Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Problematika zápachu

23. srpna 2012

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) přijalo dosud 20 stížností na zápach. Stížnosti pocházejí převážně od občanů z Mostu. Občané pociťují obtěžování zápachem různou měrou a popisují své stížnosti na zápach různým způsobem, např. jako chemický zápach, či zápach čpavku, síry, z lihovaru, sirovodíkový či nedefinovatelný.Pro srovnání ECM v minulém roce evidovalo celkem 20 stížností občanů na zápach převážně z Mostu, Litvínova, ale také z Havraně, Chomutova a Saska.

Obtěžování zápachem je častým problémem mnoha obyvatel. Zápach může pocházet z potravinářského průmyslu (např. jatka, zpracování ryb, pekárny, udírny), papírenského či dřevařského průmyslu, čistíren odpadních vod, skládky, z chemické výroby nebo i z komína rodinného domku.

Na rozdíl od jiných škodlivin je zápach vnímán obyvateli velmi intenzívně v obavách o své zdraví. Jiné škodliviny daleko více poškozují zdraví než zápach (i když ten lze dnes považovat za silný stresový faktor), ale na rozdíl od jiných škodlivin, které si občané neuvědomují, je zápach téměř hmatatelná substance.

Pachovými látkami se rozumí látky nebo jejich směs, které způsobují obtěžující pachový vjem, charakterizované pachovou jednotkou.

Dle § 1 prováděcí vyhlášky č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování k dosud platnému zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ( dále jen zákon) platí, že přípustná míra obtěžování zápachem je stav pachových látek ve vnějším ovzduší, kterého je třeba dosáhnout, pokud je to běžně dostupnými prostředky možné, odstraněním nebo omezením obtěžujícího pachového vjemu.

Překročení přípustné míry obtěžování zápachem se posuzuje na základě písemné stížnosti osob bydlících nebo pracujících v oblasti, ve které k obtěžování zápachem dochází. Přípustná míra obtěžování zápachem je překročena vždy, pokud si na obtěžování zápachem stěžuje více než 20 osob a pokud alespoň u jednoho z provozovatelů stacionárních zdrojů bylo prokázáno porušení povinnosti podle zákona, které překročení přípustné míry obtěžování zápachem způsobilo.

Povinnosti provozovatelů zdrojů se různí podle toho, o jaký zdroj se jedná. Provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních zdrojů musí plnit jednak obecné povinnosti podle § 3 zákona a dále povinnosti uvedené v § 11. Provozovatelé malých zdrojů plní povinnosti podle § 12 zákona. Provozovatelé nesmějí vnášet pachové látky ze stacionárních zdrojů do ovzduší nad přípustnou míru obtěžování zápachem (§ 10 zákona) a nesmějí obtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí.

Nový zákon o ochraně ovzduší, který nabývá účinnosti od 01.09.2012, pojímá problematiku pachových látek jiným způsobem, než dosud platný zákon č. 86/2002 Sb. - neodděluje pachové látky od znečišťujících látek. Definice znečišťující látky (§ 2 písm. b) v sobě zahrnuje i látku, která obtěžuje zápachem (pachová látka). Díky tomu budou všechny nástroje určené k regulaci znečišťujících látek využitelné i pro látky pachové.

Posláním ECM je mimo jiné podávat veřejnosti informace o aktuálním stavu ovzduší a na základě komunikace s dispečinky průmyslových podniků informuje i o nestandardních událostech v průmyslu.

Pokud je do ECM přijata stížnost občana na zápach, postupuje dispečerka ECM následujícím způsobem. Prověří imisní situaci v době, na kterou si občan stěžuje a současně i informace o nestandardních událostech, předané ECM průmyslovými dispečinky. Občan obdrží od ECM odpověď, ve které je zhodnocen imisní stav škodlivin, které by mohly způsobit zápach, informaci, zda je hlášena nestandardní událost a také vysvětlení, o jakou legislativu se problematika pachových látek opírá. Poté je informace o přijaté stížnosti a způsobu jejího řešení předána odboru životního prostředí Most a Litvínov.

V Mostě se informace o imisní situaci získávají z měřicí stanice Českého hydrometeorologického ústavu, na které jsou zjišťovány hodnoty koncentrací prašných částic PM10, PM2,5, oxidů dusíku NOx,oxidu dusičitého NO2 a ozónu O3. V Litvínově pak o měření koncentrací prašných částic PM10, oxidu dusičitého NO2 ozónu O3, oxidu siřičitého SO2 a sulfanu (dříve sirovodík) H2S z měřicí stanice Zdravotního ústavu Ústí nad Labem.

Z přehledu měřených znečišťujících látek v Mostě a Litvínově je z hlediska možného obtěžování zápachem nejproblematičtější sulfan/sirovodík. Sulfan byl měřen i v Mostě, Zdravotním ústavem Ústí nad Labem, ale měření bylo ukončeno ke dni 01.03.2010.

Státní zdravotní ústav Praha zpracoval v návaznosti na zákon o ochraně ovzduší tabulku referenčních koncentrací chemických látek, dle které nepatří sulfan/sirovodík dle Klasifikace karcinogenů podle International Agency on Research on Cancer (IARC) mezi karcinogenní látky, ale je stanovena jeho koncentrace pro ochranu proti obtěžování zápachem ve výši 7 μg/m3.

Je-li občan obtěžován zápachem z provozu zdroje znečišťování ovzduší, může podat podnět na místně příslušný oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí, která je dle zákona o ochraně ovzduší kompetentní k provádění kontrol na zdrojích znečišťování ovzduší a k ukládání nápravných opatření či pokut v případě porušování zákonných požadavků ze strany provozovatele zdroje. V případě, kdy inspekce zjistí, že provozovatel dodržuje vše, co podle zákona dodržovat má a přesto zapáchá, pak je řešení obtížné.

Bohužel jsou případy zdrojů, které již ze své podstaty vždy zapáchat budou. Nebo mohou nastat situace, kdy se problémy se zápachem objeví při nepříznivých rozptylových podmínkách (podzimní a zimní inverze, vysoké teploty a bezvětří v letním období).

Ing. Milena Vágnerová
vedoucí Ekologického centra Most a Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Při obtěžování zápachem, můžete využít i služeb poradny Ekologického právního servisu.

V případě, že se cítíte zápach, využijte náš dotazník. Vyplňte jej a zašlete nám jej na ecmost(zavináč)vuhu.cz.

Při tvorbě tohoto článku bylo využito textů Ekologického právního servisu.

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf