Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.9.2019, 11:10
11:10 až 11:35 spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, odstavení Reaktoru R 201 na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 23.9.2019, 08:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, odstavení reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

UNIPETROL RPA - 22.9.2019, 02:30
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I po najetí Re A na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 21.9.2019, 18:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I - najíždění Re A na výrobně PE 1.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší

24. února 2017

zápachZápach - nepříjemný čichový vjem, před kterým se lze jen těžko bránit. Stížnosti na znečišťování ovzduší zvýšenou koncentrací pachových látek v ovzduší jsou běžné nejen v ČR, ale i v ostatním státech. Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako „stav fyzické, psychické, sociální a estetické pohody". Pokud tedy pachové látky způsobují člověku nepohodu, poškozuje zároveň i jeho zdraví. Pachové látky jsou proto v úvodních ustanoveních zákonů o ochraně ovzduší již od roku 2002 zahrnuty mezi znečisťující látky, před kterými mají být občané chráněni. Účinné právní nástroje vymahatelnosti ochrany před pachovou zátěží ovšem od roku 2012 chybí, pomoci by tak měla novela zákona o ovzduší, která vstoupila v platnost 1. ledna 2017.

zápachPachová problematika není řádně ukotvena v právním systému ČR, což způsobuje, že se občané, v případě oprávněných stížností, nemohou bránit zdroji znečištění. Naopak firmy splňující veškeré podmínky provozu a se zanedbatelným pachovým projevem jsou zatěžovány neoprávněnými stížnosti a neustálými návštěvami kontrolních orgánů. Mezi nimi jsou orgány státní správy a samosprávy, které nemají pravomoci, aby mohli danou situaci vyřešit.

Zápach je všude
Zápach z průmyslových nebo zemědělských provozů trápí občany v řadě míst republiky. Počet obcí postižených zápachem stále roste, proto v lednu 2012 provedla Česká společnost chemického inženýrství, pracovní skupina pro pachové látky, vlastní dotazníkové šetření na problematiku pachových látek u všech obcí a měst ČR.

Z celkového počtu 5 000 obcí a měst se vrátilo 470 odpovědí. Z dotazníkového šetření odpovědělo na a otázku:
- „Máte ve Vaší obci výrazný zdroj zápachu“ odpovědělo ANO 160 obcí, NE 301 obcí.
- „Je potřeba se problematikou zabývat“ odpovědělo ANO 253 obcí, NE 207 obcí.
- „Počet stížností na zápach oprávněných za rok“ obce odpověděli:
- Oprávněné stížnosti: 3 387 stížností /rok. Neoprávněné stížnosti: 399 stížností /rok

zápach

V roce 2015 se dotazníkové šetření opakovalo - z celkového počtu
6 000 oslovených obcí a měst jich odpovědělo 671, což je 11,1%. Významný zdroj zápachu mělo/má na svém území 227 obcí. Zkušenost se stížnostmi má 191 obcí. Problematiku pachových látek za důležitou považuje 380 obcí, pro zpřesnění pravomocí a řešení pachových látek formou zákona považuje za důležité 590 obcí, což je 88% odpovědí.

Koalice proti zápachu Pachová problematika byla řešena v zákoně č. 201/2012 Sb. pouze okrajově a to formulací, že se jedná o znečišťující látku/y. Nebyly nastaveny procesy, kterými se v řešení pachové otázky mají řídit státní instituce, státní správa, samospráva, podnikatelské subjekty, občané atd. Z tohoto důvodu vzniklo hned několik iniciativ, které žádaly, aby do novely zákona o ochraně ovzduší byly zahrnuty emisní limity pro pachové látky.

V roce 2016 vznikla Koalice občanských sdružení a obcí – KOSO, která se ve spolupráci se senátorkou RNDr. Jitkou Seitlovou snažila prosadit novelizaci příslušných právních předpisů ve vztahu k obtěžování zápachem - návrh změn Koalice do novely zákona o ovzduší 201/2012 Sb.

V dubnu 2016 proběhla v Senátu ČR panelová diskuze na téma Znečistění zápachem - Otevřená otázka zákona o ochraně ovzduší, kde bylo téma také diskutováno. Panelové diskuze se zúčastnili zástupci všech zainteresovaných stran - Senátu ČR, Poslanecké sněmovny ČR, Ministerstva životního prostředí, ČIŽP, Krajského úřadu, místní správy a samosprávy, Zdravotního ústavu, občané a samozřejmě firmy přinášející technologické řešení na odstranění pachových látek.

Jak to bylo…
V roce 2002 aplikovalo MŽP do systému ochrany ovzduší sledování pachových látek, byly vyhlášeny emisní limity pro střední a velké zdroje znečištění. Dané limity se ovšem neosvědčily a byly následně zrušeny vyhláškou č. 362/2006 Sb. S novelou zákona č. 201/2012 Sb. byla vyňata i možnost podání stížnosti 20 osob, které jsou obtěžovány zápachem. Dále bylo odstraněno dělení na malé, střední, velké a zvláště velké stacionární zdroje. Nové dělení definuje vyjmenované a nevyjmenované zdroje znečištění – podrobně viz Příloha č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.

Novela
Novelu zákona o ochraně ovzduší schválil Senát dne 19. října ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, vydána byla ve Sbírce pod číslem 369/2016 Sb., s platností od 1. ledna 2017. Novela zákona o ochraně ovzduší, která mimo jiné umožňuje úředníkům kontroly kotlů v domácnostech, zavádí kromě práva lidí na čistý vzduch i právo na život bez zápachu. Novela dává úřadům lepší právní nástroje v případě, že nějaká provozovna produkuje intenzivní zápach – jedná tedy se o jakýsi kompromis vůči změnám, které navrhovala RNDr. Seitlová spolu s KOSO.

MŽP podzákonným předpisem či vyhláškou, stanoví způsob (měření, rozptylovou studii) specifického limitu. Ta by měla být oporou pro krajský úřad, který se na ni odvolá. Na základě toho může krajský úřad stanovit specifický limit pro konkrétního znečišťovatele, na něhož si občané stěžují.

Z dosavadní praxe uplatňování Přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., vyplynuly problémy spojené zejména s nejednoznačným vymezením zdrojů, např. chybějící spodní kapacitní prahy pro zařazení, nepřesné vymezení činnosti, zařazení nepřímých procesních ohřevů. Novela přináší zpřesnění vymezení např. pro kompostárny, sanační zařízení, tavení neželezných kovů, broušení kovů a plastů, výroba syntetických polymerů a kompozitů. Upravuje rovněž pravidla pro sčítání příkonů nebo kapacit, která jsou určující pro zařazení zdroje do přílohy č. 2 k zákonu.

Martina Černá
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECM
Odkazy:
http://www.enviweb.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz
http://www.tretiruka.cz/
http://www.asio.cz
https://enacon.cz/
http://www.senat.cz
http://nechcemezitvesmradu.czČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf