Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 14:25
V době 14:25 až 14:44 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, najíždění Re výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 8:10
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 7:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 22:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 00:13
Spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Udržitelná mobilita

16. prosince 2015

mobilitaUdržitelná mobilita je nový koncept dopravy vystihující potřeby globální společnosti. Týká se především dopravního chování, jeho změn v budoucnosti a inovacích v různých oborech dopravní infrastruktury. V rámci Evropské unie byly v roce 2011 stanoveny hlavní cíle, z nichž pro Českou republiku vycházejí konkrétní plány, koncepty a opatření pro snižování vlivu dopravy na životní prostředí a modernizaci dopravní infrastruktury.

Mobilita je jednou z nejdůležitějších součástí dnešního života z hlediska hospodářství, logistiky, průmyslu i soukromého života. Zvyšováním životní úrovně a vyšší intenzitou mezinárodního obchodu rostou i nároky na výkonnost transportního systému. Narůstání dopravy je trendem posledních let a bylo prokázáno, že zvyšování dopravy je přímo úměrné intenzitě zatížení životního prostředí. Doprava dnes spotřebuje přibližně stejné množství energie jako samotný průmysl a pro omezenou kapacitu stávající infrastruktury je tedy nutné vyvinout nové koncepty. Zde hraje svou roli také výzkum, jehož inovační politika má svou úlohu ve změnách vztahů mezi dopravou, ekonomií a ekologií.

Na základě jednání o problematice dopravní infrastruktury mezi členskými státy Evropské unie (EU) byly vypracovány Evropskou komisí v roce 2011 následující koncepty do roku 2050.

EU a její cíle

V březnu 2011 přijala Evropská komise komplexní strategii Doprava 2050 (tzv. "Bílá kniha o dopravě"), která má zajistit konkurenceschopný dopravní systém pro zlepšení mobility a snížení spotřeby pohonných hmot.

Bílá kniha o dopravě obsahuje 10 strategických cílů. Mezi nejdůležitější patří:

- do roku 2030 snížit používání „konvenčně poháněných“ automobilů ve městech na polovinu (do roku 2050 je zcela vyřadit z provozu) a zavést městskou dopravu bez obsahu CO2 ve velkých městech,

- do roku 2030 převést 30 % (50 % do roku 2050) silniční nákladní dopravy nad 300 km na jiné druhy dopravy (železniční, lodní doprava),

- do roku 2030 ztrojnásobit dosavadní délku železničních tratí ve všech členských státech a do roku 2050 dokončit evropskou vysokorychlostní železniční síť,

- zbavit mobilitu závislosti na kapalných uhlovodíkových palivech (zejména ropy), která zaujímají 96 % energie na dopravu v EU. Uhlovodíková paliva jsou do budoucna nedostatková, drahá a logisticky nákladná – v roce 2010 byla do EU dovezena ropa za 210 mld. EUR.

Nástroje udržitelné mobility v ČR

mobilitaHlavními oblastmi, jak dosáhnout výše uvedených cílů stanovených členskými státy EU, jsou především intenzivnější využívání energeticky účinnějších druhů dopravy, zavádění alternativních energií v dopravě a zajištění větší plynulosti provozu za účelem úspory energií. Plnění těchto úkolů a jejich financování v ČR řeší dokument Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050.

Mezi nejdůležitější programy patří:

Národní akční plán čisté mobility

Čistá mobilita představuje moderní technologie a nové přístupy v silniční dopravě, jejichž cílem je snižování emisí a závislosti na kapalných uhlovodíkových palivech. Hlavním zájmem je převést osobní automobily a vozidla hromadné dopravy na alternativní pohon (CNG, elektřina, palivový mix) a rozšířit síť dobíjecích stanic pro elektromobily. V současnosti je v republice 35 veřejných stanic a jezdí zde jen cca 300 vozidel s elektrickým pohonem a okolo 1 500 hybridů – automobilů s klasickým spalovacím motorem na benzin nebo naftu a elektromotorem, který na svůj pohon využívá elektrickou energii, získanou během brzdění.

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů
Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (AP ITS) je strategický dokument Ministerstva dopravy, zabývající se inteligentními dopravními a družicovými systémy využívající kosmické technologie. Jedná se o využití nejmodernějších technologií na bázi inteligentních dopravních systémů (ITS), globálních navigačních družicových systémů (GNSS), systémů telekomunikační infrastruktury a systému krizového řízení pro infrastrukturu státu. Jsou zde navrženy opatření, která se týkají dopravního provozu, přemisťování osob nebo věcí a poskytování služeb. Závěrečná opatření se týkají dodržování pravidel silničního provozu a jeho systémových opatření. Jednotlivá opatření jsou pak dělena do oblastí technických, organizačních a výzkumně-vývojových.

Operační program Doprava
Operační program Doprava (OPD) je hlavním finančním a technickým dokumentem pro plnění investičních potřeb a řešení klíčových problémů v sektoru dopravy v období 2014-2020. Řídícím orgánem je Ministerstvo dopravy a z hlediska finančních prostředků je OPD největším operačním programem v České republice (cca 4,7 mld. EUR). Tento program poskytuje finance například pro obnovu železničních vozidel.

Integrovaný regionální operační program
Integrovaný regionální operační program (IROP) se zaměřuje na vylepšení kvality života v různých částech České republiky formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí. Mezi hlavními předměty financování jsou silnice II. a III. třídy, dopravní obslužnost, cyklostezky, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, vzdělávání, kulturní památky, tzv. e-government a územní plánování měst a obcí.

Nástroj pro propojení Evropy – CEF

mobilitaCEF (Connecting Europe Facility) je jedním z nejvýznamnějších programů finančního rámce EU 2014-2020. Z rozpočtu CEF budou podpořeny strategické projekty v oblasti dopravní, energetické a telekomunikační infrastruktury. Na realizaci programu CEF byl přidělen rozpočet ve výši 33,3 mld. EUR. V rámci dopravní infrastruktury se Evropská unie zaměří na vybudování devíti hlavních koridorů – dopravní páteře evropského trhu. Hlavní dopravní síť by měla vzniknout do roku 2030. Tři z devíti koridorů povedou přes Českou republiku:

1. Baltsko-jaderský koridor: Kielsko Biala – Žilina (silniční koridor), Katowice – Ostrava – Brno – Wien a Katowice – Žilina – Bratislava – Wien (železniční koridor)
2. Koridor Východ – Východní Středomoří: Drážďany – Praha, Praha – Břeclav, Praha – Brno – Břeclav, Břeclav – Bratislava (železniční koridor)
3. Rýnsko-dunajský koridor: Mnichov – Praha, Norimberk – Praha (železniční koridor), Zlín – Žilina (silniční koridor)

Udržitelná mobilita v Mostě

mobilitaV roce 2010 město Most připravilo Integrovaný plán rozvoje města Mostu – Doprava (IPRM), který byl schválen Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Celkové náklady projektu se pohybují ve výši 307 mil. Kč. IPRM má zajistit pohodlnost, atraktivitu a bezpečnost pro využívání městské hromadné dopravy. V rámci realizace IPRM již proběhly nebo v současnosti probíhají následující aktivity:
- pořízení nízkopodlažních tramvají,
- rekonstrukce zastávek,
- rekonstrukce tramvajového křížení,
- tramvajový přestupní uzel,
- rekonstrukce výhybek, dálkového ovládání a výhřev výhybek,
- nový informační systém MHD.

V červenci 2015 proběhl týdenní průzkum dopravního chování obyvatel na Mostecku za účelem funkčního využití dotací na osvětu udržitelné mobility. Dotazník vyplnilo celkem 565 respondentů a vyhodnocení průzkumu slouží jako podklad pro podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR. Město Most se tak ve spolupráci s městem Litvínov rozhodlo vytvořit Plán udržitelné mobility s výhledem do roku 2030, který má zlepšit dopravní situaci ve městě. Vytvoření tohoto plánu je také jednou z podmínek pro čerpání finančních prostředků z EU, směřujících do oblasti dopravy po 1. lednu 2018. Plán by měl být zkompletován do konce roku 2017.

Shrnutí
Principem udržitelné mobility není omezení kvantity dopravy samotné, ale zavedení dopravy co nejvíce alternativní a efektivnější, s minimálním dopadem na kvalitu životního prostředí a její plynulost. Hlavním cílem je snížit intenzitu osobní automobilové dopravy pomocí modernizace a zvýšení atraktivity veřejné dopravy, hlavně pak železniční sítě, a převedení nákladní silniční dopravy na jiné druhy dopravní infrastruktury. Je tedy nutná podpora výzkumu a vývoje nových technologií, systémů a využívání alternativních zdrojů.

Kateřina Chabrová, DiS.
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.com

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf