Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 20.9.2020, 22:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci proplachu čistící linky C2- na výrobně PE2.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 20.9.2020, 20:40
Spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci proplachu čistící linky C2- na výrobně PE2.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Odborný seminář na téma včelařství v Mostě

23. února 2018

včelySpolek Krušnohorských Včelařů ve spolupráci s Agrární komorou a Ústeckým krajem připravil zajímavý a rozsáhlý seminář plný nových informací na téma včelařství. Cílem bylo upozornit odborníky z řad včelařů, zemědělců, zástupců městské správy i laickou veřejnou na problematiku v oblasti včelařství a s tím spojené hledání cest, jak tomuto oboru pomoci. Semináře se účastnila i ekoporadkyně mosteckého ekocentra.

Zahájení

Celý seminář zahájila ředitelka okresní Agrární komory v Mostě, Ludmila Holadová, která všechny hosty příjemně přivítala. Poté dostala slovo Ing. Monika Zeman, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství z Krajského úřadu Ústeckého kraje, která nastínila problematiku krajských dotací v oboru včelařství. Poukázala na to, že o včely a získání dotací na podporu včelaření je opravdu velký zájem. Poté následovala přednáška včelařů - Jana Kolomého a Petra Táborského, kteří nastínili jako první téma, co nejvíce ohrožuje včely a jaká je možná náprava. Zajímavou zmínkou byla skutečnost,
že 20. květen byl ze strany Slovinců označen jako Den včel. Další zajímavostí ze zahraničí jsou i zkušenosti rozšiřování povědomí o včelách dětem formou exkurzí na včelí farmy. Tato metoda je v zahraničí velmi vítána, u nás se o ni pokouší včelaři již několik let, avšak bohužel zatím bez úspěchu.

Hlavní problémy v oboru

včelyCo tedy nejvíce ohrožuje včely? Jedním z takových ohrožení je chemizace zemědělství, konkrétně škodí látky z řady neonikotinoidů. Kvůli používání pesticidů ubylo z našich luk a polí až 75 % původně zde žijícího hmyzu.

Dále byly za negativní hlediska označena monokulturní pole, např. setí pole pouze řepkou olejkou, kdy med následně ztrácí na kvalitě, měnící se přírodní podmínky, a také enormní nárůst včelařů. Včelařství se stává v poslední době trendem, avšak zvyšující se počet včelařů a s tím spojený nárůst včelstev na určitém území má za následek nedostatek potravy pro včely, čímž dochází k jejich hladovění, včely si nevytvoří tuková tělíska, která jim pomáhají přežít zimu a následně hynou. Tato ztráta dosahuje hodnoty až 30 % po každé zimě. Enormní nárůst včelaření má za následek i větší náchylnost včel k nemocem a snižující se výnosy medu až o desítky procent ročně.

Sami si můžete povšimnout, že zarostlé zahrady jsou nahrazovány pečlivě posekanými trávníky, ve městech dochází také k pravidelnému sekání, čímž je zeleň ochuzována o kvetoucí nadzemní části, právě tak důležité pro včely. Dalším faktorem je kácení lesů, ke kterému přispěly například i kotlíkové dotace, díky kterým se zvýšil počet spotřebitelů dřeva a odstraňování náletů ze strany maloodběratelů. Díky změnám klimatických podmínek dochází k zamrzání květů časně zjara, a tak ochuzení o pastvu včel. Dalším negativem je i používání chemických prostředků k ošetření bučin, kdy na místě postříkaném danou látkou nadále již nic neroste. Dále byly zmíněny různé druhy nemocí včel, ať už varroáza nebo například mor včelího plodu, který je potřeba včas rozpoznat, čímž se předejde rozšíření a není následně nutné likvidovat všechna včelstva. V poslední části byly zmíněny vyhlášky v Německu, kterými bychom se mohli účinně inspirovat a dobrými zkušenostmi obohatit i naše zákony. Co se týká dotací, vzhledem k vysokému nárůstu včelařů bylo poukázáno na to, že dotace by neměly směřovat pouze k podpoře dalších včelařů, ale měly by se zaměřit na falšování medu a vosku nebo na to, aby lidé kupovali med více od místních včelařů, a ne dovážený do supermarketů.

Poslední poznatky z oblasti nemoci včel

včelyV tomto bloku měl přednášku o nemocích včel doc. Ing. Jaroslav Hrabák Ph.D., z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy působící v Ústavu mikrobiologie v Plzni, který se zaměřil na nové poznatky z oblasti nemoci včel. Ty byly zaznamenány již za Aristotela, který je ve svých spisech popsal. Mor včelího plodu způsobují spory mikroba, kterým se larvy včel nakazí při podávání potravy. U těchto mikrobů včelího moru bylo zjištěno, že každá z nich má jinou dobu rozvoje, takže některé zahubí larvy do 3 – 5 dní, v takovém případě stihnou nakaženou larvu včely z úlu odstranit. Avšak pokud nákaza proběhne za 8 – 12 dní, kdy se již larva zavíčkuje, zbytky zůstávají ve víčku plástve a mohou se šířit dále. Spory vydrží v úlu i desítky let a pokud se dostanou do dobrých podmínek, mění se v rostoucí bakterie. Užitečnou metodou, jak se vyhnout této nemoci a která se používala k odstranění moru včelího plodu již v dobách Marie Terezie je tzv. přemetení na mezistěny, jež je nejvhodnější provádět v červnu.

Situace z pohledu státní správy

Ředitelka odboru Krajské veterinární správy MVDr. Lenka Hanušová upozornila na nutnost, že všichni včelaři se musí řídit Metodikou kontroly zdraví, platnou od roku 2018. Upozornila například na nutnost odběru vzorků v případě nákazy, které poté hradí Státní veterinární správa. Avšak pokud chce včelař přemisťovat včelstvo mimo katastrální území obce, musí odběr vzorků provést také, avšak hradí si tyto vyšetření sám. Plemenářský zákon č. 154/2000 Sb. udává, že každý chovatel včel musí být evidován jako chovatel hospodářských zvířat.

včelyDle rozborů provedených v roce 2017 v Ústeckém kraji byla bakterie moru včelího plodu prokázána u 16 ohnisek, avšak roky před tím nebyly prokázány téměř žádné. L. Hanušová poukazovala na důležitost prevence, tj. nepřenášet rámky od jiného včelaře, kterému z neznámého důvodu uhynulo včelstvo a jiné včelařské potřeby do nového úlu, nákaza tak může být snadno přenesena. Důležitá je i dezinfekce stávajících úlů, kontrola včel, zda přes zimu výrazně nezeslábly. Co se týká nadměrného výskytu pesticidů, pokud máte podezření, že v některé oblasti zemědělci užívají nadměrně prostředky, je možné podat podnět právě na Krajskou veterinární správu, která případ prošetří a odebere vzorky, avšak prokázané případy se vyskytují jen výjimečně. Pokud budete mít jako včelař podezření na nadměrné používání pesticidů a došlo důsledkem tohoto k úhynu včel, je potřeba vzorek včely zamrazit a následně předat na příslušný orgán, který bude danou oblast kontrolovat.

včelyVýskyt varroázy a moru včelího plodu bohužel stoupá, dané oblasti lze sledovat na internetových stránkách: https://www.svscr.cz/mapove-vystupy-ohnisek-nebezpecnych-nakaz-a-ochrannych-pasem/. Novelizací zákona č. 166/1999 Sb o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů vzniká novinka, která umožní zlepšit práci na úseku veterinárních kontrol. Z řad včelařů budou vybíráni tzv. prohlížitelé včelstev, kteří budou po absolvování kurzu a zkoušek asistovat veterinární správě při kontrole včelstev. Pokud máte o tuto pozici zájem, je možnost se přihlásit na příslušné veterinární správě. V případě nutnosti likvidace včelstev, je možná finanční náhrada, která se po kontrole Krajskou veterinární správou předává na Ministerstvo zemědělství, kde je však lhůta pro schválení až 1 rok.

Diskuse

V závěru proběhla diskuse, kdy se dotazy dotýkaly nejvíce tématu dotací pro včelařství, které je možno získat jak z Krajského úřadu, tak z Evropských fondů (www.szif.cz), avšak je nutné, aby si včelař nezažádal o stejnou věc u obou institucí, pak by mu byla udělena pokuta.

včelyDále účastníky zajímaly možnosti přenosu nákaz, kdy doc. Hrabák vysvětlil, že mor včelího plodu není možné přenést do ostatních včelstev na oblečení či obuvi, avšak prohlížitelé včelstev i přesto budou mít povinnost se před každým dalším stanovištěm převlékat do jiného oblečení z důvodu prevence.

Zúčastnění zemědělci podotkli, že z jejich pohledu dochází k ničení krajiny především zásahy Státní správy lesů, železniční dopravy a samotných měst. Probírána byla i témata jako biopásy či moření osiva. Součástí semináře byla i ochutnávka medů - malinového, javorového, pohankového či lesního. Spolek krušnohorských včelařů nezapomněl pozvat zúčastněné na svou již tradiční akci, která se bude konat v prosinci roku 2018 ve Schole Humanitas a ponese název Medové Vánoce.

Kateřina Rybová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.cz, www.svscr.czČlánky a tiskové zprávy z roku 2018

19.12.2018 Přírodní mýdla a šampony
10.12.2018 Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2017
5.12.2018 Ekologický stromeček na Vánoce?

26.11.2018 Kontaminace podzemní vody aneb žlutá smrt
22.11.2018 Besedy s mosteckými seniory
19.11.2018 Zlepší se kvalita ovzduší?
15.11.2018 Jaký máte vztah k přírodě?

30.10.2018 Třeťáci vysazovali ryby do řeky Bíliny
25.10.2018 Legislativa a odpady
23.10.2018 5. etapa projektu Uhelná maturita - finále
16.10.2018 Jak uspořit energii v domácnosti?
11.10.2018 4. etapa projektu Uhelná maturita
5.10.2018 3. etapa projektu Uhelná maturita
2.10.2018 Podzimní Zaměstnanecké dny

27.9.2018 Chytré hlavy pro Sever 2018 opět spolupracovaly s ekocentrem
25.9.2018 2. etapa projektu Uhelná maturita
18.9.2018 Odstartoval 4. ročník úspěšného projektu „Uhelná maturita“
17.9.2018 Tanky ve prospěch ochrany přírody

30.8.2018 Netopýři
17.8.2018 Kriticky ohrožený sysel obecný
13.8.2018 Konec léta ve znamení oslav sklizní
1.8.2018 Ekologické výukové programy pro mateřské školy

23.7.2018 Eroze půdy
13.7.2018 Z ptačí perspektivy

26.6.2018 Balená voda versus kohoutková
21.6.2018 Důležitost snížení používání jednorázového plastu
15.6.2018 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.6.2018 Geotermální energie
8.6.2018 Studenti Zdravotnického lycea už ví, jak potraviny cestují
5.6.2018 Dětský den v Pardubicích se vydařil

16.5.2018 Mořští živočichové v zajetí odpadu
10.5.2018 Žáci 18. ZŠ vysazovali ryby do řeky Bíliny
10.5.2018 Seminář o Geomontánních památkách Krušných hor a Slavkovského lesa v souvislostech
7.5.2018 Využití obnovitelných zdrojů energie v domech i na sídlištích

17.4.2018 Dešťová voda
9.4.2018 Kde pomáhají infračervené snímky?

26.3.2018 Semináře pro mostecké základní školy
21.3.2018 Jaké funkce má les?
13.3.2018 Chcete použít IBC kontejner na své zahrádce?
12.3.2018 Bioelektřina
1.3.2018 Krajina, místo našeho života

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
23.2.2018 Odborný seminář na téma včelařství v Mostě
12.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

29.1.2018 Živočichové v přírodě odcházejí a zase přicházejí
15.1.2018 Jak je na tom ovzduší?

leaf