Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 13:30
Ukončeno spalování vodíkového plynu bez obsahu sulfanu.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).



Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti

21. října 2015

uhelna maturitaV úterý 21.října 2015 doputovali studenti Podkrušnohorského gymnázia v Mostě na své Cestě za poznáním uhlí na detašované pracoviště Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Hornicko-geologické fakulty v Mostě, aby se seznámili s možností studia oborů, souvisejících s těžbou uhlí.

Historie Hornicko-geologická fakulty

uhelna maturitaHornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO-HGF) sahá až do roku 1716, kdy byla v Jáchymově založena nejstarší báňská škola. V průběhu staletí se pak měnily forma a délka výuky, působiště výukových institucí i organizační podoba báňského školství. Poslední významnou změnou lokalizace byl přesun Vysoké školy báňské do Ostravy v roce 1945, po kterém v padesátých letech minulého století následovalo dělení školy na fakulty. Současná Hornicko-geologická fakulta vznikla v roce 1959 spojením samostatné Hornické fakulty a Geologické fakulty a jako jediná fakulta v rámci České republiky umožňuje vysokoškolské studium vybraných hornických oborů.

HGF je moderní fakultou, ve které se zcela unikátním způsobem propojují přírodovědné disciplíny s technickými a ekonomickými obory. HGF v rámci prezenčního nebo kombinovaného studia v současné době nabízí více než 35 studijních oborů, které se specializují na životní prostředí, geologii, geodézii, biotechnologie, geovědní a montánní turismus, hornické inženýrství, geoinformatiku, ekonomiku, automatizace a řízení v oblasti surovin nebo aplikovanou fyziku.

Detašované pracoviště HGF v Mostě

uhelna maturitaV souvislosti se značným rozvojem těžebního průmyslu na severu Čech, orientovaného především na lomovou těžbu, vznikla v dubnu 1962 v Mostě katedra povrchového dobývání ložisek. V současnosti detašované pracoviště navazuje na dřívější tradice v působení Vysoké školy báňské v severočeském regionu. Zatímco dříve se zde studovaly téměř výlučně tradiční obory zaměřené na dobývání podkrušnohorských hnědouhelných ložisek a rekultivaci, stávající nabídka především kombinovaného studia se rozšířila o moderní a v souladu s potřebami dané oblasti i atraktivní obory. Jedná se především o Ekonomiku a řízení v nerostném surovinovém průmyslu, Zpracování a zneškodňování odpadů a dále obory Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy, Informační systémový management, Komerční inženýrství, Environmentální inženýrství aj.

Jaké to bylo na návštěvě HGF

Studenti se svými pedagogy Mgr. Ivanou Kašprákovou a Mgr. Romanou Valíčkovou se shromáždili před budovou HGF v Mostě před devátou hodinou. Poté vyjeli výtahem do 6. patra, kde je přivítal JUDr. Király Alexander, Ph.D., pověřený vedením detašovaného pracoviště HGF v Mostě. Vyjádřil potěšení, že studenti zavítali do prostor HGF, sdělil, že on i jeho kolegové a kolegyně si připravili prezentace jednotlivých oborů, které je možné zde v Mostě studovat a vyslovil naději, že je studium hornických oborů natolik zaujme, že se s některými setká při přijímacím řízení.

Poté předal slovo prostřednictvím videotelefonu do Ostravy doc. Ing. Michalovi Vaňkovi, Ph.D. z Institutu ekonomiky a systémů řízení HGF, který studenty pozdravil, seznámil je se svou životní cestou nejprve studenta VŠB a poté jejího vysokoškolského pedagoga. Prostřednictvím přednášky nazvané „Manažerská pohádka“ ukázal jednu z forem, jakou jsou prováděny „dálkové“ přednášky Ostrava=> Most, ale také vysvětlil pojem management – spolupráce lidí v týmu, jaká je důležitá úloha manažera týmu, ale jeho jednotliví členové a to prostřednictvím pohádky „Zasadil dědeček řepu“. Poukázal na to, že studium hornictví je týmová práce v širším pojetí. Na závěr sdělil studentům, že on studenty nezkouší, ale „identifikuje příležitosti ke zlepšení“.

Po úvodním bloku se studenti rozdělili do 3 skupin a vydali se na jednotlivá pracoviště fakulty.

uhelna maturitaIng. Michal Řepka, Ph.D. z Institutu ekonomiky a systémů řízení zaujal studenty svými 3 roboty, psem, autem a „svalovcem“. Předvedl, z čeho se skládají, co umí a také, jakým způsobem se ovládají. Vysvětlil možnost aplikace robotů do průmyslové výroby a také důležitost současného oboru „asistované inženýrství v průmyslu“, které by se mělo od roku 2016 změnit na obor „řízení a ekonomika v podniku“.

uhelna maturita Doc. Ing. Petr Skupien, Ph.D. z Institutu geologického inženýrství přivítal studenty v místnosti plném geologických exponátů, vysvětlil možnosti studia geologie všeobecné, historické a regionální, kdy se studenti dozvědí více o základech stratigrafie, paleogeografie a geotektoniky, podstatných rysech stavby a vývoje Země, pochopí geologický cyklus a principy fungování endogenních a exogenních geologických procesů, základy morfologické, strukturní, fyzikální a chemické krystalografie atd. Studentky se zajímaly, jaké mají studenti tohoto oboru největší problémy při studiu. Doc. Skupien jim sdělil, že je to především poznávání jednotlivých nerostů.

uhelna maturitaDoc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. z Institutu geodézie a důlního měřictví prezentovala činnost a význam oboru důlní měřictví a geodézie. Vysvětlila úkoly důlního měřictví při zabezpečování měřických podkladů a jejich zpracování pro účely mapové dokumentace při těžbě nerostů hornickým způsobem. Seznámila se základy geodézie, tj. metodami měření úhlů, délek, převýšení, trigonometrickými a polygonovými výpočty v bodovém poli, metodami mapování lomů stavebních surovin, mapovou dokumentace vedenou na lomech a metodami výpočtu kubatur vytěžených surovin.

uhelna maturitaDále ukázala přístroj Theodolit na přesné měření a vytyčování vodorovných a výškových úhlů. Studenti si prohlédli knihy věnované důlnímu měřictví a důlní mapy. Viděli při práci a studiu studenty oboru důlní měřictví. Doc. Vrublová jim vysvětlila možnosti uplatnění v případě studia oboru důlní měřič či geodet v různých firmách, např. ražení tunelů, provádění rekultivací, ale i možnost získání tzv. odborné způsobilosti. Vyzvala studenty k návštěvě Planetária Ostrava, které je třetím největším planetáriem v České republice a které je součástí Institutu geodézie a důlního měřictví.

Studenti se poté shromáždili opět v místnosti, kde proběhlo úvodní setkání. JUDr. Király, Ph.D. se s nimi rozloučil a předal jim nabídku studia pro akademický rok 2016/2017 na VŠB-TUO-HGF.

Studenti i jejich pedagogové odcházeli z návštěvy Hornicko-geologické fakulty v Mostě obohaceni o nové informace o možnostech studia hornických oborů i uplatnění absolventů VŠB po jeho absolvování. Získali další úhel pohledu na hornictví; po praktickém seznámení s těžbou povrchovou i hlubinnou, rekultivacemi krajiny po těžbě, energetickém využití uhlí v elektrárně, výzkumnou činností v oblasti uhlí přibyl i úhel z pohledu studia a šíře oborů, které se hornictví věnují.

Partneři projektu:
uhelna maturita

Ing. Milena Vágnerová
vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECM
Zdroj: http://www.hgf.vsb.cz/cs/o-fakulte/

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf