Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Nový zákon o odpadech a evropské směrnice

11. dubna 2016

odpadNa začátku letošního roku předložilo MŽP k legislativnímu projednávání návrh nového zákona o odpadech, jelikož ten stávající je díky velkému množství novelizací nepřehledný. Nového zákona o odpadech bychom se tak možná mohli dočkat do konce letošního roku.

Dle dotčených subjektů (např. ČAOH), má návrh nového zákona už teď své mouchy, např. nesystémové řešení problematiky černých skládek či nedostatečnou reakci na nové plány Evropské komise. Ta představila podobu balíčku, jímž by chtěla zásadně reformovat odpadové hospodářství, jen pár dní předtím, než MŽP předložilo návrh zákona. Do budoucna se tak může stát, že nový zákon o odpadech bude novelizován ještě předtím, než jej parlament schválí.

Co nás čeká?

Stručný výčet hlavních bodů návrhu nového zákona o odpadech (převzato z ČAOH):

- Poplatek za komunální odpad – nově má být řešeno pouze v zákoně o místních poplatcích. Obce si budou moci zvolit, buď poplatek za systém nakládání s komunálním odpadem, nebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

- Na skládky má být od roku 2024 zakázáno ukládat odpady, jejichž výhřevnost je vyšší než 4 MJ/kg a odpady, které jsou recyklovatelné.

- Nově v návrhu zákona řešeny činnosti „obchodování s odpady“ a „zprostředkování nakládání s odpady“.

- Zvláštní pozornost je věnována odpadům ze zdravotnictví a veterinární péče.

- Nově má být stanovena max. doba 5 let, na kterou může být vydáno povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady, tedy zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění.

- Změny u mobilních zařízení – návrh počítá pouze s mobilními zařízeními k úpravě nebo využití odpadu, jejichž provozovatel získá povolení k provozu zařízení od krajského úřadu, na jehož území má sídlo. Sběr odpadu pomocí mobilních zařízení bude zakázán a má být nahrazen možností, aby provozovatel zařízení převzal odpady směřující do jeho zařízení již v místě nakládky, a dále zavedením výše uvedených institutů obchodování s odpady a zprostředkování nakládání s odpady.

- Sběrny odpadu budou muset vybavit prostory zařízení kamerovým systémem a uchovávat záznam po stanovenou dobu a prokazatelně proškolovat zaměstnance.

- Změny ve vymezení stavu, kdy odpad přestává být odpadem.

- Zcela zásadní změny jsou v oblasti poplatků za ukládání odpadů na skládku. Bude odlišné nastavení poplatku za ukládání odpadů na skládku, a to jak po stránce způsobu zpoplatnění, tak také po stránce procesní:
-- Nově se na poplatek za ukládání odpadů na skládku vztahuje v plném rozsahu daňový řád,
-- Změna v osobě, která je plátcem poplatku. Nově bude plátcem poplatku provozovatel skládky odpadu,
-- Poplatky navrhuje MŽP zvýšit několikanásobně u všech kategorií kromě nebezpečných odpadů, které má již ČR dlouhodobě dokonce nejdražší na světě – viz tabulka

Nový zákon o odpadech by měl dle předpokladu vejít v účinnost
1. 1. 2018.

Návrh nového zákona o odpadech
Předkládací zpráva
Důvodová zpráva

Za jeden z největších paradoxů nového zákona lze považovat povinnost občanů vždy informovat nejbližší obecní úřad s rozšířenou působností o nelegálně soustředěném odpadu. V případě, že tak lidé neučiní, mohou být sankciováni pokutou ve výši 100 000 Kč. Cíl MŽP je jasný – omezit vznik černých skládek, ale zda je právě tato forma vhodná, je již diskutabilní.

Co vůbec obsahuje evropský odpadový balíček?

odpadZjednodušeně řečeno - co půjde z odpadu opět zužitkovat, bude využito. Balíček opatření odpadových směrnic, známých jako balíček pro cirkulární ekonomiku, je proto dosti ambiciózní, dává si za cíl dosáhnout do roku 2030:

- 65% podílu recyklace komunálního odpadu,
- 75% recyklaci obalů,
- zákaz skládkování využitelného separovatelného odpadu,
- omezit skládkování na max. 10 % ze všech odpadů.

odpadEvropská komise si od nových směrnic slibuje především snížení závislosti na dovozu surovin, zvýšení konkurenceschopnosti a vytvoření nových pracovních míst.

Evropská komise do budoucna nebude financovat z evropských fondů spalovny a zařízení na úpravu netříděných odpadů, pokud členské státy nebudou ve svých plánech počítat s vysokou mírou recyklace, např. už za 7 let od účinnosti zákona o odpadech, by měla ČR třídit a recyklovat téměř dvojnásobné množství komunálního odpadu, s čímž návrh zákona v tuto chvíli vůbec nepočítá.

Česká republika tedy velmi pravděpodobně prostředky z evropských fondů na spalovny a úpravu odpadů nezíská, dokud nepřepracuje Plán odpadového hospodářství a odpadové plány krajů.

Jak jsme na tom…

Z analýzy Evropského statistického úřadu (Eurostat) uveřejněné
22. března 2016 vyplývá, že každý obyvatel Evropské unie v roce 2014 vyprodukoval 475 kg komunálního odpadu, z tohoto množství bylo pouze 44 % recyklováno a kompostováno. Oproti roku 2002, kdy produkce dosáhla svého vrcholu – 527 kg/osoba, došlo ke snížení
o 10 %.

odpad

Dle uveřejněné zprávy Eurostatu, státy Evropské unie recyklovaly pouze 28 % komunálních odpadů a kompostovaly 16 % komunálních odpadů. Česká republika není výjimkou, za evropským průměrem zůstává pozadu jak v recyklaci, tak i v kompostování.

V roce 2014 bylo v ČR:
- recyklováno 23 %,
- kompostovány pouhé 3 %,
- spáleno 19 % (průměr EU - 27 %),
- skládkováno 56 % (průměr EU - 28 %) komunálních odpadů.

odpad

Předkládaný návrh zákona má své nedostatky, nicméně pro další vývoj odpadového hospodářství a životního prostředí v České republice je schválení nového zákona naprosto zásadní.

Martina Černá
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.com

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7214320/8-22032016-AP-EN.pdf/eea3c8df-ce89-41e0-a958-5cc7290825c3
http://www.tretiruka.cz/news/debata-k-novemu-zakonu-o-odpadech-nebude-jednoducha-mini-predseda-vyboru-pro-zivotni-prostredi/
http://www.caoh.cz
www.parlamentnilisty.czČlánky a tiskové zprávy z roku 2016

2.12.2016 Který vánoční stromeček je ten nejlepší?

28.11.2016 Jaderný odpad v Lubenci na Lounsku?
25.11.2016 Kvalita ovzduší a zdraví obyvatelstva
21.11.2016 Barva listů a ovzduší
18.11.2016 Studenti opět zkoumali, jak potraviny cestují
4.11.2016 Co ví studenti o uhlí

31.10.2016 Komu se nelenilo a zelenalo?
19.10.2016 Hornictví, jeho tradice a studenti
17.10.2016 Ozvěny EKOFILMU pro žáky 1. a 15. ZŠ v Mostě
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
12.10.2016 Jak se stát farmářem
11.10.2016 Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB
5.10.2016 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2016
3.10.2016 Lesní školky

30.9.2016 Studenti v Elektrárně Počerady
21.9.2016 Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016
16.9.2016 Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice
1.9.2016 Lužická jezera největší uměle vytvořená vodní plocha Evropy

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
17.7.2016 Salesiova výšina a naučná stezka
15.7.2016 EIA a veřejnost
11.7.2016 Kam o prázdninách?
1.7.2016 V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

29.6.2016 Národní přírodní rezervace Jezerka
28.6.2016 Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii
23.6.2016 Ptačí oblast v Krušných horách
16.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
10.6.2016 Exkurze v Záluží
6.6.2016 Modrá úsporám

26.5.2016 Včely a jejich tajemství
6.5.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
5.5.2016 Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo
2.5.2016 Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

29.4.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
29.4.2016 Hornická soutěž začíná
20.4.2016 Ústecký kraj má své regionální potraviny
15.4.2016 Ekozemědělství
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
6.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

21.3.2016 Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“
15.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
9.3.2016 Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?
7.3.2016 Les a kácení
1.3.2016 Pták roku 2016: červenka obecná

24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
8.2.2016 Nová zelená úsporám
1.2.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií

19.1.2016 Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?
6.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf