Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 17:45
Ukončení překračování emisních limitů SO2 ve spalinách. Doba trvání události: 3,5 hodiny.

UNIPETROL RPA - 23.8.2019, 14:00
Překročení limitu SO2 ve spalinách. Příčina události: Pravděpodobně porucha analyzátoru.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?

19. ledna 2016

ročenkaV listopadu minulého roku byla vydána Ročenka životního prostředí Ústeckého kraje za rok 2014. Ročenka vychází periodicky a podává celkový pohled na stav životního prostředí v Ústeckém kraji. Čtenáři tak nabízí základní informace o údajích a změnách životního prostředí v regionu. Přinášíme Vám touto cestou aktuální přehled zajímavostí o životním prostředí na Mostecku a v blízkém okolí.

Mostecko v kostce
Okres Most se rozkládá na 467 km2 a svoji rozlohou je druhým nejmenším okresem v Ústeckém kraji. Má pouze 26 obcí, z toho čtyři obce se statutem města. Okres se vyznačuje velkou hustotou obyvatel – 251 na km2 – ze sedmi okresů Ústeckého kraje v něm žije nejvíce obyvatel ve městech (89 %).

Na území okresu území leží povodí řeky Bíliny a jejího přítoku říčky Srpiny. Pro klimatické poměry jsou charakteristické nízké průměrné roční srážky a poměrně vysoké průměrné roční teploty ovzduší. Vzhledem ke členitosti terénu se zde proto často vyskytují mlhy. Zemědělská půda tvoří pouze necelých 30 % z celkové rozlohy okresu, je to nejnižší podíl z okresů Ústeckého kraje. Např. v okresech Louny a Litoměřice je poměr zemědělské a nezemědělské půdy obrácený. Na rozhraní okresů Most a Chomutov se nacházejí dvě přírodní rezervace – Jezerka a Černý rybník.

Mezníky životního prostředí v r. 2014 – voda, ovzduší, odpady a příroda

VODA
Většina území Ústeckého kraje spadá do povodí řeky Labe. Řeka Labe je největším vodním tokem na území kraje, který po opuštění hranic teče do Německa, kde se následně vlévá do Severního moře. Mezi nejvýznamnější toky kraje dále spadá řeka Ohře, vlévající se zleva do Labe u Litoměřic a pak Bílina, ústící do Labe v Ústí nad Labem. Území Ústeckého kraje spadá pod správu Povodí Ohře, státní podnik a Povodí Labe, státní podnik.

- Hydrologické údaje
Nejvyšší roční úhrn srážek byl na měřen v Českém Jiřetíně (920 mm), naopak nejméně pršelo v Bílině (449 mm). Rok 2014 byl srážkově normální až podnormální.

- Odběry vody
Klesající trend spotřeby vody pokračoval i v roce 2014, a to jak v Ústeckém kraji, tak ve většině krajů. Naproti tomu neustále stoupá cena vody. V Ústeckém kraji je od roku 2008 nejvyšší v republice. Za rok 2014 se na celém území Ústeckého kraje odebralo 156,5 mil. m3 povrchové i podzemní vody, z toho dominoval odběr povrchových vod (85,6 %). K největším odběratelům tradičně patřily průmyslové podniky zabývající se výrobou elektrické energie a výrobou chemických látek.
Spotřeba domácností v kraji se meziročně zvýšila, v roce 2014 dosáhla 90,3 litru na osobu a den (meziročně tak vzrostla o 11,3 litru, tj. o 14,3 %). Naopak množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace se snížilo o 513 tis. m3 (o 1,7 %) a v roce 2014 dosáhlo 29 077 tis. m3.

-Vodohospodářské havárie
V průběhu roku 2014 došlo k 16 haváriím bez dlouhodobých následků, oproti roku 2013 došlo k mírnému snížení. U 9 havárií byl zjištěn původce, v 9 případech se jednalo o znečišťující látku ropného původu, v 7 případech se jednalo o odpadní vody. Havárie s dopadem na podzemní vody nebyla v roce 2014 zaznamenána.

OVZDUŠÍ
Kvalita ovzduší na území Ústeckého kraje se vyhodnocuje na základě dat získaných z automatických měřicích stanic zařazených do Informačního systému kvality ovzduší (ISKO), jehož provozovatelem je Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Na území Ústeckého kraje bylo v roce 2014 provozováno celkem 28 automatických měřicích stanic, z toho 6 v okrese Most.

ročenkaVýše celkových emisí hlavních znečišťujících látek (tj. emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, organických látek a amoniaku) vypouštěných ze všech zdrojů provozovaných na území Ústeckého kraje v roce 2014 nebyla v době uzávěrky ročenky k dispozici (data jsou přebírána z ČHMÚ).

V roce 2014 došlo k dalšímu poklesu emisí všech znečišťujících látek kromě emisí CO. Nižší produkce emisí z těchto zdrojů souvisí s dvěma faktory. Prvním je skutečnost, že uplynulá zima byla opět velmi mírná a druhým faktorem je pokračování komplexní obnovy uhelných bloků elektráren.

ročenka Rozsah území, na kterém byl překročen některý z imisních limitů (bez přízemního ozonu), se oproti předchozímu roku zvýšil na cca úroveň roku 2012. Důvodem byly zvýšené koncentrace polétavého prachu zejména na Mostecku (na 97 % území obce s rozšířenou působností, tj. Magistrátu města Mostu, byla překračována maximální 24 hodinová koncentrace PM10).

ročenka V roce 2014 nebyla na území Ústeckého kraje vyhlášena žádná smogová situace.

ODPADY
Produkce odpadů v Ústeckém kraji je úzce spojena s aktuálním stavem průmyslu, především stavebním, a sanacemi starých ekologických zátěží. Tato souvislost se výrazně projevila i v roce 2014, kdy došlo ke značnému nárůstu produkce odpadů. Na území kraje bylo vyprodukováno cca 3,2 mil. tun odpadů oproti 2,4 mil. tunám odpadů v roce 2013. Vývoj produkce odpadů je znázorněn v tabulce. Ve srovnání s r. 2013 došlo k mírnému poklesu produkce nebezpečných odpadů a snížila se i produkce odpadů komunálních.

ročenkaK největšímu nárůstu produkce došlo u odpadu kategorie 17 05 04 (Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03). Produkce tohoto odpadu vzrostla ze 432,8 tis. tun na 1 453,5 tis. tun, což ne navýšení o 1 020,7 mil. tun. Tento odpad byl vyprodukován především díky výstavbě rychlostní silnice R6 a také při zajišťování stability svahů.

Co se týká třídění odpadů – situace se postupně zlepšuje, i když za celostátním průměrem Ústecký kraj stále zaostává. V roce 2009 byla průměrná výtěžnost papíru, plastů, skla a nápojového kartonu 28,2 kg v roce 2014 hodnota vytříděného odpadu v kraji představuje 35,5 kg na osobu ročně (o 5 kg pod celostátním průměrem). Na konci roku 2014 bylo ve městech a obcích Ústeckého kraje 22 854 barevných kontejnerů, oproti roku 2013 jich přibylo 1 474, cože je nevyšší meziroční nárůst v ČR. Jedno kontejnerové stanoviště slouží v průměru pro 115 obyvatel.

Nejvýraznějšího pokroku z hlediska odpadů bylo dosaženo v oblasti starých ekologických zátěží. V roce 2014 byly v Růžodole odstraněny 4 dehtové laguny, které byly používány k ukládání tekutých odpadů z chemických závodů v Litvínově, v současné době probíhá na lokalitě sanace podzemních vod.

PŘÍRODA
V oblasti ochrany přírody je stěžejním právním předpisem zákon
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Na území Ústeckého kraje se nachází 7 přírodních parků:
- Doupovská pahorkatina,
- Údolí Prunéřovského potoka,
- Východní Krušné hory,
- Džbán,
- Dolní Poohří,
- Bezručovo údolí,
- Loučenská hornatina.


Přírodní parky zabírají přes 57 tisíc hektarů, tj. téměř 11 % z celkové rozlohy kraje.

V Ústeckém kraji bylo k 31. 12. 2014 evidováno 12 národních přírodních rezervací, 13 národních přírodních památek, 56 přírodních rezervací a 92 přírodních památek, které zabírají dohromady plochu 8,5 tis. ha.

ročenkaV roce 2014 probíhaly přípravy k vyhlášení nových zvláště chráněných území:
- přírodních památek Svatý kopeček u Kadaně,
- Pastviště u Okounova,
- Lína u Vrbičky
- Vrbina u Nové vsi.

Jejich vyhlášení se předpokládalo v roce 2015 – aktuální stav. Dále byly zahájeny přírodovědné průzkumy v oblasti Doupovských hor, Klínoveckého a Východního Krušnohoří za účelem identifikace dalších lokalit, které by bylo vhodné vyhlásit za zvláště chráněné k zajištění dostatečné ochrany pro evropsky významné lokality soustavy Natura 2000.

V roce 2014 bylo na území Ústeckého kraje evidováno celkem
410 památných stromů.

V roce 2014 probíhala v kraji realizace programů na záchranu ohrožených živočišných a rostlinných druhů, vyskytujících se na území kraje. Jednalo se o sysla obecného, užovku stromovou a hvozdík písečný český.

Pro zajímavost
V září minulého roku založilo Regionální pracoviště Ústecko facebookovou stránku Za přírodou Ústeckého kraje, na které bude informovat o novinkách v oblasti ochrany přírody a krajiny. Na stránce lze najít informace o chystaných akcích pro veřejnost a o přírodě regionu.

Martina Černá
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
https://www.czso.cz
http://www.ecmost.cz/DS/jakost_vody.pdf
Zpráva o životním prostředí v Ústeckém kraji 2014
Ročenka životního prostředí Ústeckého kraje 2014Články a tiskové zprávy z roku 2016

2.12.2016 Který vánoční stromeček je ten nejlepší?

28.11.2016 Jaderný odpad v Lubenci na Lounsku?
25.11.2016 Kvalita ovzduší a zdraví obyvatelstva
21.11.2016 Barva listů a ovzduší
18.11.2016 Studenti opět zkoumali, jak potraviny cestují
4.11.2016 Co ví studenti o uhlí

31.10.2016 Komu se nelenilo a zelenalo?
19.10.2016 Hornictví, jeho tradice a studenti
17.10.2016 Ozvěny EKOFILMU pro žáky 1. a 15. ZŠ v Mostě
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
12.10.2016 Jak se stát farmářem
11.10.2016 Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB
5.10.2016 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2016
3.10.2016 Lesní školky

30.9.2016 Studenti v Elektrárně Počerady
21.9.2016 Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016
16.9.2016 Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice
1.9.2016 Lužická jezera největší uměle vytvořená vodní plocha Evropy

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
17.7.2016 Salesiova výšina a naučná stezka
15.7.2016 EIA a veřejnost
11.7.2016 Kam o prázdninách?
1.7.2016 V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

29.6.2016 Národní přírodní rezervace Jezerka
28.6.2016 Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii
23.6.2016 Ptačí oblast v Krušných horách
16.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
10.6.2016 Exkurze v Záluží
6.6.2016 Modrá úsporám

26.5.2016 Včely a jejich tajemství
6.5.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
5.5.2016 Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo
2.5.2016 Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

29.4.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
29.4.2016 Hornická soutěž začíná
20.4.2016 Ústecký kraj má své regionální potraviny
15.4.2016 Ekozemědělství
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
6.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

21.3.2016 Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“
15.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
9.3.2016 Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?
7.3.2016 Les a kácení
1.3.2016 Pták roku 2016: červenka obecná

24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
8.2.2016 Nová zelená úsporám
1.2.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií

19.1.2016 Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?
6.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf