Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Vývoj ovzduší na Mostecku

28. února 2013

Trend znečišťování ovzduší v České republice vzrůstal zejména od ukončení 2. světové války, kdy hlavním cílem byla obnova poničeného hospodářství a na kvalitu ovzduší se při budování těžkého průmyslu, nových elektráren, a navíc také s rozvojem těžby uhlí, jaksi pozapomnělo.

Znečištění ovzduší v ČR postupně narůstalo v polovině 20. století a v 80. letech dosáhlo svého maxima, přičemž nevyšší měrou byly zasaženy zejména pánevní oblasti. Ne nadarmo získalo Mostecko přívlastek „černé“ a spolu s několika dalšími okresy severních Čech, částí Dolního Slezska a Saska, tvořilo tzv. Černý trojúhelník, The Black Triangle, oblast proslulou extrémně poškozeným životním prostředím s dopadem na přírodu i zdraví obyvatel, jež souviselo především s těžbou a energetickým využitím uhlí. V tomto období se situace stávala častým terčem kritiky nejen občanů republiky, ale i zahraničních komentátorů a pozorovatelů. Ve stejném období bylo v České republice registrováno více než 600 měřicích stanic, převážně provozovaných ČHMÚ a ZÚ.

První síť stanic pro měření koncentrací škodlivých látek v ovzduší byla vybudována na území tehdejšího Severočeského kraje v rámci výzkumného úkolu „Výzkum rozptylu škodlivin v atmosféře se zřetelem k zabezpečení čistoty ovzduší v letech 1968–1970. Rok 1970 je také počátkem monitoringu znečišťujících látek v ovzduší, ačkoliv teprve později se monitorovací síť začala rozšiřovat i do dalších regionů a postupně se k původním polutantům (prachu a oxidu siřičitému) přidávaly i další měřené látky.

70. léta sice dala počátek imisnímu monitoringu, ale jedním z prvních kroků pro skutečně aktivní péči o životní prostředí bylo vydání zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícím látkami. Základní legislativní a institucionální podmínky pro ochranu životního prostředí byly rozšířeny vydáním zákonů č. 17/1992 Sb. o životním prostředí a č. 244/1992 Sb. o hodnocení vlivů na životní prostředí. Teprve však až se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí., došlo k zpřístupnění dat o úrovni znečištění ovzduší pro veřejnost.

Proč právě Mostecko trpí nadměrným znečištěním ovzduší?
Nejen Most, ale každé město se stejným klimatem, reliéfem a podobným rozložením v krajině má obdobné problémy. Města a lokality v údolích trpí náchylností k výskytu teplotních inverzí a Mostecko je lokalita uzavřená mezi Krušnými horami, Doupovskými horami a Českým středohořím, inverzní pošmourno je pro tuto oblast typické. Nevýhodou se pro Mostecko stala i ta skutečnost, že se v oblasti nacházejí bohatá ložiska hnědého uhlí a s rozvojem povrchové těžby, která sama o sobě je pro krajinu doposud nezahojenou tržnou ránou, došlo i k výstavbě elektráren a k rozvoji nejrozmanitějších průmyslových odvětví.

Znečištěné ovzduší a ekosystémy
Znečištěné ovzduší není rizikem jen pro lidské zdraví, ale také pro přírodu, negativně ovlivňuje vegetaci a ekosystémy. Má vliv na výnosy zemědělských plodin, ovlivňuje zdravotní stav lesů, narušení ekosystémů má rovněž nepříznivý vliv na biodiverzitu rostlinných a živočišných druhů. Některé látky poškozují rovněž různé druhy materiálů, čímž dochází ke škodě na budovách i jiných stavbách, ať už historických či soudobých.

Zřetelným příkladem vlivu látek na přírodu a současně nejznámější imisní kalamitou je zřejmě odumírání smrkových porostů ve vrcholových částech Krušných hor vlivem vysokých koncentrací oxidu siřičitého. V roce 1960 vykazovala polovina zdejších smrkových porostů dobrý zdravotní stav, v roce 1990 zde již žádný zdravý smrkový porost nebyl plocha umírajícího či vykáceného lesa a zde dosáhla 25 000 ha. (Zdroj: časopis Vesmír)

Následkem kyselých dešťů pak došlo nejen k působení síry na samotné rostliny, ale i k okyselení půdy a vody v řekách i jezerech, které se tak staly slabými roztoky kyseliny sírové, což nepříznivě ovlivnilo život a vývoj mnohých rostlinných i živočišných organizmů.

V roce 1998 byl úspěšně dokončen program snižování emisí znečišťujících látek v ovzduší, který významně přispěl k celkovému zlepšení kvality ovzduší v ČR i k naplnění závazků v rámci EU. V důsledku instalací odsiřovacích zařízení, rekonstrukcí stávajících spalovacích zařízení a postupnému vyřazování nevhodných kotlů došlo k poklesu emisí síry téměř o 90 %.

alt
Graf č. 1 (Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav)

Zdroje informací
V souvislosti s výše zmíněným zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí, jsou každoročně vydávány Statistické ročenky životního prostředí České republiky (společná publikace Ministerstva životního prostředí a Českého statistického úřadu), podávající ucelený pohled na stav životního prostředí ČR. Historická i aktuální data o stavu ovzduší jsou zveřejněna na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu České republiky.

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO)

alt
Obrázek č. 1 (Zdroj: http://www.mzp.cz)

Ministerstvo životního prostředí ČR každoročně zveřejňuje ve Věstníku Ministerstva životního prostředí oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Jedná se o území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. Mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší se již dlouhodobě řadí i oblast Mostecka (aktuální zastoupení OZKO z roku 2010). Vymezení OZKO je dostupné i na stránkách ČHMÚ.

Pro vymezeni oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO), tj. pro výpočet procentuálního množství plochy území v rámci zóny nebo aglomerace, na kterých došlo k překročeni hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek, se využívají rovněž data z měřicích stanic.

alt

Program ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje
V rámci dodržení závazků, které Česká republika přijala v oblasti omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší (národní emisní stropy) a ochrany životního prostředí jsou zpracovávány programy ke zlepšování kvality ovzduší, a to v rámci celé republiky, jednotlivých krajů i jako územní programy jednotlivých vybraných obcí či lokalit. V souvislosti s programy snižování emisí a imisí byl v roce 2010 předložen Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje a v roce 2012 vydán i Programový dodatek k Integrovanému krajskému programu s cílem zajistit na celém území Ústeckého kraje kvalitu ovzduší splňující zákonem stanovené požadavky a přispět k dodržení závazků, které ČR přijala v oblasti omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší (národní emisní stropy).

Národní emisní stropy
Národní emisní stropy pro znečišťující látky, které představují maximální množství emisí, jež může být počínaje cílovým rokem vyprodukováno ze všech antropogenních zdrojů na území daného státu za rok, jsou jedním z významných nástrojů ochrany ovzduší.

alt Vývoj emisí základních znečišťujících látek společnosti ČEZ, a.s., v Ústeckém kraji (tj. emise elektráren: Ledvice, Tušimice, Počerady, Prunéřov 1, Prunéřov 2) lze sledovat v tabulce zveřejněné v Ročence životního prostředí Ústeckého kraje 2011:

alt

Graf vývoje emisí základních znečišťujících látek společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o, je převzat rovněž z Ročenky životního prostředí Ústeckého kraje 2011:
alt

Původci znečištění ovzduší
Mostecká oblast je spojena s představami o znečištění nejen vzhledem k množství průmyslových podniků, ale rovněž v důsledku vlivů těžební činnosti důlních společností v této oblasti. Málokoho však napadne, že mezi velké i největší znečišťovatele obecně patří kromě chemiček, tepláren a elektráren často i vodárenské společnosti, telekomunikační společnosti, výrobci optiky, papírny, automobilky i tiskárny, zemědělské podniky i sanační a rekultivační provozy apod.

Integrovaný registr znečištění (IRZ)
Právním nástrojem umožňujícím svobodný přístup veřejnosti k informacím o stavu životního prostředí je Integrovaný registr znečištění, založený na základě zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).

IRZ se stává podkladem pro sestavení tabulky největších znečišťovatelů České republiky. Tabulku zveřejňuje MŽP, avšak o něco rychlejší bývá česká nezisková organizace Arnika. V září 2012 byl zveřejněn přehled největších znečišťovatelů za rok 2011. V 17 žebříčcích znečišťovatelů, rozdělených podle druhu vypouštěné škodliviny, figurovaly i společnosti z Ústeckého kraje, jejichž přehled je zpracován v následující tabulce (zdroj: http://arnika.org)
Elektrárny Prunéřov jsou největší hnědouhelnou elektrárnou v České republice, proto jejich podíl na emisích zaujímá v žebříčku jedno z prvních míst (v tabulce figuruje celkem 6x), což ovšem koreluje s potřebou výroby elektrické energie, jež je nejvýznamnějším a nenahraditelným prvkem veškeré průmyslové výroby i chodu domácností všech vyspělých zemí. Ke změně a snížení emisních bilancí Elektrárny Prunéřov by mělo dojít po ukončení zahájené rekonstrukce a modernizace, po níž bude následovat trvalé odstavení téměř poloviny komplexu.

...pokračování článku

Autorka článku: Bc. Dana Kovaříková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf