Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 16.12.2019, 0:43
Od 0:43 do 1:15 spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci najíždění Reaktoru 6 na výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 15.12.2019, 16:50
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach LPG cisteren na VZP.

UNIPETROL RPA - 15.12.2019, 7:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po postupném plánovaném odstavení Reaktorů B, C a D na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 14.12.2019, 14:45
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, plánované odstavení Reaktoru B na PE1.

UNIPETROL RPA - 14.12.2019, 14:30
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po proplachu C3- cisteren na VZP.

UNIPETROL RPA - 14.12.2019, 3:35
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci proplachu C3- cisteren na VZP.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Vnější versus vnitřní ovzduší

31. října 2013

altDýchání je základní životní potřebou člověka. Ve vzduchu však není obsažen jen pro člověka nezbytný kyslík, ale i další plyny jako dusík, oxid uhličitý, argon, vodík a také znečišťující látky (prach, oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý atd.). Je dobré vědět co dýcháme a znát vlastnosti a účinky znečišťujících látek na zdraví člověka i ekosystémy a vegetaci.
V dnešní době patří znečišťující látky a jejich množství uvolněné do ovzduší mezi základní faktory životní úrovně obyvatelstva i životního prostředí vůbec. V tomto článku vám přiblížíme charakteristiku vnitřního a vnějšího ovzduší.
S různým ovzduším i jeho kvalitou se setkáváme denně, ať už ve škole, v zaměstnání, v dopravním prostředku nebo venku. Dýcháme okolní vzduch a s ním i znečišťující látky, proto ochrana ovzduší zahrnuje nejen ochranu vnějšího ovzduší před znečišťujícími látkami, ale i ochranu vnitřního ovzduší (pracovního a obytného) před škodlivými látkami uvnitř prostor.

Co je vnější ovzduší?

altZa vnější ovzduší (venkovní ovzduší) se považuje ovzduší, které můžeme dýchat venku – na vnějších prostranstvích, mimo prostory budov, budov, bytů, úřadů, institucí, dopravních prostředků apod. Kvalitu vnějšího ovzduší ovlivňuje produkcí znečišťujících látek nejvíce průmysl, dále spalování fosilních paliv, automobilová doprava nebo lokální topeniště. Na jeho znečištění se podílí především člověk. Součástí znečištění ovzduší jsou znečišťující látky pocházející také z přírodního znečištění (lesní požáry, sopečná činnosti aj.)

Kvalita vnějšího ovzduší

Za vnímáním zápachu nebo vůně stojí na prvním místě čich. Neustálý monitoring znečišťujících látek ve vnějším ovzduší patří mezi základní cíle ochrany životního prostředí na všech úrovních, ať už v lokálním, regionálním, národním, evropském či globálním měřítku. Ve venkovním ovzduší jsou sledovány imise; tj. znečišťující látky rozptýlelené v ovzduší i emise; tj. znečišťující látky uvolňované do ovzudší přímo ze zdroje znečišťování. Jsou tak stanoveny přípustné limity znečištění a znečišťování a sankce za nedovolené vypouštění znečišťujících látek do ovzduší. Kvalita vnějšího ovzduší odráží úroveň znečištění ve vzduchu.

Kvalitu vnějšího ovzduší ovlivňují:

- meteorologické podmínky,
- typ krajiny,
- vegetace,
- přírodní zdroje,
- antropogenní činnost (průmysl, doprava aj.).

Legislativa vnějšího ovzduší
Legislativa ochrany vnějšího ovzduší ČR vychází ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, na úrovni Evropské unie je řešena řadou právních aktů, z nichž se významně zabývá vnějším ovzduším zejména směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Česká legislativa plně reflektuje požadavky legislativy Evropské unie.

Emise
Přípustná úroveň znečišťování ovzduší emisemi je stanovena ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Vyhláška určuje jednak emisní limity pro znečišťující látky, jejich emisní stropy a dále poplatky za látky vypouštěné do ovzduší. Mezi zpoplatněné emise patří tuhé znečišťují látky (TZL) , oxidy dusíku (NOx), oxid siřičitý (SO2) a těkavé organické látky (VOC).

Imise
Imisní limity znečišťujících látek pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení za kalendářní rok pro oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO), částice PM10 a PM2,5, benzen a olovo (Pb) a imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace pro oxid siřičitý (SO2), a oxidy dusíku (NOx), jsou stanoveny v Příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Znečištění vnějšího ovzduší
Znečištění vnějšího ovzduší je zjišťováno monitorováním koncentrací znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry prostřednictvím sítě měřicích stanic. V rámci imisního monitoringu jsou sledovány znečišťující látky jako oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO), částice PM10 a PM2,5, ozon, benzen, ale také olovo (Pb).

Z informací o vyhodnocení výsledků imisního monitoringu v roce 2011 z hlediska plnění limitních hodnot a termínů stanovených legislativou ČR v oblasti ochrany ovzduší výpývá, že obdobně jakov předchozích letech byly v roce 2011 nejproblematičtější primární znečišťující látkou částice PM10, příp. PM2,5, benzo(a)pyren, přízemní ozon a dále NO2 v místech zatížených dopravou.

Hodnocení kvality ovzduší
Při hodnocení kvality ovzduší jsou porovnávány úrovně imisních charakteristik s příslušnými imisními limity a cílovými imisními limity, včetně přípustného počtu překročení hodnot imisních limitů za kalendářnírok.

Podrobnosti posuzování a hodnocení kvality ovzduší specifikuje vyhláška č . 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, která vstoupila v platnost 15.října 2012.

Posuzování kvality ovzduší se provádí na úrovni zón a aglomerací. Členění území České republiky do zón a aglomerací navrhlo Ministerstvo životního prostředí . Pro účely hodnocení kvality ovzduší byly jako zóny definovány všechny kraje. Jako aglomerace byly zvlášť vymezeny Hlavní město Prahaa město Brno a Moravskoslezský kraj.

Důležitou charakteristikou kvality ovzduší je vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (tzv. OZKO), kde byl překročen imisní limit minimálně pro jednu znečišťující látku. Jedná se o SO2, CO, PM10, Pb, NO2 a benzen. OZKO jsou vymezovány v rámci zón a glomerací pro jednotlivé stavební úřady.

PM10
Graf 1 na základě dostupných informací z Informačního systému statistiky a reportingu poukazuje v posledních letech na nižší koncentrace PM10, dosaženév roce 2009 a 2010. Imisní limit pro 24hodinovou průměrnou koncentraci PM10 byl v roce 2011 překročen na 21,8 % území, nadlimitním koncentracím bylo vystaveno 50,8 % obyvatel ČR.

Graf 1: Procento území a obyvatel vystavených nadlimitní průměrné 24hodinové koncentraci částic PM10, ČR [%]
alt
Zdroj: EEA - http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1531

Nejen Česká republika, ale i další evropské země se potýkají s problemém prachových částic. V řadě zemí tak dochází k výskytu koncentrací částic PM10 přesahujících jejich limitní koncentraci. Překročení ročního imisního limitu PM10 na ochranu lidského zdraví se týká Řecka, Bulharska, Rumunska, Polska, Itálie, ČR, Francie a Španělska.

alt
Zdroj: ČHMÚ - http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1531

Kvalitu vnějšího ovzduší lze sledovat aktuálně na webových stránkých Českého hydrometeorologického ústavu, který provozuje Informačný systém kvality ovzduší (tzv. ISKO). Ekologické centrum v pracovních dnech také sleduje kvalitu ovzduší a na webových stránkách zobrazuje graficky i pomocí symbolů čistotu ovzduší.

...pokračování článku

Autorka článku: Ing. Radka Vlčková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf