Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 16:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci přejezdu typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přejezd typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci odstavení reaktoru B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 10:40
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, plánované odstavení reaktoru B na výrobně PE1 do zálohy.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 8:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 7:30
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 16:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R, který byl odložen.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 15:20
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R na výrobně EJ.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia

30. září 2015

uhelna maturitaV rámci projektu Cesta za poznáním uhlí aneb Uhelná maturita navštívili studenti Podkrušnohorského gymnázia v Mostě dne 29. září 2015 Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. (VÚHU a.s.), který byl založen v Mostě v roce 1953 jako účelová organizace dolů v Severočeské hnědouhelné pánvi pro řešení komplexní problematiky rozvoje zejména lomového dobývání hnědého uhlí.

uhelna maturitaV přednáškovém sále studenty přivítala ředitelka VÚHU a.s. Ing. Marcela Šafářová, Ph.D., která je seznámila s historií i současností ústavu, činností jeho odborných útvarů i s výzkumnými projekty a jejich výsledky.

VÚHU a.s. má 4 odborné útvary a to Geotechnika hydrogeologie (GT), Technologické procesy a diagnostika (TPD), Akreditovaná zkušební laboratoř (AZL) zahrnující i činnost Autorizované osoby č. 242 a Ekologické centrum Most a Kralupy (ECMaK).
Činnost ústavu se v posledních letech zaměřuje na řešení nových, ekologických způsobů úpravy a užití uhlí, a to včetně využití produktů spalování a odsíření hnědého uhlí, a dále na řešení problematiky ochrany a tvorby pracovního a životního prostředí pánevních okresů severočeského regionu. Pracovníci VÚHU a.s. se podílí na řešení celé řady výzkumných projektů (TA ČR, GA ČR, MPO ČR, MŠMT ČR, MŽP ČR a MZe ČR), např. Výzkum možnosti predikce vzniku záparů a následného ssamovznícení hnědouhelných paliv, Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů, Udržitelné formy hospodaření v antropogenně zatížené krajině, Výzkum fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek z povrchových dolů paliv a jiných nerostných surovin (vyjma kamenolomů) a návrh metodik jejich stanovení nebo Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny.

Studenti se rozdělili do 3 skupin a za doprovodu svých pedagogů a ekoporadkyň z ekologického centra postupně navštívili jednotlivé útvary ústavu, kde se jim věnovali jak vedoucí pracovníci, tak i jednotliví zaměstnanci.

Geotechnika a hydrogeologie

uhelna maturitaVedoucí útvaru RNDr. Jan Burda, Ph.D. byl na zahraniční služební cestě, a proto ho zastoupil Ing. Jaromír Fultner, který studenty seznámil s náplní práce odboru. V rámci geotechniky a inženýrské geologie tvoří významný podíl činnosti řešení stabilitních problémů na svazích (zejména lomových a výsypkových) i ve skalních zářezech a výchozech. Specialisté útvaru Geotechniky a hydrogeologie zajišťují komplexní řešení této problematiky od inženýrskogeologického průzkumu, přes stabilitní analýzy, návrh geotechnického zajištění až po realizační projekt sanačních prací. Projektují nebo navrhují objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, vypracovávají plány a dokumentace, týkající se hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Útvar provádí širokou škálu posudkové a expertizní činnosti, např. modelování proudění vody v horninovém masivu, inženýrskogeologické průzkumy, monitorování a návrhy sanace sesuvných území. V rámci hydrogeologie provádí útvar komplexní zajištění hydrogeologických průzkumů území, posouzení ovlivnění hydrogeologických poměrů a následný hydrogeologický monitoring.

uhelna maturitaIng. Jaromír Fultner podrobně vysvětlil studentům plánování postupů lomové těžby uhlí, zásady stavby vnitřních a vnějších výsypek, problematiku stability lomových výsypek z hlediska geologického podkladu a působení podzemních vod i možnosti řešení případných sesuvů svahů. Prezentoval počítačové vybavení útvaru pro modelování tvaru a výpočet bezpečných svahů výsypek pomocí počítačových programů. Byl prostor i na otázky, kdy se studenti ptali na souvislosti mezi stavem vozovky a pohybem svahů na silnici mezi Mostem a Chomutovem a na stav svahů pod zámkem Jezeří.

Technologické procesy a diagnostika

uhelna maturitaVedoucí útvaru Ing. Vlastimil Moni, Ph.D. seznámil studenty obecně s činnostmi svého útvaru, který provádí zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení, zpracování studií proveditelnosti, zpracování projektových a provozních dokumentací, inženýring staveb, dodávky technologických celků, konzultační a poradenskou činnost. Mezi hlavní činnosti útvaru patří např. posouzení statiky ocelových konstrukcí, pevnostní analýzy objemových těles, diagnostika elektrických zařízení, měření kvality napájecích sítí, termodiagnostika, diagnostika bubnů a válečků při dopravě hmot, predikce zapaření a následného samovznícení deponovaného uhlí a hořlavých hmot, diagnostika strojů a také geologie, pedologie a rekultivační projektování - hodnocení rekultivační využitelnosti ploch určených k rekultivaci a v oblasti hodnocení zúrodnitelných zemin včetně výpočtu jejich zásob. Hovořil také o výzkumné činnosti útvaru a praktickém uplatnění výsledků výzkumu.

uhelna maturitaPoté se studentům věnoval Ing. Jaromír Täuber, který hovořil o profesi hornictví, prezentoval počítačové vybavení pro plánování postupů těžby uhlí a řešení variant následné rekultivace zbytkových jam, možnosti hydrické rekultivace lomu ČSA a různých variantách zatopení po ukončení těžby, o prolomení či neprolomení územních ekologických limitů lomu ČSA a z toho vyplývajících důsledků báňského řešení.

Studenti se poté přesunuli do kanceláře RNDr. Michala Řehoře, Ph.D., který jim prostřednictvím své jedinečné geologické sbírky vysvětlil, z čeho, jak a kdy hnědé a černé uhlí vznikalo. Ukázal jim i zkamenělé kmeny sekvojovce a přesličky, které byly nalezeny v Severočeské hnědouhelné pánvi.

Akreditovaná zkušební laboratoř

uhelna maturitaZkušební laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 již od roku 1994. Akreditované činnosti laboratoře jsou organizačně rozčleněny podle charakteru prováděných zkoušek a analyzovaných materiálů do jednotlivých dílčích laboratoří, které se aktivně podílejí i na řešení celé řady výzkumných projektů. Jedná se o Laboratoř technické diagnostiky, Laboratoř imisních měření, Laboratoř testování hornin a Laboratoř paliv, odpadů a vod. Vzhledem k cíli projektu Cesta za poznáním uhlí se studenti zajímali především o činnost Laboratoře paliv.

uhelna maturitaZa Laboratoř paliv přivítal studenty Ing. Lukáš Anděl. Seznámil je s činností laboratoře, která provádí odběry a rozbory pevných paliv, ale zabývá se i vývojem nových typů paliv s využitím odpadních látek. Následně studentům názorně ukázal cestu uhlí od jeho přijetí do laboratoře, úpravy vzorku k analýze v mlýnech a mlýncích až po analytické váhy, které navažují vzorky k analýze a přístroje, které poté stanovují jeho kvalitu, obsah analytické vody, popela, spalné teplo, veškerou síru, elementární složení (obsah uhlíku, dusíku, vodíku, kyslíku), výhřevnost atd. Vysvětlil, proč jsou analýzy uhlí potřeba jak z hlediska těžaře, tak i uživatele; tj. energetických zdrojů. Prezentoval také praktické výsledky výzkumných projektů v oblasti úpravy a užití produktů po spalování uhlí a odsíření a to s pomocí vzorkovnic a v nich uchovaných vzorků jak surovin (popely fluidní i klasické, energosádrovec), tak i použitých aditiv a především pak aglomerátů/granulátů různého složení, zrnitosti i vlastností.

uhelna maturitaNa závěr svého putování po VÚHU a.s. se všichni studenti sešli na dvoře ústavu, kde jim Ing. Täuber připravil ukázku zařízení na snížení prašnosti při manipulaci s uhlí tzv. atomizér vody. Zařízení bylo vyvinuto ve VÚHU a.s. a je chráněno mezinárodním průmyslovým vzorem a slouží ke snížení prašnosti a bezpečnosti provozů, kde se nakládá s uhlím, např. na skrápění přesypů a pasů při dopravě uhlí.

Studenti odcházeli ze své návštěvy VÚHU a.s. plni dojmů a informací, které budou moci využít při zpracování témat, které si vybrali pro svou týmovou práci a které budou prezentovat před odbornou komisí
6. listopadu 2015 na závěr svého putování za poznáním uhlí. Mezitím je ale čeká ještě fárání do hlubinného dolu Centrum, návštěva Elektrárny Počerady a Vysoké školy báňské v Mostě.

Partneři projektu:
uhelna maturita

Ing. Milena Vágnerová
vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECM

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf