Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 13:30
Ukončeno spalování vodíkového plynu bez obsahu sulfanu.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Odkaz Josefa Vavrouška

22. ledna 2015

© archiv ECMJosef Vavroušek zahynul ve věku 50 let, v březnu roku 1995, kdy na něj a jeho dvacetiletou dceru Petru v sedle Parichvost v Roháčích spadla lavina. Letos uplyne 20 let od jeho úmrtí. Přesto nám jeho slova mají stále co říci, jeho odkaz zůstává dodnes inspirací k většímu respektu vůči životnímu prostředí.

© archiv ECM„Vývoj lidské společnosti v posledních staletích je charakterizován řadou rozporů. Bouřlivý rozvoj vědy, techniky a vzdělanosti umožnil růst objemu poznatků o světě i podstatné zvýšení životní úrovně většiny obyvatel. Došlo ke zkvalitnění zdravotní péče a výraznému snížení úmrtnosti. Ovšem nemůžeme opomenout ani nežádoucí, nechtěné a nebezpečné rysy tohoto vývoje. Mezi ně patří vysoká a stále rostoucí materiální spotřeba států „Severu" - a úzké vrstvy bohatých v zemích „Jihu" - spojená s rychlým čerpáním přírodních zdrojů a produkcí obrovského množství odpadů; 20 % světové populace tak spotřebovává zhruba 80 % zdrojů surovin a energie. Propast mezi bohatými a chudými se tak zvětšuje, oba extrémy pak přispívají k destrukci životního prostředí. Bohatí nepřiměřeně vysokou spotřebou a jí odpovídající emisí odpadů všeho druhu, chudí lidé ve snaze zachránit holý život devastují přírodu ve svém okolí.“

To jsou slova Doc. Ing. Josefa Vavrouška, CSc., zakládajícího člena Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) a jejího prvního předsedy, ale především našeho významného ekologa a politika, jenž působil od roku 1990 jako předseda Federálního výboru pro životní prostředí, a to do konce volebního období v červnu 1992. Josef Vavroušek zasvětil celý svůj život propagaci a prosazování ochrany životního prostředí. Aktivně se účastnil činnosti nevládního ekologického hnutí, zejména Ekologické sekce čs. biologické společnosti při ČSAV. Podílel se na zakládání a činnosti Kruhu nezávislé inteligence (1988) a Občanského fóra (1989)...

© archiv ECM„Dochází ke stále rychlejšímu a prakticky nevratnému čerpání neobnovitelných přírodních zdrojů, snižování vitality a ničení lesů a desertifikaci půdy v důsledku eroze, zasolování, vysychání a poklesu obsahu humusu. Působením člověka se také neustále - a nevratně - snižuje genetické bohatství živých organismů a dochází i k nepříznivému ovlivňování základních procesů udržujících na Zemi podmínky vhodné pro existenci života. Řada těchto problémů se přímo nebo zprostředkovaně dotýká i České republiky. Nebezpečný je především rozsah uvedených nežádoucích změn a rychlost, se kterou se tyto změny prosazují.“

V červnu 1991 zorganizoval Josef Vavroušek první celoevropskou konferenci ministrů životního prostředí (Dobříš). Byl vedoucím československé delegace na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro (červen 1992). Byl členem vědecké rady FSV UK a proděkanem pro rozvoj a styk s veřejností této fakulty. Přednášel také na řadě jiných vysokých škol v českých zemích i na Slovensku a dále ve Velké Británii (Cambridge). Na jaře 1994 navštívil USA, kde přednesl 22 přednášek na universitách, vědeckých ústavech i státních institucích. Publikoval pět knih, 40 studií a cca 150 odborných článků, zejména z oblasti kybernetiky, teorie systémů, teorie rozhodování a péče o životní prostředí. Připomeňme si ještě některé jeho myšlenky a slova:

"Dominantním vzorcem se stal kořistnický vztah k přírodě, který si ospravedlňujeme představou, podle níž příroda a vše přírodního původu má nižší hodnotu než to, co bylo vymyšleno člověkem a vyrobeno našima rukama. Podle této představy člověk přírodu svým přetvářením vlastně vylepšuje a zušlechťuje. Zapomínáme, že po technické stránce jsme sice schopni přírodu krok za krokem zatlačovat svými umělými výtvory, nejsme však schopni udržovat v chodu náš umělý svět poté, co by se zhroutily systémy přirozené."

V roce 1996 obdržel Josef Vavroušek in memoriam spolu s Vlado Čechem a Karlem Krylem cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost projevovanou bez ohledu na osobní prospěch a možná rizika. Roku 2002 mu prezident Václav Havel udělil Medaili za zásluhy I. Stupně.

„Dnešní pýcha rozumu spočívá v jednostranném důrazu na racionalitu a prostém kauzálním myšlení a v přeceňování rozsahu, hloubky a spolehlivosti znalostí lidí. Nezměrné přeceňování těchto schopností tvořilo základ ekonomického systému založeného na centrálním plánování, nevyhýbá se však ani zemím s tržní ekonomikou, kde je často spojováno s vírou ve všemocnost počítačů. Je třeba opatrnosti při všech zásazích do přírody i do společnosti, vyvarování se činností, jejichž důsledky ve všech časových horizontech nemůžeme uspokojivě dohlédnout, doplnění racionálního myšlení intuicí a citem, sblížení vědeckého a uměleckého pohledu na svět, intenzivní důraz na rozvoj dalšího poznávání jednotlivostí a zejména vztahů mezi nimi a zvyšování úrovně vzdělání co největšího počtu lidí.“

© archiv ECMOd roku 1996 je udělována cena Josefa Vavrouška. Tu založila Nadace Charty 77 a uděluje ji Nadace Partnerství za konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Návrhy na kandidáty zasílá veřejnost. Výběr laureáta na Cenu Josefa Vavrouška (CJV) provádí jedenáctičlenná porota složená z odborníků v oblasti životního prostředí, osobností veřejného života a zástupců obou nadací. Vlastní předání Ceny Josefa Vavrouška probíhá v prvním červnovém týdnu a váže se ke Světovému dni životního prostředí, kterým je 5. červen.

V minulých letech získali Cenu Josefa Vavrouška například Martin Bursík za formulování a obhajování moderní politiky ochrany životního prostředí, prosazování energetických úspor a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice, Pavel Šremer za celoživotní práci v ochraně přírody a krajiny prosazování principů udržitelného rozvoje nebo Ivana a Jan Jongepierovi za přínos v teoretickém a zejména praktickém managementu lučních ekosystémů s vysokou biodiverzitou, za mimořádnou a dlouhodobou popularizační práci v oblasti ekologické výchovy v oblasti Bílých Karpat a v rámci celé ČR a za mezinárodní propagaci vědeckých i ochranářských výsledků a další. Kandidáty na CJV může navrhnout jakýkoliv občan nebo i organizace především z České nebo Slovenské republiky. Nominace musí být podána písemně, její nezbytnou součástí je 1.) jméno kandidáta, 2.) podrobný popis konkrétního činu nebo činnosti, za kterou je kandidát navrhován a v čem je výjimečný a 3.) jméno a kontakt na navrhovatele. Pokud víte o někom, kdo by si zasloužil CJV, můžete odeslat svůj návrh na jeho kandidaturu Nadaci partnerství.

„Množství peněz a výše luxusní spotřeby se staly obecně přijímaným univerzálním měřítkem úspěchu člověka. Hlavní smysl života je často spatřován ve snaze o dosahování stále většího a většího pohodlí (často za cenu stresu) a uspokojování ničím neomezovaných materiálních potřeb lidí, které vesměs nemají žádné přirozené limity. Právě na vytváření a stimulování stále nových potřeb je v situaci, kdy jsou všechny „základní" potřeby lidí v západních demokraciích již dávno uspokojeny, zaměřen celý mechanismus tržní ekonomiky, včetně agresivní reklamy úspěšně využívající metod brainwashingu. Pro přiblížení se k ideálu trvale udržitelného způsobu života má zásadní význam důraz na kvalitu života, uvědomělou skromnost a odříkání se věcí zbytných, návrat k hodnotám křesťanské civilizace. Podle nich je součástí skutečně kvalitního života altruismus, solidarita a orientace na duchovní a intelektuální rozvoj člověka.“

Jana Krátká
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje textů:
http://cenajosefavavrouska.cz/
http://www.stuz.cz

Foto:
http://cenajosefavavrouska.cz/
http://pixabay.com
Fotografie z archivu Evy Vavrouškové

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf