Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 21.1.2019, 9:22
Spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu. Výpadek kompresoru z důvodu poruchy zařízení M+R vlivem klimatických podmínek.

Unipetrol RPA - 18.1.2019, 00:20
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po plánovaném odstavení reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 14:40
Spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci odstavení Reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 10:51
Od 10:51 do 11:20 spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci najíždění Reaktoru 2 na výrobně POX.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).„Uhlí – energie i chemie“

2. června 2011

Rok 2011 byl mezinárodní organizací UNESCO a Mezinárodní unií čisté a aplikované chemie IUPAC vyhlášen Mezinárodním rokem chemie (International Year of Chemistry, IYC).Hlavní cíle Mezinárodního roku chemie jsou:
- zvýšit u veřejnosti vnímání chemie jako prostředku zajištění lidských potřeb,
- zvýšit zájem o chemii u mladé generace,
- podpořit nadšení pro tvůrčí budoucnost chemie,
- oslavit a zdůraznit úlohu žen ve vědě.

Jednou z akcí, která si kladla za cíl zvýšit zájem o chemii u veřejnosti a především mladé generace, byla akce s názvem „Chemie a paliva“, kterou dne 18.05.2011 pořádala Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) na prostranství mezi svými budovami a budovou Národní technické knihovny v Praze - Dejvicích.

Modely miniaturních parních strojů i spalovacích motorů, skutečné automobily poháněné alternativními palivy, sladkovodní řasy jako náhrada za benzin, unikátní mobilní laboratoř pro analýzu motorových paliv, ukázky frakcí ropy i součástí ropovodu a k tomu ještě občasný výstřel z perkusní zbraně a také stánek VÚHU a.s. s názvem „Uhlí – energie i chemie“ byl k vidění v tento den od 09:00 do 17:00 hod.

Zástupci VÚHU a.s. se snažili v konkurenci s ropou a plynem seznámit laickou veřejnost a především pak studenty středních škol s historií vzniku uhlí, jeho objevem, prvním použitím pro člověka, způsobem jeho těžby, užití v minulosti, současnosti i budoucnosti a seznamování pak proložit chronologickým vývojem událostí v „životě uhlí“, různými zajímavostmi a příběhy, např. o prvním patentu na kamna na uhlí z roku 1766. Mnozí návštěvníci poprvé drželi v ruce černé a hnědé uhlí a měli možnost si ho „osahat“ i po energetické stránce a to nejen prostřednictvím plakátů s obrázky kbelíků naplněných cca 10 kg hnědého či černého uhlí a s otázkou a odpovědí „Kolik uhlíku/joulíků máte v kbelíku ?“, ale také zcela odborně si změřit spalné teplo různého paliva.

Na stánku totiž byla připravena společná interaktivní prezentace VÚHU a.s. a VŠVHT/Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší různých druhů současně používaných fosilních, obnovitelných a alternativních paliv, která byla zastoupena černým a hnědým uhlím, sušenými kaly z čistíren odpadních vod, recyklovaným granulátem polyethylenu a PETu, různými druhy pelet (např. ze slámy) a štěpkou z různých druhů dřeva. Každý zájemce si mohl stanovit vlastnoručně hodnotu spalného tepla vybraného druhu paliva a nejenom toho. Málokdo ze zvědavých mladých návštěvníků tušil skutečnost, že „kalorické hodnoty“ uváděné na obalu většiny potravin (hlavně čokolád, brambůrek, oplatek a oříšků) a pozorně sledované stále větší částí naší populace, jsou zjišťovány stejným způsobem, jako hodnota spalného tepla paliv. Mnoho mladých návštěvníků bylo udiveno skutečností, že spalné teplo černého uhlí je skoro 2x větší než spalné teplo peletek z topolu a kousků bukového dřeva. Největší překvapení nastalo, když návštěvníci zjistili, že spalná tepla mléčné čokolády (cca 22,5 MJ/kg) a oříškových oplatek (20,5 MJ/kg) mají vyšší hodnotu, než běžně používaná hnědá uhlí a dřevo.

Veřejnost mohla na stánku hlasovat v soutěži „Miss molekula“ o nejkrásnější molekulu s obsahem uhlíku. Ze 12 uhlíkatých adeptek zvítězila s přehledem molekula Fullerenu C540. Fullereny jsou sférické molekuly, složené z pěti- a šestičlenných kruhů atomů uhlíku. Prostorově jsou tyto molekuly uspořádány do kulovitého tvaru a jsou mimořádně odolné vůči vnějším fyzikálním vlivům. Byly nazvány po americkém architektovi Buckminsteru Fullerovi, který projektoval geodetické kopule podobného tvaru. Za objev a studium vlastností fullerenů byla v roce 1996 udělena Nobelova cena za chemii Robertu F. Curlovi a Richardu E. Smalleymu a Haroldu W. Krotoovi. V současné době je výzkum vlastností a metod přípravy fullerenů velmi intenzivně studován na řadě vědeckých institucí po celém světě. Hlasující ze „starší generace“ si zavzpomínali na doby svého mládí, neboť hlasovacím hlasem byla krásná skleněná kulička, kterou vkládali do chemických kádinek, označených číslem soutěžící molekuly. Hlasující studenti VŠCHT sváděli mezi sebou boj o přízeň jednotlivým molekulám, neboť nehleděli jen na jejich „vnady“, ale také na jejich vlastnosti (významnost). Nebylo se co divit, protože jednou ze soutěžících byla i molekula Graphenu. Graphen, nová forma uhlíku, byl objeven v roce 2004 profesoři ruského původu Andre Geim, vědecký pracovník univerzity v Manchesteru a jeho kolega Konstantin Novoselov, kteří za jeho objev v roce 2010 získali Nobelovu cenu za fyziku. Graphen je podivuhodný materiál, který se stává mimořádně slibným materiálem pro velice rychlé elektronické součástky blízké budoucnosti. Bohužel molekula Graphenu se umístila na 3. místě za molekulou FullereneC60, která svým tvarem kopacího míče vzbuzovala sympatie především u mužské části hlasujících.

Byly připraveny i různé soutěže s hornickou tématikou, např. kviz „Jaký jsi horník“, který 7 otázkami začínajícími „ Víš, co je…“ zjišťoval znalosti veřejnosti o tom, co je to chodbicování, stěnování, švartna, proplástek, fajrgeld, dýmnice a škrabák. Účastníci soutěžili i po skupinkách a pak proběhlo hromadné vyhodnocování za výkřiků „Ty brďo, to jsem nevěděl?!“

Celou zadní část stánku pak pokrýval obrazový pás, který speciálně pro tuto akci namalovaly děti z Klubu národnostních menšin v Mostě. Sled kreseb a motivů symbolicky znázorňoval vznik a vývoj uhlí od pravěku až po jeho těžbu v minulosti i současnosti. V průběhu celé akce byla mimo jiné pro nejmenší promítán příběh „Krteček a uhlí“ z populárního večerníčku.

„A jak to bude s využitím uhlí v budoucnosti ?“; zajímali se někteří návštěvníci. Vzhledem k ubývajícím zásobám ropy se uhlí v nedaleké budoucnosti stane jediným ekonomicky dostupným fosilním palivem. Bude muset v mnoha ohledech nahradit ropu i v chemickém průmyslu a dalších činnostech. Pozornost se však soustřeďuje především na budoucí energetické využití. Odborníci hledají levné metody přeměny uhlí na kvalitní ekologické palivo pro automobily a na zlepšení jeho vlastností pro spalování v elektrárnách.

Nejde o novou snahu - problém náhrady ropných produktů uhlím vyřešilo už Německo během světových válek technologií velkovýrobní produkce syntetického benzinu. Počátky vývoje syntetického benzinu v Německu jsou spojeny především se jménem profesora Friedricha Bergiuse, který už roku 1913 získal patent na technologický postup zkapalňování uhlí. Nejznámější z metod zkapalňování uhlí je tzv. Fischer-Tropschův proces. Vyvinuli jej roku 1920 Franz Fischer a Hanz Tropsch z Kaiser Wilhelm Institute. Za druhé světové války představoval syntetický benzín strategickou surovinu, která Německu umožňovala pokračovat v bojích i bez přísunu ropy. Část výroby probíhala i na našem území. Návštěvníky stánku proto zaujala i historická schémata výroby syntetických paliv z hnědého uhlí, dle kterých se palivo – benzin vyráběl od roku 1941 do 11.09.1971 v Chemických závodech v Záluží u Mostu. S rostoucími cenami ropy se Fischer-Troopschův proces a možnosti jeho dalšího vylepšování opět dostává do popředí.

Uhlík z uhlí nebo z jeho spalin se v budoucnosti stane také základem produkce nových materiálů, které nahradí kovy a plasty. Uhlík je prvek, který se snadno váže s jinými a je schopen vytvářet obrovské množství sloučenin. Na této vlastnosti je založena celá organická chemie, průmysl plastických hmot, hnojiv, léků a dalších látek. S ubývajícími zásobami a rostoucími cenami ropy ji bude muset nahradit pro tyto potřeby právě uhlí. Současně někteří odborníci navrhují, aby se zdrojem uhlíku staly až produkty spalování uhlí v elektrárnách, respektive, aby se výroba elektřiny kombinovala s výrobou paliv a chemických surovin. První pokusy v tomto směru již probíhají.

Unikátní vlastnosti má i sám uhlík - prakticky stejné chemické složení jako uhlí má i diamant. Oba nerosty se od sebe liší jen stavbou krystalické mřížky, a přesto je diamant nejtvrdším přírodním prvkem. Stejné složení jako uhlí ale mají i uhlíková vlákna používaná do mimořádně pevných a lehkých kompozitních materiálů pro letectví, kosmonautiku, automobilový a zbrojní průmysl. A stejné složení jako uhlí mají i uhlíková nanovlákna, jimž odborníci předpovídají fantastické perspektivy, od levných a účinných solárních panelů až pro lana pro výtah dopravující náklady na oběžnou dráhu země.

Mnozí odborníci proto soudí, že materiály obsahující uhlík v budoucnosti nahradí kovy, některé stavební hmoty a další konstrukční hmoty. Uhlí v té době bude již jediným masově dostupným zdrojem uhlíku. Má se za to, že také pro tyto účely se bude získávat ze spalin při výrobě elektřiny.

Stánek „Uhlí – energie i chemie“ o tradičním a dnes stále nepostradatelném zdroji energie byl po celý den obklopen zájemci o různé informace, ať už se jednalo o děti, které se s uhlím ještě nikdy nesetkaly, o středoškoláky, vysokoškoláky, laiky či odborníky. Mnohé dotazy směřovaly rovněž ke krajině mostecké hnědouhelné pánve poničené těžbou a nyní zrekultivované, ke způsobům rekultivace a možnostem dalšího využívání krajiny. Strážníkem Městské policie Praha byly zástupcům VÚHU a.s. na stánku pokládány zvídavé otázky k Jezeru Most; např. kdy bude dokončeno jeho naplnění, jakou vodou je jezero plněno a kdy se v něm budou moci „mostečtí“ koupat. Velký zájem byl o možnost prohlédnout si těžbu uhlí či rekultivovanou krajinu v rámci akce Uhelné safari či dny otevřených dveří, které pořádá Palivový kombinát Ústí, s.p. u Jezera Most a samozřejmě tiskoviny a propagační materiály, které poskytly společnosti Czech Coal a.s. Severočeské doly a.s., ČEZ a.s. a OKD a.s.Ing. Milena Vágnerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Články a tiskové zprávy z roku 2011

29.12.2011 Vyhodnocení vánoční soutěže
29.12.2011 Územní rozhodnutí o výstavbě zařízení k EVO schváleno
22.12.2011 GEOBAL 4 vyhověl emisím pro jeho spalování
14.12.2011 Vánoce bez příchutě konzumu
12.12.2011 Veřejné projednání plánované výstavby spalovny odpadů v Komořanech
8.12.2011 Globální oteplování – fakta a fikce
30.11.2011 NEPROPÁSNĚTE NAŠI VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY!
29.11.2011 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří je členem monitorovací skupiny spalovací zkoušky GEOBALU 4
24.11.2011 Veřejné projednávání je pro všechny
21.11.2011 Vánoce přicházejí aneb „Stromeček pod stromeček“
4.11.2011 Jak jsme lámali rekordy…
2.11.2011 Jak jsme prezentovali AKTA U v kraji karlovarském
25.10.2011 Tonery, tonery, tonery…
24.10.2011 Ohlédnutí za seminářem „Prach v ovzduší veřejnost“
18.10.2011 Jak probíhalo vyhodnocení soutěže "Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí"
15.10.2011 Co nás v nadcházejícím období čeká? aneb Podzim barevný i šedivý 1
13.10.2011 Jaký byl festival EKOFILM 2011?
11.10.2011 Vyhodnocení soutěže "Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí" skončila
5.10.2011 KDO POLETÍ? aneb Soutěž „PŘÍBĚHY, POVĚSTI A POHÁDKY O UHLÍ“ skončila
27.9.2011 NA CO SE EKOLOGICKÉHO CENTRA OBČANÉ PTAJÍ…
22.9.2011 ČAJ V KVALITĚ BIO ANEB HURÁ NA ŠÍPKY
19.9.2011 Pozvánka na Ekofilm 2011
14.9.2011 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří jednala ve VÚHU a.s. Most
8.9.2011 Ekoporadkyně na safari
5.9.2011 Pozvánka na seminář PRACH V OVZDUŠÍ A VEŘEJNOST
23.8.2011 Konference Energie v průmyslu chytře a efektivně
8.8.2011 Daruj, věnuj...hlavně nevyhazuj
1.8.2011 VYHRAJTE SOUTĚŽ A PROLEŤTE SE NAD KRAJEM S LEPŠÍ VYHLÍDKOU!
22.7.2011 Zveřejnění záměru Severočeských dolů a.s.
13.7.2011 Plánujete sázet stromy?
1.7.2011 Léto budiž pochváleno!
29.6.2011 Světelné znečištění - hvězdná obloha v nedohlednu?
17.6.2011 Studijní návštěva komise ENVE v Ústeckém kraji
16.6.2011 1. Světová vědecká konference o ochraně ovzduší - PETrA 2011
14.6.2011 Znáte naše lesy?
3.6.2011 Odborníci z Evropy si přijedou prohlédnout doly a rekultivace a my budeme u toho
2.6.2011 „Uhlí – energie i chemie“
31.5.2011 Novela zákona o odpadech
25.5.2011 Vyhodnocení zimní fotosoutěže
24.5.2011 Evropský den parků - 24. května 2011
20.5.2011 Novela zákona o ovzduší zamítnuta
20.5.2011 Pokračování programu Zelená úsporám
18.5.2011 2011: Mezinárodní rok chemie
2.5.2011 Omluva soutěžícím a Vítání ptačího zpěvu na Jezeří
26.4.2011 Naučná stezka Základní školy ve Svážné ulici
22.4.2011 Velikonoce
19.4.2011 Vymírání vzácných, zavlékání nepůvodních
7.4.2011 Severočeské farmářské trhy
5.4.2011 Účast na festivalu Jeden svět 2011
4.4.2011 Uhelné safari 2011
25.3.2011 Vyberte oblíbený strom do ankety
23.3.2011 Pozvánka na festival Jeden svět
21.3.2011 Jaro je tady a s ním také cyklistická sezóna
18.3.2011 Jakou ekologickou stopu po sobě zanecháváme
18.3.2011 Jarní bylinky pomáhají našemu zdraví
18.3.2011 Podpořte naši planetu Hodinou Země
31.1.2011 Novinky ze světa chemie
19.1.2011 Atlasy skládek odpadů
17.1.2011 Koho trápí hromádky?
14.1.2011 Fotografická soutěž Ekologického centra Most – „Člověk a příroda v zimě“
13.1.2011 Voda v zimě
12.1.2011 Nová vyhláška MŽP pro těkavé organické látky
12.1.2011 Váháte stále s výměnou staré klasické žárovky za novou?
11.1.2011 Topíme a dýcháme
7.1.2011 Největší zdroje znečištění vodních toků
4.1.2011 Koupí nového spotřebiče lze šetřit

leaf