Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Zachráníme je pro budoucnost?

23. července 2014

© Sportief1978/www.pixabay.com Biologická diverzita představuje rozmanitost veškerých forem života. Její ztráta představuje v současné době jeden z nejvýznamnějších problémů, s kterým se lidská společnost, v oblasti ochrany přírody, potýká. V důsledku intenzivního využívání přírodních zdrojů jsou dnes mnohé rostlinné a živočišné druhy na pokraji vyhynutí, některé se stávají vzácnými a jiné jsou silně ohroženy. Právě pro tyto případy jsou zřizovány záchranné programy.

Vymírání je přirozené…

Každý druh organismů, který se objeví na Zemi, ji také jednou opustí. Tomuto neodvratnému osudu se nemůže nikdo vyhnout. Vymírání druhů je z pohledu evoluce a rozvoje světa považováno za přirozený jev. Uvádí se, že během dlouhé historie Země vymřelo už 99 % druhů.
Již před několika tisíci lety, kdy ještě člověk tolik neohrožoval zemskou faunu, docházelo k tzv. nepravému vymírání (tedy vzniku nového druhu na úkor zániku druhu původního).

© en.wikipedia.org Snižování biodiverzity člověkem, není problém pouze poslední doby. Vymizení tzv. megafauny (stád velkých zvířat) na většině kontinentů, vyjma Afriky (africká zvířata se včas naučila bát člověka a vyhýbat se mu), se nápadně shoduje s dobou, kdy tam řádově před desítkami tisíc nebo před tisíci lety vstoupil člověk. Další vlna vybíjení živočichů končící vyhubením řady druhů následovala vždy po objevení a osídlení kontinentů Evropany.

V současné době jsme podle vědců svědky již šestého cyklu masového vymírání, který je na rozdíl od všech předešlých způsoben expanzí jediného živočišného druhu – člověka. Bohužel oproti „přirozenému vymírání“ dnes mizí druhy řádově 100 - 1 000x větší rychlostí.

Rosteme, tedy jsme?

Mezi hlavní příčiny současného vymírání druhů a globální ekologické krize patří především nadměrný růst lidské populace a její spotřeby, drancování přírodních zdrojů, likvidace ekosystémů (tropické deštné lesy) a znečišťování prostředí (skleníkový efekt, změny klimatu, likvidace ozónové vrstvy).
Dalším neméně závažným faktem je zavlečení (introdukce) nepůvodních druhů jako jsou např. potkani, kozy, prasata, králíci. Mnoho živočichů je dnes postiženo tzv. ostrovním syndromem(živočich je vytlačen z původních biotopů do úplně nových, neznámých, čímž ztrácí kontakt s ostatními skupinami). V důsledku tohoto stavu geneticky degeneruje a je tak snížena jeho odolnost a schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám. Tyto malé skupiny jsou potom velmi zranitelné a nejsou schopné přežít.

Červená kniha

V roce 1963 byl vydán první celosvětový soupis ohrožených druhů zvířat. U každého druhu byly uvedeny dostupné údaje, tzv. stupně ohrožení, počet jedinců žijících ve volné přírodě a v zajetí. Tento seznam se nazývá Červená kniha.
Seznam je každé dva roky aktualizován a bohužel i rozšiřován Mezinárodním svazem ochrany přírody (IUCN). © en.wikipedia.org

Naposledy byl červený seznam IUCN vydán v červnu 2012. Bylo na něm uvedeno celkem 63 837 druhů, z nichž 19 817 je ohroženo vyhynutím – jedná se o 41 % druhů obojživelníků, 33 % korálů, 25 % savců, 20 % rostlin a 13 % ptáků.

Dalšími neméně zásadními dokumenty ochrany biodiverzity na mezinárodní úrovni jsou:
- Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity) z roku 1992.
- Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) z r. 1979.

Záchranné programy v České republice

V ČR jsou záchranné programy právně zakotveny v § 52 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. Záchranné programy vznikají spoluprací Ministerstva životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – přehled záchranných programů ohrožených druhů. Na realizaci záchranných programů se kromě AOPK ČR podílejí především nevládní neziskové organizace.
Zřizování chráněných území a rezervací je jednou z metod, jak zachovat ohrožené prostředí a jeho faunu. Bohužel, často ani toto nestačí a na zabezpečení budoucnosti mnohých ohrožených druhů je třeba i dalších doplňujících opatření – např. cílené chovné programy a následný návrat zvířat zpět do volné přírody (viz úspěšný Návrat divokých koní).

© WikiImages/www.pixabay.comDalším projektem je Návrat zubrů do České republiky, na kterém spolupracuje společnost Česká krajina o.p.s. s experty z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích a dalšími organizacemi. Česká republika patří k posledním zemím v areálu původního výskytu zubra evropského (Bison bonasus), kam se tento druh nevrátil do volné přírody. Chovnou skupinu složenou z jednoho samce a čtyř samic získala společnost na základě podpisu smlouvy s mezinárodní organizací European Bison Friends Society sídlící v Polsku, která koordinuje návrat zubra zpět do volné přírody v rámci celé Evropy.

Záchranné programy ve světě

Mezinárodní záchranné programy probíhají v zoologických zahradách a mají za úkol chránit druhy, kterým hrozí nebo by brzy mohlo hrozit, vyhubení.
Evropské záchranné programy zastřešuje EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií). Spadají do nich Evropské záchranné programy (EEP) a Evropské plemenné knihy (ESB). Evropské programy dnes zahrnují více než 250 druhů zvířat. loga

Světové záchranné programy zaštiťuje WAZA (Světová organizace zoologických zahrad a akvárii). Vytváří Mezinárodní plemenné knihy (ISB), v nichž je 182 druhů zvířat. Plemenné knihy mapují všechna zvířata daného druhu chovaná v zajetí a umožňují vyhledat pro zvířata v zoologických zahradách vhodné partnery k páření.

WWF - Světový fond na ochranu přírody

Patří k nejvýznamnějším a největším organizacím zabývajícími se ochranou přírody. V logu této organizace je panda velká (Ailuropoda melanoleuca), která patří mezi ohrožené druhy zvířat.
Fond je podporován téměř 5 milionů jednotlivců na pěti kontinentech v 90 zemích světa, byl založen v roce 1985 a od té doby investoval přes 1 165 mil. dolarů na více než 11 000 projektů ve 130 zemích světa.

Zoologické zahrady – jediná šance pro záchranu?

© PDPhotos/www.pixabay.comPosláním zoologických zahrad je přežití, ochrana živočišných druhů a také přírody.
Ta může mít několik podob:
- odchovy v zajetí,
- ochrana přímo v místě přirozeného výskytu,
- osvětová činnost.

Bohužel tato řešení představují určitou formu kompromisu, kdy je svoboda jednotlivce obětována pro přežití celého druhu. Otázkou je, zdali rozmnožování zvěře v zajetí je jediným řešením pro krizi biorozmanitosti.

Závěrem…

Ač se to nemusí zdát, může každý z nás svým konáním ovlivnit situaci i ve vzdálených regionech - např. plýtváte-li vodou a energií zvyšujete riziko globálního oteplování, které má vliv mj. na populaci ledních medvědů; koupíte-li nábytek z tropických dřev možná nevědomky přispíváte k likvidaci deštného pralesa.

Je tedy nutné si uvědomit, že význam každého druhu je z etického a vědeckého hlediska dán již jeho pouhou existencí. Mějme na paměti, že každé ochuzení živé přírody, způsobené vymizením či vyhynutím populací a druhů, které se vyvíjely po statisíce a miliony let evolučního procesu, znamená pro člověka nenahraditelnou ztrátu.

Martina Černá
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto:
http://pixabay.com/ (Sportief1978, WikiImages, PDPhotos)
http://en.wikipedia.org

Použité zdroje a odkazy:
http://www.mzp.cz
http://www.zs-zenklova.cz/
http://www.zoologie.frasma.cz
Šafaříková, Jana. Záchranný program [online]. Enviwiki, ; [citováno 21. 7. 2014 ].Články a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf