišťujících látek pro spalování tuhých paliv v lokálních topeništích
CENIA (2011): Domácnosti dle způsobu vytápění
Horák, J. et al. (2012): Může jedna obec vyprodukovat tolik dioxinů jako velká spalovna odpadů?
Horák, J. et al. (2009) : Může jedna obec vyprodukovat tolik dioxinů jako velká spalovna odpadů?
Šyc, M. et al. (2011): Srovnání emisí vybraných znečišťujících látek ze spalování biomasy a uhlí v domácnostech
www.chmi.cz

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf