Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 21.1.2019, 9:22
Spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu. Výpadek kompresoru z důvodu poruchy zařízení M+R vlivem klimatických podmínek.

Unipetrol RPA - 18.1.2019, 00:20
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po plánovaném odstavení reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 14:40
Spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci odstavení Reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 10:51
Od 10:51 do 11:20 spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci najíždění Reaktoru 2 na výrobně POX.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Záměr o „Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládání s prachovým uhlím včetně zrušení skládky mourů“

22. července 2011

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje zveřejnil dne 15. 6. 2011 informaci o oznámení záměru oznamovatele Severočeské doly a.s.:

„Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládání s prachovým uhlím včetně zrušení skládky mourů“

Realizace záměru by měla vyřešit neuspokojivou stávající situaci se současnou nakládkou tříděných uhlí (především s přístupovými trasami kamionů k nakládce), v souvislosti se zatížením ovzduší znečišťujícími látkami (zejména prachem), hlukem a dopravním zatížením v zájmovém území. Realizace záměru přispěje k ozdravení prostředí v dotčeném území a přinese pozitivní změny, které spočívají především v přesunutí provozu a souvisejících činností nakládajících s tříděným uhlím dále od obytných částí města Ledvice a místní části obce Světec–Chotějovice, v modernizaci a intenzifikaci vlastního nakládacího procesu a zabezpečení provozu řadou protiprašných a protihlukových opatření.

Celý záměr stavby je zásadně motivován ekologickými požadavky, tudíž i výběr nového nakládacího prostoru je ekologii plně podřízen. Propojovací trasy technologické přepravy přívodu tříděného uhlí jsou následně prostorově podřízeny napojovaným lokalitám. Užité plochy pro následnou realizaci stavby jsou rovněž vybrány s cílem maximální kompaktnosti se stávajícími provozy Úpravny uhlí Ledvice (ÚUL) při současné minimalizaci nárůstů spotřeby elektrické energie. Prostor výstavby záměru je posouzen z pohledu ovlivnění starou důlní činností, která byla prokazatelně prováděna v celém zájmovém prostoru.

Potřeba realizace výše uvedeného záměru vyplynula z procesu hodnocení vlivu na životní prostředí záměru „Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období let 2010-2030“ (dále jen POPD) a má za cíl ochranu obyvatel před negativními vlivy (hlavně vliv na ovzduší a v návaznosti na něj i vliv na zdraví) z provozu lomu Bílina.

Dle předloženého oznámení budou veškeré negativní vlivy související s provozem předkládaného záměru, v porovnání s vlivy stávajícího provozu, výrazně nižší. Také velikost území ovlivněného negativními vlivy bude menší ve srovnání s velikostí území ovlivňovaného stávajícím provozem, neboť většina negativních vlivů bude soustředěna do nejbližšího okolí areálu nakládky a dopravních tras.

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ
Předpokládaný termín zahájení stavby: 02/2013
Předpokládaný termín dokončení stavby: 05/2015
Předpokládaný termín uvedení do provozu: 05/2015
VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Město Ledvice
Obec Světec
Město Bílina
Ústecký kraj

Zájmové území pro výstavbu předkládaného záměru není součástí žádného z navržených prvků ÚSES. Navrženy jsou biocentra a biokoridory. Prostor výstavby záměru se nenachází v území zahrnutém do programu soustavy NATURA 2000, tj. není v ptačí oblasti, v evropsky významné lokalitě, ani v jejich ovlivnitelné vzdálenosti. Lokalita předkládaného záměru nepatří mezi území se zvláštní ochranou, kterou vymezuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a v bezprostřední blízkosti prostoru lomu Bílina se nenachází žádná zvláště chráněná území, vymezená tímto zákonem.

Modelovým zhodnocením rozptylu znečišťujících látek bylo zjištěno, že realizace záměru bude mít pro snížení úrovně znečištění ovzduší v obytných zónách zájmového území jednoznačně pozitivní dopad, z výpočtů rovněž vyplývá, že posuzovaným záměrem dojde ke snížení akustické situace v chráněném venkovním prostoru okolní obytné zástavby. Realizace záměru bude představovat významné snížení rizika pro lidské zdraví obyvatel v okolí posuzovaného záměru.

Výstavba předkládaného záměru a běžný provoz nebudou mít negativní vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje.

Realizace záměru by měla vyřešit neuspokojivou stávající situaci se současnou nakládkou tříděných uhlí (především s přístupovými trasami kamionů k nakládce), zároveň přispěje k ozdravení prostředí v dotčeném území a přinese pozitivní změny, které spočívají především v přesunutí provozu a souvisejících činností nakládajících s tříděným uhlím dále od obytných částí města Ledvice a místní části obce Světec-Chotějovice, v modernizaci a intenzifikaci vlastního nakládacího procesu a zabezpečení provozu řadou protiprašných a protihlukových opatření, při současné minimalizaci nárůstů spotřeby elektrické energie.

Kompletní znění záměru naleznete ZDE.

Články a tiskové zprávy z roku 2011

29.12.2011 Vyhodnocení vánoční soutěže
29.12.2011 Územní rozhodnutí o výstavbě zařízení k EVO schváleno
22.12.2011 GEOBAL 4 vyhověl emisím pro jeho spalování
14.12.2011 Vánoce bez příchutě konzumu
12.12.2011 Veřejné projednání plánované výstavby spalovny odpadů v Komořanech
8.12.2011 Globální oteplování – fakta a fikce
30.11.2011 NEPROPÁSNĚTE NAŠI VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY!
29.11.2011 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří je členem monitorovací skupiny spalovací zkoušky GEOBALU 4
24.11.2011 Veřejné projednávání je pro všechny
21.11.2011 Vánoce přicházejí aneb „Stromeček pod stromeček“
4.11.2011 Jak jsme lámali rekordy…
2.11.2011 Jak jsme prezentovali AKTA U v kraji karlovarském
25.10.2011 Tonery, tonery, tonery…
24.10.2011 Ohlédnutí za seminářem „Prach v ovzduší veřejnost“
18.10.2011 Jak probíhalo vyhodnocení soutěže "Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí"
15.10.2011 Co nás v nadcházejícím období čeká? aneb Podzim barevný i šedivý 1
13.10.2011 Jaký byl festival EKOFILM 2011?
11.10.2011 Vyhodnocení soutěže "Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí" skončila
5.10.2011 KDO POLETÍ? aneb Soutěž „PŘÍBĚHY, POVĚSTI A POHÁDKY O UHLÍ“ skončila
27.9.2011 NA CO SE EKOLOGICKÉHO CENTRA OBČANÉ PTAJÍ…
22.9.2011 ČAJ V KVALITĚ BIO ANEB HURÁ NA ŠÍPKY
19.9.2011 Pozvánka na Ekofilm 2011
14.9.2011 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří jednala ve VÚHU a.s. Most
8.9.2011 Ekoporadkyně na safari
5.9.2011 Pozvánka na seminář PRACH V OVZDUŠÍ A VEŘEJNOST
23.8.2011 Konference Energie v průmyslu chytře a efektivně
8.8.2011 Daruj, věnuj...hlavně nevyhazuj
1.8.2011 VYHRAJTE SOUTĚŽ A PROLEŤTE SE NAD KRAJEM S LEPŠÍ VYHLÍDKOU!
22.7.2011 Zveřejnění záměru Severočeských dolů a.s.
13.7.2011 Plánujete sázet stromy?
1.7.2011 Léto budiž pochváleno!
29.6.2011 Světelné znečištění - hvězdná obloha v nedohlednu?
17.6.2011 Studijní návštěva komise ENVE v Ústeckém kraji
16.6.2011 1. Světová vědecká konference o ochraně ovzduší - PETrA 2011
14.6.2011 Znáte naše lesy?
3.6.2011 Odborníci z Evropy si přijedou prohlédnout doly a rekultivace a my budeme u toho
2.6.2011 „Uhlí – energie i chemie“
31.5.2011 Novela zákona o odpadech
25.5.2011 Vyhodnocení zimní fotosoutěže
24.5.2011 Evropský den parků - 24. května 2011
20.5.2011 Novela zákona o ovzduší zamítnuta
20.5.2011 Pokračování programu Zelená úsporám
18.5.2011 2011: Mezinárodní rok chemie
2.5.2011 Omluva soutěžícím a Vítání ptačího zpěvu na Jezeří
26.4.2011 Naučná stezka Základní školy ve Svážné ulici
22.4.2011 Velikonoce
19.4.2011 Vymírání vzácných, zavlékání nepůvodních
7.4.2011 Severočeské farmářské trhy
5.4.2011 Účast na festivalu Jeden svět 2011
4.4.2011 Uhelné safari 2011
25.3.2011 Vyberte oblíbený strom do ankety
23.3.2011 Pozvánka na festival Jeden svět
21.3.2011 Jaro je tady a s ním také cyklistická sezóna
18.3.2011 Jakou ekologickou stopu po sobě zanecháváme
18.3.2011 Jarní bylinky pomáhají našemu zdraví
18.3.2011 Podpořte naši planetu Hodinou Země
31.1.2011 Novinky ze světa chemie
19.1.2011 Atlasy skládek odpadů
17.1.2011 Koho trápí hromádky?
14.1.2011 Fotografická soutěž Ekologického centra Most – „Člověk a příroda v zimě“
13.1.2011 Voda v zimě
12.1.2011 Nová vyhláška MŽP pro těkavé organické látky
12.1.2011 Váháte stále s výměnou staré klasické žárovky za novou?
11.1.2011 Topíme a dýcháme
7.1.2011 Největší zdroje znečištění vodních toků
4.1.2011 Koupí nového spotřebiče lze šetřit

leaf