Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).I zvířata mají svá práva

11. prosince 2017

zvířataČlověk už od pradávna potřeboval zvířata k životu, ať už jako zdroj jídla, kožešin, tahačů, hlídačů či mazlíků. Bohužel ne vždy je se zvířaty zacházeno tak, jak by se slušelo v souladu s etikou. Jen proto, že někdo nemůže mluvit neznamená, že je bez citu a myšlenek. Německý filozof Theodor W. Adorno řekl: "Osvětim začíná tam, kde člověk stojí na jatkách a pomyslí si — vždyť jsou to jen zvířata“.

„Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.“ Tak zní preambule zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, základního právního předpisu týkajícího se ochrany zvířat.

V naší společnosti je poměrně hluboce zakořeněn nadřazený postoj ke zvířatům a k přírodě obecně. Odmala se učíme, že ta a ta zvířata jsou tady k tomu nebo onomu účelu (rozumí se pro náš užitek), a soucit s nimi je často zesměšňován.

zvířataVelká většina případů týrání zvířat nebo nevhodného zacházení s nimi není způsobena jen sobectvím či bezohledností jednotlivců vůči zvířatům, ale tím, jakou hodnotu jsme zvířatům (ne)dali. Často lidé v médiích vnímají, jaké krutosti se dějí na domácích mazlíčcích jako např. množírny psů, koček a dalších. Málokdo si, ale z lidí uvědomuje, že k této tyranii nedochází jen na domácích mazlíčcích, ale i na dalších zvířatech jako např. zvířata využívané pro hospodářské účely (velká část z nich je chovaná v nehumánních podmínkách). Zvířata jsou chována za účelem získání jak potravin každodenní spotřeby, tak i luxusních a exotických lahůdek, dále např. kvůli vlně, hedvábí nebo jiným surovinám. Kvůli kožešině jsou každoročně na farmách odchovány a zabity desítky miliony volně žijících zvířat, další miliony jsou uloveny z volné přírody. Druhou hlavní oblastí jsou pokusy, kde je „použito“ okolo 100 milionů zvířat ročně (od vývoje a zkoušení léků přes výukové účely až po testování chemických látek pro průmysl či domácnost nebo zkoušení zbraní a bojových látek).

Nevhodné zacházení se zvířaty či dokonce týrání se často děje také za účelem zábavy. Sem patří například býčí zápasy, rodeo, cirkusy, zábavní parky, koňské dostihy, ale také myslivost a rybaření. I tam, kde je oficiálním cílem vzdělávání, jde někdy spíše o zábavu a z ní plynoucí zisk (některá akvária, např. delfinária, některé zoologické zahrady).

zvířata Za víceméně samozřejmé považujeme také využívání zvířat v reklamě nebo ve filmu (ke kýženým výkonům samozřejmě vede tvrdý výcvik, samotné filmování někdy znamená pro zvířata utrpení nebo i smrt). Ačkoliv jsou zvířata z právního hlediska pojímána v mnoha státech jako movité věci, tak v posledním desetiletí 20. století se začíná objevovat názor, že by se na zvířata mělo dívat jako na živé bytosti. Týrání zvířat se stává v mnoha zemích trestným činem, za který hrozí pachateli trest odnětí svobody v různé délce v závislosti na státě. V dalších zemích se jedná o přestupek, kde pachatel je povinen uhradit pouze škodu či pokutu.

V ČR je zákon č. 246/1992 Sb., který zakazuje týrání zvířat i všechny formy propagace týrání zvířat. Jeho účelem je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti člověkem. Na základě tohoto zákona je postavena činnost všech státních orgánů ochrany zvířat v České republice. Těmi jsou především Ministerstvo zemědělství, včetně Ústřední komise pro ochranu zvířat a Výboru pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely, a orgány veterinární správy.

Zákon stanovuje, které činnosti jsou považovány za týrání zvířat, důvody k usmrcení zvířete, upravuje ochranu zvířat při usmrcování, použití znecitlivění, ochranu zvířat při veřejném vystoupení a povinnosti pořadatelů těchto akcí, ochranu zvířat při přepravě. Stanoví podmínky, které je nutno dodržovat při chovu hospodářských zvířat a zvířat v zájmových chovech, podmínky chovu a ochrany pokusných zvířat a podmínky ochrany volně žijících zvířat. Dále zákon stanoví orgány ochrany zvířat a jejich působnost, upravuje rovněž správní delikty a přestupky na úseku ochrany zvířat.

zvířata Dne 1. července 2017 nabyl účinnosti zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, včetně novely zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. V novele se nově stanovuje např.:

- zákaz chovu kožešinových zvířat,
- zpřísňují postihy za týrání zvířat, výrazně se zvyšuje výše pokut, které je možno uložit za přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat proti týrání,
- povinnost osob, které obchodují se zvířaty určenými pro zájmové chovy, poskytnout kupujícímu písemné informace o podmínkách chovu a správné péči o kupované zvíře,
- zpřesnění řady ustanovení v oblasti ochrany zvířat v zájmových chovech, zejména druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, zvířat pokusných i zvířat volně žijících. Zpřesněna jsou rovněž ustanovení upravující ochranu zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování, atd.

I přesto zákon ČR nebo Evropské unie chrání zvířata stále ještě naprosto nedostatečně vzhledem k potřebám, které mají, a respektu, jaký si zasluhují. Problémemstále zůstává dodržování těchto zákonů, dostatečná kontrola a mírný postih v případě porušení zmíněných zákonů.

Co dělat když se setkáte s týráním zvířete?

zvířataPodle našeho právního řádu postup následující: je třeba oznámit podezření na příslušnou veterinární správu, na obecní (obvodní, městský) úřad či - zejména v akutním případě - na policii ČR. Oznámení můžete podat nejen písemně, ale i ústně. Je lepší, když uvedete své jméno a kontakt; mimo jiné se tak můžete dovědět, jak se daný případ vyvíjí. Úřady jsou však povinny zabývat se i anonymním oznámením. Odebrání týraného zvířete pak může nařídit obecní (obvodní, městský) úřad, a to pouze na návrh veterinární správy. Pokud jde o trest - v případě, že se jedná o přestupek, řeší jej obecní nebo městský úřad, v případě, že je věc posouzena jako trestný čin, postupuje se stejně jako u jiného trestného činu (soudní řízení atd.).

Zabývat se etikou ochrany zvířat proto znamená odvahu podívat se na svět novýma očima, nezávisle na zažitých společenských postojích a konvencích. Různé společnosti v různých dobách a na různých místech měly nebo mají naprosto rozdílné pohledy na to, co je „správné“. To, co dnes považujeme za nepřijatelnou krutost a barbarství, mohlo být dříve každodenní součástí života. Všechny velké změny vždy na počátku předpokládaly odvahu začít zpochybňovat skutečnosti, které byly společenskou samozřejmostí. Proto mějme oči a mysl otevřenou a zajímejme se o to, jak se na náš talíř maso dostalo, za jakých podmínek bylo chováno, nesmějme se v cirkusech, že lev vám dá packu a další akrobatické kousky atd. Tím, že se lidé budou zajímat, co se kolem nich děje a nebudou lhostejní, mohou společně změnit a zlepšit svět nejen zvířatům.

Ing. Hana Matějková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
http://www.ochranazvirat.cz/11/czech/rubrika/ochrana-a-prava-zvirat/
http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/chovatelstvi-a-veterina/snemovna-schvalila-zakon-na-ochranu-zvirat-proti-tyrani.htmlČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf