Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 14:25
V době 14:25 až 14:44 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, najíždění Re výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 8:10
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 7:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 22:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 00:13
Spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).O hornické soutěži a o vítězích

13. prosince 2012

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) vyhlásilo ve spolupráci se společností Czech Coal „Soutěž ke Dni horníků“. Soutěž měla za cíl veřejnosti přiblížit zajímavosti o hornictví. Dnes vnímáme hornictví především jako průmyslové odvětví, ale význam hornického povolání nacházíme již po několika staletí a generací. Hornictví má totiž i své tradice - zvyky a obyčeje, pravidla, písničky, pověsti, uniformy, symboly, na které mohou být horníci právem hrdi. Soutěž měla přiblížit charakter regionu Mostecka, který je právě úzce spjat nejen s těžbou hnědého uhlí, ale i s obnovením území po těžbě a navrácením někdy podobné nebo zcela nové tváře krajiny.

Soutěž ke Dni horníků byla vyhlášena pro období od 09. 09. 2012 (Den horníků) až do 04. 12. 2012 (svátek sv. Barbory), kdy soutěžící mohli zasílat odpovědi či plnit uložené úkoly, týkající se hornictví. Soutěž byla tvořena 7 koly, které byly průběžně umisťovány na webových stránkách ECM a zveřejňovány v Důlních novinách.

Ceny, o které soutěžící bojovali, věnovala společnost Czech Coal:

- mobilní telefon Samsung Galaxy S III,
- tablet Samsung Galaxy Note 10.1 (N8000) White 3G,
- multimediální přehrávač iPod Touch 4th 32GB bílý.

Zvláštní cena:
- víkendový pobyt pro 4člennou rodinu v penzionu v Harrachově.

Získání cen ani otázky však nebyly vůbec jednoduché a pro zařazení do slosování o zajímavé ceny bylo nutné splnit (resp. správně zodpovědět) otázky minimálního počtu 3 kol. Pokud chtěli být soutěžící zařazeni i do slosování o „zvláštní cenu“, museli nejen správně zodpovědět a vyplnit všechny otázky ze všech 7 kol, ale také splnit tzv. bonusové otázky či úkoly; celkem se jednalo o 36 otázek a úkolů).

Jak se soutěžilo?
První odpovědi od soutěžících obdrželo ECM již den po vyhlášení soutěže, 07.09.2012 již v 7:43 hod. a následující odpovědi nenechaly na sebe dlouho čekat (1. kolo soutěže vyšlo v DN již 06.09.2012). Celkem bylo přijato a hodnoceno ze 7 kol od 41 účastníků soutěže 230 odpovědí a úkolů. Nejvíce odpovědí bylo přijato v 1. a 2. kole soutěže, ovšem zastoupení přijatých odpovědí bylo víceméně rovnoměrné. Nejméně se soutěžícím chtělo odpovídat na otázky ze 6. kola, týkajícího se Rekultivace krajiny po těžbě, kde bylo přijato pouze 31 odpovědí. Zastoupení mužů i žen bylo poměrné také vyrovnáno, zúčastnilo se 56 % mužů a 44 % žen z okolí Mostecka, Liberce a také z Brna. Jen 35 účastníků soutěže splnilo správně min. počet 3 kol a mohlo být „vhozeno do losovacího klobouku“ o 3 ceny a pouze 12 účastníků bylo zařazeno do slosování o zvláštní cenu – víkendový pobyt. Nejvíce odpovědí k nám docházelo ke konci soutěži a poslední odpověď byla přijata čtyři minuty před ukončením soutěže; tj. dne 04.12.2012 ve 23:56 hod.. Bohužel, odpovědi od jedné účastnice již dorazily po skončení vymezené doby soutěže (05.12.2012).

Po kolech aneb jak se (ne)dobře odpovídalo…
Celkově byly ženy lepší ve správnosti odpovědí, z 18 žen se nezúčastnily slosování 2 ženy, ze 23 mužů bylo jich vyřazeno 4. Poměr zastoupení žen i mužů (6:6), kteří byli zařazeni do slosování o zvláštní cenu byl rovnocenný. Boj o ceny tak byl i soubojem mužů i žen. Výsledky jsou však o to překvapivější.

Témata jednotlivých kol soutěže ke Dni horníků

1. kolo – Trocha historie o těžbě, nerostech i patronech
2. kolo – Hornické zvyky a tradice
3. kolo – Historie těžby na Mostecku
4. kolo – Význam a historie uhlí
5. kolo – Jak se těží uhlí
6. kolo – Rekultivace krajiny po těžbě
7. kolo – Význam společnosti Czech Coal

První kolo mělo za cíl blíže seznámit soutěžící s historií těžby a základními pojmy v hornické legislativě a zároveň díky bonusové otázce vyzvat k návštěvě Hornického muzea. V tomto kole o trochu lépe odpovídaly ženy, avšak splnění odpovědí včetně bonusových úkolů bylo vyrovnané. Nejvíce dala „zabrat“ otázka 2. Podle čeho se nazývají Krušné hory?, kde soutěžící uváděli, že název vznikl od drsných podmínek - krušných - pro život.

Ve druhém kole ECM připravilo otázky, týkající zvyků i tradic hornictví. Přijaté odpovědi mile potěšily, neboť byly všechny správně zodpovězeny. U většiny přijatých odpovědí také byla splněna bonusová otázka Bonus: Znáte písničku, básničku nebo film s tématem hornictví? Jmenujte název písně, básně či filmu, případně zašlete úryvek textu básně či písně. Nejčastěji byla uváděna pohádka o chudém havíři (natočena Martinem Fričem z roku 1959) – Dařbuján a Pandrhola. Z básní pak Ostrava od Petra Bezruče a písnička Dole v dole od skupiny Kabát.

Třetí kolo bylo zaměřeno na otázky, které souvisely s těžbou uhlí na Mostecku.
Nejtěžší otázka pro soutěžící byla hned otázka 1. Kdy byl na Mostecku otevřen první povrchový lom hnědého uhlí a jak se jmenoval? Otázka to nebyla nikterak jednoduchá, muži se však lépe dokázali s touto otázkou „popasovat“. Ze 32 účastníků toho kola pouze 12 plnilo i bonusový úkol:

Bonus: zašlete alespoň 3 vlastní fotografie rekultivovaných oblastí jmenovaných v otázce č. 3 (Autodrom, Hipodrom, Aerodrom, vodní nádrž Matylda a areál Benedikt). Pro představu jak krásné fotografie od soutěžích ECM přijalo uvádíme některé na ukázku.

Čtvrté kolo mělo za cíl přiblížit poznatky a historii uhlí, jeho chemické vlastnosti a zajímavosti. Pouze dvě přijaté odpovědi v tomto kole byly chybné a to v otázce č. 4: Myslíte, že je v uhlí uskladněna sluneční energie?. Většina dotazovaných správně odpovědělo, že i v uhlí je uskladněna sluneční energie, neboť uhlí vznikalo z biomasy rostlin, která má původ ve fotosyntéze vázané na sluneční záření.

Páté kolo se týkalo základních principů těžby a rozdílů v povrchové a hlubinné těžbě. Všechny přijaté odpovědi byly správné, u bonusové otázky se všichni kromě 7 účastníků (6 mužů a 1 žena) nebáli definovat přikryvný poměr. Mužům otázky tohoto kola byly zřejmě bližší, neboť žen se tohoto kola zúčastnilo nejméně ze všech kol (pouze 13).

V šestém kole byly připraveny otázky, týkající se rekultivací a důležitých úkonů před zahájením vlastní těžby uhlí Ani zde se účastníci neměli problém a správně odpovídali na připravené otázky. Pouze 1 přijatá odpověď byla chybná. Na bonusovou otázku Do jakého období či k jakému roku je datován vznik české rekultivační školy a co to znamená? odpovídala tak většina mužů i žen správně. Celkově v tomto kole lépe uspěly ženy než muži.

Sedmé kole bylo věnováno skupině Czech Coal. V závěrečném kole byly všechny mimo jediné odpovědi vyhodnoceny správně. Bonusová otázka Bonus: Co je to Uhelné safari a v jakém roce bylo poprvé uskutečněno? však nebyla tak jednoduchá a 11 účastníků ji nezodpovědělo správně (z toho 4 ženy). Uhelné Safari zahájilo zkušební provoz již v roce 2009, první ročník byl spuštěn v roce 2010.

Celkové shrnutí odpovědí
Z 230 přijatých odpovědí bylo zasláno 129 odpovědí od mužů a 101 od žen. Nejvíce mužů a žen se zúčastnilo 1. kola soutěžních otázek, nejméně žen odpovídalo na otázky v 5. kole, naopak nejmenší počet odpovědí od mužů (17) byl ve 3., 4. a 6. kole. Překvapivě nejjednodušším kole dle správnosti odpovědí bylo 5. kolo, naopak nejtěžší kolo, z hlediska nesprávných odpovědí, bylo 3. kolo a to díky 1. otázce: Kdy byl na Mostecku otevřen první povrchový lom hnědého uhlí a jak se jmenoval? Ze 32 odpovědí tak bylo zhodnoceno nesprávně 14 (7:7 od mužů a žen).

Celkem se zúčastnilo soutěže 23 mužů a 18 žen. Z toho 35 účastníků (19 mužů a 16 žen) bylo zařazeno do slosování o tři ceny, jelikož splnili a správně zodpověděli otázky min. počtu 3 kol soutěže. 12 z nich (6 mužů a 6 žen) bylo zároveň zařazeno do slosování o zvláštní cenu, neboť správně zodpovědeli všechny otázky a splnili bonusové úkoly ze všech 7 kol.

Zpracování otázek i odpovědí aneb jak jsme pro vás otázky tvořili?
Otázky i odpovědí byly zpracovávány pracovnicemi ECM. Otázky byly sestavovány průběžně dle témat pro dané kolo a zasílané redakci Důlních novin Odpovědi k otázkám byly zpracovány a zaslány k připomínkám odborníkům skupiny Czech Coal. Kompletní řešení otázek spolu se správnými odpověďmi naleznete ZDE.

Nejzajímavější a nejobsáhlejší odpovědi
Nejvíce rozsáhlé odpovědi nám zasílal například Ing. Jiří Lacina a Petra Cibienová nebo Štěpán Nový a Dominik Mičo zejména v 6. kole soutěže.
Nejzajímavější odpovědi byly například ze 2. kola, kde bonusová otázka Znáte písničku, básničku nebo film s tématem hornictví? Jmenujte název písně, básně či filmu, případně zašlete úryvek textu básně či písně dala soutěžícím možnost zapátrat v paměti a zaslat to, na co si vzpomněli či objevili, ale také to, co mají s pojmem hornictví spojené.

Ukázka ze soutěžních příspěvků:

Báseň (zaslaná Štěpánem Novým)

Stávaj Jano hore, na baňu klepajů
Ak neskoro prídeš, farat ti nedajú hú hú hú
Neskoro sem prišiel, fárat mi nedali
Eště ma hutmanskou palicou vyprali hú hú hú
Basoma vám zanát, s vašimi banami
Keď ste ma nabili, fárejte si sami


Hornické písně (zaslané od Simony Machové)

Hornický stav budiž velebený,
hornický stav, to je naše slast,
byť postrádal třeba světlo denní,
činí vše jen pro svou drahou vlast.

|:Ano, synům všech dolů i všech bání
vlídně ruku k přátelství dej:|
|:Jen zdaru měj, jen zdaru měj,
jen zdaru měj, jen zdaru měj,
jen zdaru měj, hornický stav:|

Neslyšíte zvonku jasné znění,
neslyšíte, klepačka nás zve?
Nuže bratři , k dolu bez prodlení
ať "Zdař Bůh" zaznívá tam i zde.

|:Ano, synům všech dolů i všech bání
vlídně ruku k přátelství dej:|
|:Jen zdaru měj, jen zdaru měj,
jen zdaru měj, jen zdaru měj,
jen zdaru měj, hornický stav:|

A když práce naše dokonána
a dobyt je přebohatý kov,
odměna nám za to bude dána,
věnec slávy ověnčí náš rov.

|:Ano, synům všech dolů i všech bání
vlídně ruku k přátelství dej:|
|:Jen zdaru měj, jen zdaru měj,
jen zdaru měj, jen zdaru měj,
jen zdaru měj, hornický stav:|


Již opět z věže zaznívá (od Jany Macho)

Již opět z věže zaznívá tichounké zvonku lkání,
uchop se každý kladiva a měj se k dolování.
Obejmi každý milku svou a rozejdi se s předrahou,
jak káže horstva duch Zdař Bůh, Zdař BůhHornické filmy: První parta (1959), Nad námi svítá (1952), Parta hic (1976)

Slosování o ceny dne 11.12.2012 a vytažení vítězů z klobouku
Losování o tři ceny a jednu cenu zvláštní proběhlo dne 11.12.2012 v 08:15 hod. v prostorách kanceláře manažera komunikace společnosti Czech Coal a.s. Mgr. Gabriely Sáričkové Benešové, za účasti její a dále redaktora Důlních novin Bc. Jana Pimpera, který prováděl fotodokumentaci, Mgr. Růženy Martínkové, specialisty komunikace a vedoucí ECM Ing. Mileny Vágnerové.Soutěžící byli skryti pod písmeny C1-C35, sloupec s těmito písmeny byl rozstřihán nad kloboukem Uhelného safari a z něho poté Mgr. Sáričková Benešová, za asistence Ing. Vágnerové, postupně losovala lístečky k jednotlivým cenám. Obdobně tomu bylo i u losování zvláštní ceny, kdy však lístečků s písmeny H1-H12 bylo pouze 12.

Ihned po losování byla zpráva o výhře odeslána elektronickou poštou šťastným výhercům s tím, že dne 19.12.2012 v 15:00 hod. jim budou ceny slavnostně předány v prostorách Czech Coal a.s.

Kdo vyhrál a co?

O 3 ceny

Jindřich Kubánek z Mostu - mobilní telefon Samsung Galaxy S III,


Karel Urbánek z Mostu - tablet Samsung Galaxy Note 10.1 (N8000) White 3G,


Ladislav Trs z Brna - multimediální přehrávač iPod Touch 4th 32GB bílý,
- cena výherci byla zaslána vzhledem ke vzdálenosti jeho bydliště.


O zvláštní cenu

Josef Šlégel z Mostu - víkendový pobyt pro 4člennou rodinu v penzionu v Harrachově.

Závěrečné shrnutí
Všem výhercům (mužům) gratulujeme a přejeme, ať si krásné ceny od společnosti Czech Coal plně užijí.


Celý průběh předávání výher můžete shlédnout zde.

Na snímku jsou šťastní výherci s vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří, Ing. Milenou Vágnerovou.Děkujeme všem soutěžícím za účast v soutěži za jejich čas, který věnovali vyhledání a zpracování odpovědí i za pěkné fotografie a především pak za zájem o tématiku hornictví a vytrvalost v zasílání odpovědí do sedmi kol soutěže.
Doufáme, že soutěž přinesla a upozornila na zajímavosti nejen o historii hornictví, uhlí, těžbě uhlí, ale také o regionu Mostecka, kde těžba a rekultivace hrají významnou roli pro člověka i přírodu.
Těšíme se, že se soutěžící zúčastní dalších soutěží vyhlášených ECM, přejeme všem chuť do dalšího soutěžení a snad příště vyhrají třeba samé ženy.
Děkujeme společnosti Czech Coal za ceny, které do soutěže věnovala.
Autor: Ing. Radka Vlčková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf