Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB

11. října 2016

uhelná maturitaV pondělí 10. října 2016 doputovali studenti z Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Most (VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most) na své Cestě za poznáním uhlí na detašované pracoviště Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Hornicko-geologické fakulty v Mostě (VŠB), aby se seznámili s možností studia oborů, souvisejících s těžbou uhlí a do Výzkumného ústavu pro uhlí a.s. (VÚHU a.s.), který byl založen v Mostě v roce 1953 jako účelová organizace dolů v Severočeské hnědouhelné pánvi pro řešení komplexní problematiky rozvoje zejména lomového dobývání hnědého uhlí, aby poznali činnost jeho odborných útvarů.

uhelná maturitaV učebně VÚHU a.s. a.s. studenty přivítala vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří Ing. Milena Vágnerová. Předala slovo ředitelce VÚHU a.s. a.s. Ing. Marcele Šafářové, Ph.D., která studenty seznámila s historií (rok založení 1952) i současností ústavu, činností jeho 4 odborných útvarů: Geotechnika hydrogeologie (GT), Technologické procesy a diagnostika (TPD), Akreditovaná zkušební laboratoř (AZL) zahrnující i činnost Autorizované osoby č. 242 a Ekologické centrum Most a Kralupy (ECMaK).

uhelná maturitaHovořila i o výzkumných projektech, výsledcích a jejich aplikaci do provozních podmínek. Jedná se např. o národní či mezinárodní výzkum v oblasti směsných paliv, uhlíkatých sorbentů z uhlí i odpadu, přípravy nauhličovadla pro výrobu oceli, pyrolýzních procesů, rekultivací, imisí – původu, charakteru či resuspenze prašných částic v ovzduší, produktů po spalování uhlí a odsíření atd. Studenti shlédli i krátký film.

uhelná maturita Za VŠB prezentoval činnost školy a možnost studia doc. JUDr. Király Alexander, Ph.D., který je pověřen vedením detašovaného pracoviště VŠB v Mostě. Svou prezentaci uvedl 3 čísly:

300 - tolik let uplynulo od doby, kdy v Jáchymově byla roku 1716 na území českých zemí založena první instituce, která vzdělávala horníky. V té době kurz trval 3 roky a byl dokončen pracovní praxí v okolních revírech, aby se posluchači mohli dozvědět o zahraničních metodách. Počátky hornické školy v Jáchymově a později v Příbrami daly základ současné Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava.
1961 - rok, kdy bylo v Mostě založeno detašované pracoviště VŠB Ostrava.
562 - aktuální počet studentů VŠB v Mostě.

Detašované pracoviště VŠB v Mostě navazuje na dlouhodobé tradice v působení VŠB-TU Ostrava v severočeském regionu (s malými přestávkami od r. 1960). V dřívějších letech zde byly studovány téměř výhradně tradiční hornické obory zaměřené zejména na povrchové dobývání podkrušnohorských hnědouhelných ložisek. V současné době jsou zde v souladu s potřebami regionu vyučovány v kombinovaném studiu kromě hornického inženýrství i další obory, zaměřené na ekonomiku a řízení v nerostném surovinovém průmyslu, zpracování a zneškodňování odpadů a dále obory informační systémový management, komerční inženýrství, environmentální inženýrství aj. V presenčním studiu je možné studovat obor Geovědní a montánní turismus.

Doplnil ještě jeden milník v životě VŠB v Mostě a to datum 1. září 2016, kdy detašované pracoviště změnilo sídlo a z Velebudic se přemístilo do budovy VÚHU a.s.
Poté se studenti rozdělili do dvou skupin a za pedagogického doprovodu Bc. Karolíny Liškové a ekoporadkyň z ECM postupně navštívili jednotlivá pracoviště VÚHU a.s. a VŠB.

Výzkumný ústav hnědého uhlí a. s. (VÚHU a.s.)
Akreditovaná zkušební laboratoř

Zkušební laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 již od roku 1994. Akreditované činnosti laboratoře jsou organizačně rozčleněny podle charakteru prováděných zkoušek a analyzovaných materiálů do jednotlivých dílčích laboratoří, které se aktivně podílejí i na řešení celé řady výzkumných projektů. Jedná se o Laboratoř technické diagnostiky, Laboratoř imisních měření, Laboratoř testování hornin a Laboratoř paliv, odpadů a vod. Vzhledem k cíli projektu Cesta za poznáním uhlí se studenti zajímali především o činnost Laboratoře paliv.

uhelná maturita Za Laboratoř paliv přivítal studenty Ing. Lukáš Anděl. Seznámil je s činností laboratoře, která provádí odběry a rozbory pevných paliv, ale zabývá se i vývojem nových typů paliv s využitím odpadních látek. Následně studentům názorně ukázal cestu uhlí od jeho přijetí do laboratoře, úpravy vzorku k analýze v mlýnech a mlýncích až po analytické váhy, které navažují vzorky k analýze a přístroje, které poté stanovují jeho kvalitu, obsah analytické vody, popela, spalné teplo, veškerou síru, elementární složení (obsah uhlíku, dusíku, vodíku, kyslíku), výhřevnost atd. Vysvětlil, proč jsou analýzy uhlí potřeba jak z hlediska těžaře, tak i uživatele; tj. energetických zdrojů.

Geotechnika a hydrogeologie
uhelná maturitaIng. Jaromír Fultner studenty seznámil s náplní práce odboru. V rámci geotechniky a inženýrské geologie tvoří významný podíl činnosti řešení stabilizačních problémů na svazích (zejména lomových a výsypkových) i ve skalních zářezech a výchozech. Specialisté útvaru Geotechniky a hydrogeologie zajišťují komplexní řešení této problematiky od inženýrsko geologického průzkumu, přes stabilitní analýzy, návrh geotechnického zajištění až po realizační projekt sanačních prací. Projektují nebo navrhují objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, vypracovávají plány a dokumentace, týkající se hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Útvar provádí širokou škálu posudkové a expertizní činnosti, např. modelování proudění vody v horninovém masivu, inženýrskogeologické průzkumy, monitorování a návrhy sanace sesuvných území. V rámci hydrogeologie provádí útvar komplexní zajištění hydrogeologických průzkumů území, posouzení ovlivnění hydrogeologických poměrů a následný hydrogeologický monitoring.
Ing. Jaromír Fultner podrobně vysvětlil studentům plánování postupů lomové těžby uhlí, zásady stavby vnitřních a vnějších výsypek, problematiku stability lomových výsypek z hlediska geologického podkladu a působení podzemních vod i možnosti řešení případných sesuvů svahů. Na konkrétních mapách pak ukázal příklady práce útvaru.
Studenty zaujalo i sdělení osobních poznatků Ing. Fultnera z nedávné cesty Hornické společnosti Podkrušnohorské oblasti po Srbsku, kdy navštívil lom, který byl zcela zatopen vodou z rozvodněné řeky. Vysvětlil, jaké byly příčiny, následky, postup čerpání více jak 186 milionů m3 vody z lomu a další problémy s odstraňováním této katastrofy.

Technologické procesy a diagnostika
uhelná maturitaVedoucí útvaru Ing. Vlastimil Moni, Ph.D. seznámil studenty obecně s činnostmi svého útvaru, který provádí zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení, zpracování studií proveditelnosti, zpracování projektových a provozních dokumentací, inženýring staveb, dodávky technologických celků, konzultační a poradenskou činnost. Mezi hlavní činnosti útvaru patří např. posouzení statiky ocelových konstrukcí, pevnostní analýzy objemových těles, diagnostika elektrických zařízení, měření kvality napájecích sítí, termodiagnostika, diagnostika bubnů a válečků při dopravě hmot, predikce zapaření a následného samovznícení deponovaného uhlí a hořlavých hmot, diagnostika strojů a také geologie, pedologie a rekultivační projektování - hodnocení rekultivační využitelnosti ploch určených k rekultivaci a v oblasti hodnocení zúrodnitelných zemin včetně výpočtu jejich zásob. Hovořil také o výzkumné činnosti útvaru a praktickém uplatnění výsledků výzkumu.

uhelná maturitaStudenti se poté přesunuli na pracoviště RNDr. Michala Řehoře, Ph.D., který jim prostřednictvím své jedinečné geologické sbírky vysvětlil, z čeho, jak a kdy hnědé a černé uhlí vznikalo. Ukázal jim i zkamenělé kmeny sekvojovce a přesličky, které byly nalezeny v Severočeské hnědouhelné pánvi. Informoval o unikátním nálezu zkamenělého dřeva v lokalitě Nechranice u Kadaně - celotvar kmene palmy o průměru 12 cm tvořený kalcitem a fluorapatitem v rámci mineralogického výzkumu. Jde pravděpodobně o druhý objevený vzorek na světě.

RNDr. Řehoř, Ph.D. prezentoval dále rentgenovou difrakční analýzu vzorků na přístroji Siemens D 5000, kdy výsledkem je mimo jiné upřesnění mineralogie sedimentů vytipované lokality, složení pevných poloh pro plánování další těžby atd.

Vysoká škola báňská
uhelná maturitaIng. Michal Řepka, Ph.D. z Institutu ekonomiky a systémů řízení zaujal studenty svými roboty, psem a „svalovcem“. Předvedl, z čeho se skládají, co umí a také, jakým způsobem se ovládají. Vysvětlil možnost aplikace robotů do průmyslové výroby a také důležitost současného oboru „asistované inženýrství v průmyslu“, které by se mělo od roku 2016 změnit na obor „řízení a ekonomika v podniku“. Vzhledem k tomu, že studenti jsou ze zdravotnické školy, hovořil také o možnosti využití robotů pro rehabilitaci po úrazech, při léčení dětských pacientů atd.

uhelná maturitaZástupce Institutu geologického inženýrství přivítal studenty v místnosti plném geologických exponátů, vysvětlil možnosti studia geologie všeobecné, historické a regionální, kdy se studenti dozvědí více o základech stratigrafie, paleogeografie a geotektoniky, podstatných rysech stavby a vývoje Země, pochopí geologický cyklus a principy fungování endogenních a exogenních geologických procesů, základy morfologické, strukturní, fyzikální a chemické krystalografie atd.

uhelná maturitaZástupci Institutu geodézie a Důlního měřictví prezentovali oblast studia i jeho praktické využití. Institut vychovává studenty v oborech „Inženýrská geodézie“ a „Důlní měřictví.“ Absolventi těchto oborů se uplatní především při výkonu zeměměřických činností a v těžebních organizacích jako hlavní důlní měřiči. Na příkladu využití skeneru zástupci ukázali, jak byl zmapován stav vyhořelé budovy Libušín na Pustevnách a přímo v místnosti studentům předvedli, jak se skenuje objekt hradu. Institut hornického inženýrství a bezpečnosti nabízí nový studijní obor Těžba nerostných surovin a jejich využívání, který vznikl sloučením dobíhajících oboru Hornické inženýrství a Využívání zdrojů nerostných stavebních surovin. Zástupce Institutu velice přehledně seznámil studenty s významem nerostného bohatství pro rozvoj státu, historií hornictví na území českého státu, ale především v Krušných horách a Podkrušnohoří, které bylo a je nalezištěm nejen uhlí, ale i stříbra a drahých kamenů (ametystů, achátů, jaspisů, granátů...) a kovů, např. cín, olovo, měď, železo. Přiblížil studentům, jak kráčela Krušnými horami historie těžby a vznikaly celé obce či města s názvy těžené suroviny či řemesel a činností s těžbou souvisejících - Cínovec, Měděnec, Kovářská, Kryštofovy Hamry, Hora Svaté Kateřiny (název Hora nesouvisí s výškou, ale s hornickou činnosti). Ptal se studentů, zda ví, jaký je rozdíl mezi havířem a horníkem, vysvětlil pojem horní právo, vyzdvihl českou rekultivační školu jako příklad provádění rekultivací po ukončení těžby hnědého uhlí a sdělil studentům mnoho dalších zajímavých informací souvisejících s těžbou nerostných surovin v Ústeckém kraji.

Studenti odcházeli ze své návštěvy VÚHU a.s. a.s. a VŠB plni dojmů a informací, které budou moci využít při zpracování témat, které si vybrali pro svou týmovou práci a které budou prezentovat na závěr svého putování za poznáním uhlí před odbornou komisí 2. listopadu 2016. Ale ještě je čeká 18. 10. 2016 setkání s historií těžby uhlí – návštěva Podkrušnohorského technického muzea.

Více o projektu, jeho průběhu, týmech a tématech viz webové stránky projektu: http://uhelnamaturita2016.wz.cz/home.html

Ing. Milena Vágnerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Partneři projektu:
uhelna maturita

Články a tiskové zprávy z roku 2016

2.12.2016 Který vánoční stromeček je ten nejlepší?

28.11.2016 Jaderný odpad v Lubenci na Lounsku?
25.11.2016 Kvalita ovzduší a zdraví obyvatelstva
21.11.2016 Barva listů a ovzduší
18.11.2016 Studenti opět zkoumali, jak potraviny cestují
4.11.2016 Co ví studenti o uhlí

31.10.2016 Komu se nelenilo a zelenalo?
19.10.2016 Hornictví, jeho tradice a studenti
17.10.2016 Ozvěny EKOFILMU pro žáky 1. a 15. ZŠ v Mostě
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
12.10.2016 Jak se stát farmářem
11.10.2016 Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB
5.10.2016 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2016
3.10.2016 Lesní školky

30.9.2016 Studenti v Elektrárně Počerady
21.9.2016 Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016
16.9.2016 Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice
1.9.2016 Lužická jezera největší uměle vytvořená vodní plocha Evropy

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
17.7.2016 Salesiova výšina a naučná stezka
15.7.2016 EIA a veřejnost
11.7.2016 Kam o prázdninách?
1.7.2016 V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

29.6.2016 Národní přírodní rezervace Jezerka
28.6.2016 Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii
23.6.2016 Ptačí oblast v Krušných horách
16.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
10.6.2016 Exkurze v Záluží
6.6.2016 Modrá úsporám

26.5.2016 Včely a jejich tajemství
6.5.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
5.5.2016 Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo
2.5.2016 Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

29.4.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
29.4.2016 Hornická soutěž začíná
20.4.2016 Ústecký kraj má své regionální potraviny
15.4.2016 Ekozemědělství
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
6.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

21.3.2016 Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“
15.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
9.3.2016 Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?
7.3.2016 Les a kácení
1.3.2016 Pták roku 2016: červenka obecná

24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
8.2.2016 Nová zelená úsporám
1.2.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií

19.1.2016 Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?
6.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf