Knihovna

Informace

Knihy si u nás můžete zapůjčit každý všední den od 8 do 18 hod.

Za každý zapůjčený titul vybíráme vratnou zálohu 100,- Kč.

Sborníky Oblastního muzea v Mostě

Na této stránce naleznete přehled všech sborníků přírodovědné řady, které vydalo Okresní muzeum v Mostě v letech 1974 - 2005, s obsahy jednotlivých sborníků. Sborníky si můžete vypůjčit jak v Okresním muzeu v Mostě, tak u nás v Ekologickém centru.

sborník č. 74
sborník č. 80
sborník č. 82
sborník č. 83
sborník č. 84
sborník č. 85
sborník č. 86-87
sborník č. 88
sborník č. 89-90
sborník č. 91-92
sborník č. 93-94
sborník č. 95
sborník č. 96-97
sborník č. 98-99
sborník č. 2000
sborník č. 2001
sborník č. 2002
sborník č. 2003
sborník č. 2004
sborník č. 2005


Sborník Okresního muzea v Mostě č. 74
Autoři: Název: Strana:
Pavel Tyrner K výskytu zlatěnek na Mostecku 7
Karel Schön Příspěvek k ekologii a rozšíření Apion facetum Gyll. V ČSSR 15
Vladimír Bejček Tah a zimování ptactva na průmyslové vodní nádrži v Dolním Jiřetíně 21
Zdeněk Bárta Avifauna Flájské údolní přehrady a blízkého okolí 37
Miroslav Honců, Heinz Knobloch, Jiří Vondráček K potravě výra velkého na severočeských hnízdištích 65
Zdeněk Bárta Rejsci rodu Sorex L. 1758, Neomysl Kaup 1829 a Crocidura Wagler 1832 na Mostecku 81
Zdeněk Bárta Netopýři čeledi Rhinoliophidae Weber 1928 a Vespertilionidae Gray 1821 v Krušných horách 91
 
Sborník Okresního muzea v Mostě č. 80
Autoři: Název: Strana:
Otto Winkler Pokusy s účinky hnědouhelného elektrárenského popílku na některé organismy stojatých vod I. Asellus aguaticus (L.), Physa acuta (DRAP.), Cypridopsis vidua O.F.M. 7
Pavel Tyrner K taxonomii a faunistice zlatěnek (Hymenoptrea,

Chrysididae)
Československa
23
Ivan Táborský K rozšíření Coleopter z čeledí Silphidae a Catopidae v severozápadních Čechách 33
Vladimír Bejček K zimní potravě kalouse ušatého (Asio otus L. 1758) na Chomutovsku 53
Zdeněk Bárta Rozšíření některých drobných savců v severozápadní části CHKO České středohoří na základě jejich výskytu ve vývrži sovy pálené (Tyto alba). Část první. - Insectivora 63
Sborník Okresního muzea v Mostě č. 82
Autoři: Název: Strana:
Václav Ječný První kultivační záchyt buněčných myxomycet v ČSSR 7
Otto Winkler, Jaroslava Vokáčová Neobvyklé stanoviště levatky ostré (Physa acuta DRAP) 21
Zdeněk Bárta Ptáci údolní nivy řeky Bíliny v úseku mezi 41. až 46 km toku (okr. Most, České středohoří) 27
Jan Ječný, Antonín Klimeš Vyšetřování drobných savců jako rezervoáru viru v ohnisku vztekliny Krušných hor 47
Vladimír Bejček Sukcese společenstev drobných savců v ranných vývojových stadiích výsypek Mostecké kotlině 61
Jindřich Paukert Obsah kadmia v srsti a trusu zajíce polního (Lepus europaeus PALL.) v závislosti na znečištění krajiny průmyslem a energetikou 87
Sborník Okresního muzea v Mostě č. 83
Autoři: Název: Strana:
Jan Půlpán – Ivan Táborský Střevlíkovití severozápadních Čech (Coleprete, Carabidea)  
Sborník Okresního muzea v Mostě č. 84
Autoři: Název: Strana:
Václav Ječný Výskyt buněčných mycetozoí v některých typech půdních substrátů v Severočeské hnědouhelné pánvi. 5 - 9
Václav Ječný – Alena Vojtěchová Adiaspiromykóza drobných savců z Mostecké kotliny Severočeské hnědouhelné pánve. 11 - 21
Jan Jirouš Sledování vlivu průmyslových imisí a inverzního zemědělského hospodaření na parazitární invaze u drobných hlodavců a zajíce polního. 23 - 49
Otto Winkler – Jaroslava Vokáčová Působení důlních vod na chemismus a bentickou makrofaunu vybraných toků v Severočeské hnědouhelné pánvi. 51 - 74
Jiří Preisler Blechy drobných zemních savců střední části Krušných hor. 75 - 78
Karel Šťastný – Vladimír Bejček –Zdeněk Bárta Využití ptačích společenstev jako biodiagnostického ukazatele míry poškození smrkových porostů v Krušných horách. 79 - 103
Hubert Tichý Dodatky k pozorování avifauny rybníka v Lenešicích. 105 - 108
Zdeněk Bárta Drobní zemní savci nivy Křivice (Děčínské mezihoří, Jetřichovické stěny, okr. Děčín) mezi nultým a třináctým kilometrem jejího toku. 109 - 129
Sborník Okresního muzea v Mostě č. 85
Autoři: Název: Strana:
P. Tyrner Výsledky faunistického průzkumu akuleátních Hymenopter v SPR Jezerka Krušných horách  
I. Táborský Nové a faunisticky pozoruhodné nálezy brouků ze severozápadních Čech (Coleoptera 1. Haliplidae, Dytiscidae.)  
S. Nenadál – M. Šťovíček Sezónní výskyt střevlíkovitých (Col. Carabidae) v některých odlišných typech lesů v Krušných horách. Výsledky sběrů do zemních pastí.  
H. Tichý Změny kvality některých druhů vodních ptáků na rybníku v Lenešicích (okr. Louny) v období 1975 - 1985  
J. Černý – V. Kadlec Rozšíření krysy (Rattus rattus) v okrese Ústí n. Labem a její vyšetření na přítomnost leptospirových protilátek.  
F. Sedláček – K. Šťastný – V. Bejček Hematokritová hodnota u hraboše polního (Microtus arvalis) z průmyslově znečištěných a kontrolních oblastí.  
Sborník Okresního muzea v Mostě č. 86 - 87
Autoři: Název: Strana:
Táborský Ivan K výskytu a rozšíření tesaříkovitých (Cerambycidae) v severozápadních Čechách 7
Strejček Jaromír Výsledky průzkumu brouků (Coleoptera) ve státní přírodní rezervaci Jezerka v Krušných horách v r. 1983 17
Tichý Herbert, Pleticha Pavel Kroužkované labutě velké (Cygnus olor Gmelin, 1789) v okrese Louny 23
Bárta Zdeněk Avifauna zameckého parku v Krásném Dvoře (okr. Louny) v hnízdním období 37
Paukert Jindřich Fluor v potravním řetězci a v dešťových srážkách v závislosti na znečištění krajiny průmyslem a energetikou 51
Sborník Okresního muzea v Mostě č. 88
Autoři: Název: Strana:
Pavel Tyrner Příspěvek k biologii Crossocerus cinxius (Dahlbom, 1838) (Hymenoptera, Sphecidae) 7
Jiří Janák Zajímavé nálezy brouků čeledi Catopidae v severozápadních Čechách (Coleoptera) 13
Ivan Táborský Nové a faunisticky pozoruhodné nálezy brouků ze severozápadních Čech (Cleoptera – 2 – Cleridae, Nitidulidae, Coccinellidae, Lagriidae, Scarabaeidae) 17
Zdeněk Bárta Obojživelníci a plazi Brandovské pánve v Krušných horách 19
Herbert Tichý, Hana Aubrechtová Etogram labutího páru po vyvedení mladých 33
Jan Zima Nemetrické znaky na lebkách srnčí zvěře z okresu Most 37
Jaromír Sládek Současný stav slanobytné vegetace na Mostecku 43
Sborník Okresního muzea v Mostě č. 89 - 90
Autoři: Název: Strana:
Jaromír Sládek Možnosti pronikání květeny Českého středohoří do nové krajiny na výsypkách nadložních hornin u Mostu 7 - 12
Vít Kadlec Výskyt patogenních měňavek ve volné přírodě 13 - 17
Zdeněk Pádr – Pavel Tyrner Hymenoptera Aculeata a Symphyta na Písečném vrchu v Českém středohoří 19 - 48
Ivan Táborský K rozšíření některých potápníků v Československu (Coleoptera – Dytiscidae) 49 - 52
Ivan Táborský Anacaena bipustulata (Marsh.) – nové československé lokality (Coleoptera – Hydrophilidae) 53 -57
Karel Schön Katalog druhů rodu Apion HERBST (Col.,Curculionidae s.l.) sběrné oblasti entomologického oddělení Okresního muzea v Mostě 59 - 70
Jiří Flousek Hnízdní adaptace ptáků v prostoru povrchového dolu 71 - 81
Herbert Tichý Ptáci agrárních valů v okolí Loun 83 - 96
Zdeněk Bárta Příspěvek k poznání hnízdní avifauny ekotomů křovin v Českém středohoří 97 - 101
Zdeněk Bárta První doplněk k netopýrům severozápadních Čech 103 - 105
Zdeněk Bárta Netopýr velký, Myotis myotis Borkhausen 1797, v severozápadních Čechách 107 -110
Sborník Okresního muzea v Mostě č. 91 - 92
Autoři: Název: Strana:
Ivo Flasar Perlovka říční v Ašském výběžku 7
Ivan Táborský Výsledky inventarizačního průzkumu brouků čeledi Dytiscidae v Krkonošském národním parku 27
Ivan Táborský Předběžná zpráva o výsledcích inventarizačního průzkumu fauny vodních brouků národní přírodní rezervace Soos u Františkových Lázní 43
Jan Pulpán Střevlíkovití brouci lokality Dětaň(západní Čechy – Doupovské vrchy) 47
Jaromír Strejček Lokalita “Dětaň” – výsledky dokumentačního přírodovědného průzkumu fytofágních brouků z čeledí Chrysomelidae s.l.,Bruchidae,Urodonidae,Anthribidae a Curculionidae s. l.,provedeném v letech 1989- 1990 55
Jaromír Strejček Zpráva o výsledku dílčího průzkumu brouků čeledí Chrysomelidae(s. l.),Bruchidae,Anthribidae a Curculionidae (s. l.) na lokalitě Brodce u Kadaně provedeném v květnu až srpnu 1987 71
Jaromír Strejček Příspěvek k poznání brouků z čeledi Caribidae, Chrysomelidae a Curculionidae východního konce Krušných hor v okolí Petrovic, Tisé a Knínice 83
Jindřich Novotný – Ivan Táborský Nové a faunisticky pozoruhodné nálezy brouků ze severozápadních Čech 85
Jiří Vondráček Volavka bílá v severních Čechách 87
Miroslav Honců Příspěvek k poznání orthopteroidního hmyzu severozápadních Čech 89
 
Sborník Okresního muzea v Mostě č. 93 – 94
Autoři: Název: Strana:
Ján Gulička – Marie Flasarová – Ivo Flasar Příspěvky k faunistice mnohožek severozápadních Čech I. 5
Zdeněk Koleška Historie entomologické činnosti a výzkumu entomofauny v severozápadním regionu severních Čech – I.část 15
IvanTáborský Zpráva o nových lokalitách Colias Palaeno(L.) v Krušných horách 27
Ivan Táborský Nové a faunaticky pozoruhodné nálezy brouků ze severozápadních Čech 29
Jan Strejček Výsledky dokumentačního průzkumu fytofágních brouků z čeledí Chrysomelidae s. i., Bruchidae, Urodonidae, Anthribidae a Curculinodae s.l.,provedeném v trase a okolí připravované dálnice přes České středohoří v letech 1988, 1989 a 1990 37
Zdeněk Bárta K výskytu skokana štíhlého v okolí Litvínova, okr.Most 61
Herbert Tichý Sčítání hnízdních populací vodního ptactva metodou dvou kontrol na rybníku v Lešenicích(okr.Louny) v období 1988 – 1993 65
Herbert Tichý Ježek východní, Erinaceus concolor, MARTIN1836, na okrese Louny 75
Ivan Táborský Přirodovědecké sbírky Okresního muzea v Mostě 79
Jaroslav Bažant Výsledky práce preparátorské dílny přírodovědného oddělení Okresního muzea v Mostě v letech 1989 – 1993 81
Ivan Táborský Osvědčený způsob preparace potápníků pro vědecké sbírky 83
 
Sborník Okresního muzea v Mostě č. 95
Autoři: Název: Strana:
Ján Gulička – Marie Flasarová – Ivo Flasar Příspěvky k faunastice mnohonožek severozápadních Čech II. 5
Pavel Tyrner Výsledky faunistického průzkumu akuleátních hymenopter na trase plánované dálnice Lovosice – Řehlovice 15
Zdeněk Koleška Historie entomologické činnosti a výzkumu entomofauny v severozápadním regionu severních Čech – II.část(1945 – 1990) 27
Pavel Moravec Střevlíkovití brouci vrchu Raná v Českém středohoří 38
Ivan Táborský Hysteroidea severozápadních Čech ze sbírek Okresního muzea v Mostě 49
Jaromír Strejček Výsledky průzkumu brouků v oblasti Žatecka v letech 1969 – 1985 s hlavním zaměřením na fytofágní čeledi Chrysomelidae (s. l.),Bruchidae, Urodontidae, Anthribidae a Curculionidae (s. l.) – 1.část 53
Karel Schön Cimberis attelaboides (FABR.),Nemonyx lepturoides (FABR.),Lasiorhynchites caeruleocephalus (SCHALL.) a Chonostrophenus tristis (FABR.) ve sbírkách entomologického oddělení Okresního muzea v Mostě 69
Herbert Tichý Ptactvo hlohového porostu 73
Jiří Vondráček Casmerodius albus (L.) v severních Čechách 77
 
Sborník Okresního muzea v Mostě č. 96
Autoři: Název: Strana:
Vladimír Balík Půdní krytenky z okolí Sokolova 5
Marie Flasarová Poznámky o Isopodech v severozápadních Čechách I. 18
Vladimír Čeřovský – Michal Holec Arachnofauna suťového svahu na vrchu Kamenec 21
Ivan Táborský Muzejní zprávy 26, 44
Pavel Benda Pozorování vážky hnědoskvrnné Orthetrum brunneum v Labských pískovcích 27
Ivan Táborský Zajímavé nálezy brouků z čeledí Dytiscidae a Gyrinidae 29
Jaromír Strejček Výsledky průzkumu brouků v oblasti Žatecka v letech 1969 až 1985 s hlavním zaměřením na fytofální čeledi Chrysomelidae (s. l.), Bruchidae, Urodontidae, Anthribidae a Curculionidae (s. l.) – dokončení 31
Jan Frouz Mravenci na výsypce po těžbě hnědého uhlí a v jejím okolí na Sokolovsku 45
Zdeněk Koleška Historie entomologické činnosti a výzkumu entomofauny v severozápadním regionu severních Čech – III.část 53
Zdeněk Bárta Zbytková populace ropuchy zelené, Bufo viridis Laur. 1768, v Litvínově 61
Jiří Vondráček Zvlášť chráněné druhy v avifauně Mostecké pánve 63
Ivan Táborský Význačné mokřady severočeského úseku Krušných hor 69
Herbert Tichý Zimní výskyt čápů, Ciconia ciconia, Ciconia nigra na Lounsku 76
 
Sborník Okresního muzea v Mostě č. 97
Autoři: Název: Strana:
Oldřich Fejfar – Stanislav Hurník Pozůstatky pleistocenních savců ve sbírkách mosteckého muzea 5
Václav Pižl Žížaly chráněné krajinné oblasti Labské pískovce 9
Jaromír Hajer, Vlastimil Růžička, Jan Bartoš Pavouci suťového pole lokality Koštov (České středohoří, severní Čechy) 19
Marie Flasarová Isopoda Ještědského hřbetu a blízkého okolí (severní Čechy) 29
Ivan Táborský Předběžná zpráva o průzkumu střevlíkovitých brouků na revitalizovaných březích údolní nádrže Nechranice ( okr. Chomutov) 49
Václav Vysoký Mravenci v rezervaci Domaslavické údolí 55
Petr Voženílek Obojživelníci a plazi Chomutovska 59
Jiří Vondráček Zvlášť chráněné druhy v avifauně Mostecké pánve ( 2.část) 75
 
Sborník Okresního muzea v Mostě č. 98 – 99
Autoři: Název: Strana:
Hana Karasová Měkkýši povodí řeky Chomutovky (severozápadní Čechy). 5
Jan Buchar Arachnofauna navržené přírodní rezervace “Prameniště Chomutovky”. 23
Marie Flaserová Poznámky o Isopodech (Crustacea: Isopoda: Oniscidea) v severozápadních Čechách. II. 33
Pavel Benda – Rainer Marschner Příspěvek k rozšíření vážky podhorní – Sympetrum pedemontanum (ALLIONI, 1766) na Děčínsku. 35
Václav Vysoký Střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) přírodní rezervace Domaslavické údolí v Krušných horách (okres Teplice). 39
Ivan Táborský Ekofaunický průzkum brouků (Coleoptera) v pískovně Měcholupy (Boh. Bor. occ.). 45
Petr Voženílek Obojživelníci a plazi Mostecka. 55
Jaroslav Bažant Soupis pravděpodobně hnízdících druhů ptáků v oblasti mezi Perucí a Libochovicemi (Boh. Bor.). 66
Jiří Vondráček Chráněné druhy v avifauně mokřadů severních Čech 69
Vít Tejrovský Avifauna zvláště chráněného území Vinařský rybník, okres Chomutov (Výsledky průzkumů z let 1982 – 1998). 81
Vladimír Bejček, František Sedláček, Karel Šťastný, Jan Zima Faunistický přehled drobných zemních savců ulovených v mostecké a teplické části Krušných hor v letech 1986 – 1998. 91
Stanislav Hurník Miocenní flóra z porcelanitů u Dobrčic ve sbírkách okresního muzea v Mostě. 103
Ivan Táborský In memoriam Jindřich Novotný 118
Sborník Okresního muzea v Mostě č. 2000
Autoři: Název: Strana:
Stanislav Hurník Miocenní flóra z porcelanitů u Mostu. 3
Vlastimil Růžička – Vladimír Hajer Pavouci (Araneae) mokřadů Lučiny u Tisé (Boh. Bor. occ.). 13
Jan Buchar – Jaromír Hajer Arachnofauna přírodní rezervace Polské rašeliniště (Boh. Bor. occ.). 19
Jan Buchar Ohlédnutí za životním dílem zooložky Marie Flasarové. 28
Marie Flasarová Poznémky o Isopodech (Crustacea: Isopoda: Asellota) v severozápadních Čechách . III. 31
Pavel Kocourek – Marie Flasarová – Ivo Flasar Příspěvky k faunistice mnohonožek (Diplopoda) severozápadních Čech. III. 33
Pavel Moravec – Pavel Vodička Výsledky průzkumu střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) v areálu skládky toxických odpadů v Chabařovicích, severozápadní Čechy. 41
Ivan Táborský Ekofaunistický průzkum brouků (Col., Adephaga et Hydrophilidae) v navržené přírodní rezervaci polské rašeliniště v Krušných horách. 51
Ivan Táborský Nové lokality Hydroporus longicornis Sharp, 1870 a Hydroporus kraatzi Schaum, 1868 z krušných hor (Coleoptera, Dytiscidae). 65
Karel Lohniský Rekonstrukce ichtyologického členění antropicky neovlivněného českého úseku Labe s poznámkou o aktuálních rybích pásmech. 67
Vladimír Čeřovský Rozšíření sovy pálené (Tyto alba Scopoli, 1769) v CHKO České středohoří. 74
Jiří Vávra Motýlí fauna Vysoké Lípy u Jetřichovic a okolí v CHKO Labské pískovce. 87
   
Sborník Okresního muzea v Mostě č. 2001
Autoři: Název: Strana:
Stanislav Hurník Zavátá minulost Mostecka 3 - 139
   
Sborník Okresního muzea v Mostě č. 2002
Autoři: Název: Strana:
Vlastimil Růžička-Jaromír Hajer Pavouci rašeliniště "U jezera" v Krušných horách
Ivan Táborský-Jiří Čechura Hodnocení liniového koridoru v zámeckém parku ve Veltrusích na základě fauny brouků 9
Jiří Vábra Motýlí fauna přírodní památky Stroupeč v okrese Louny 21
Petr Voženílek Obojživelníci a plazi Teplicka 49
Herbert Tichý Bukač velký ( Botaurus stellaris )na Lounsku 61
František Russig Avifauna oblasti Chabařovických rybníků  a blízkého okolí ( okres Ústí nad Labem ) 63
Tomáš Bruna Výskyt mihule potoční  Lampetra planeri(Bloch,1784) na Mostecku 73
Jana Doležalová-Václav Mach Výskyt obojživelníků na vybraných vodních lokalitách Hornojiřetínské a Kopistské výsypky 75
Tomáš Papranec Sledování obsazení hnízdních budek v Oseckém lese ( okres Teplice ) 80
Vladimír Pacina-Libuše Pokorná Desetileté působení Scholy Humanitas v Litvínově a její spolupráce s Okresním muzeem v Mostě 83
Ivan Táborský Celostátní seminář zoologů muzeí a státní ochrany přírody ( 10.IX. - 12.IX.2002 )
Sborník Okresního muzea v Mostě č. 2003
Autoři: Název: Strana:
Jiří Vávra Vegetace a motýlí fauna na lokalitě Vysočany v okrese Louny
Vlastimil Růžička, Jaromír Hajer Pavouci (Araneae) mokřadů u Krásného Lesa (Krušné hory) 33
Martin Chochel Příspěvek k rozšíření klínatky obecné Gomphus vulgatissimus (Linnaeus,1785) v CHKO Labské pískovce a její bionomii (Odonata, Gomphidae) 37
Ivan Táborský Fauna brouků (Col., Carabidae, Noteridae, Dytiscidae, Hidrophilidae, Silphidae) dopravního koridoru Komořany - Chomutov 39
Miroslav Srba, Pavel Tyrner Výskyt Bembix tarsata (Hymenoptera, Sphecidae) v severozápadních Čechách 49
Michal Holec Manica rubida (Latreille,1802) a Myrmica gallienii Bondroit,1919 (Hymenoptera:Formicidae) v krajině poznamenané těžbou hnědého uhlí:druhy neobvyklé pro okolní krajinu 52
František Russig Avifauna řeky Labe mezi Ústím nad Labem a Litoměřicemi 55
MUZEJNÍ ZPRÁVY   66-80
S borník Okresního muzea v Mostě č. 2004
Autoři: Název: Strana:
Stanislav Hurník Minerální a ostatní podzemní vody na Mostecku 3-92 
  Voda nejen základ života 7
  Prosté vody 43
  Minerální vody 49
  Kyselky 58
  Podložní písky 67
  Hnědouhelná sloj 79
  Slovo na závěr   91
Sborník Okresního muzea v Mostě č. 2005
Autoři: Název: Strana:
Jan Buchar, Jaromír Hajer Arachnofauna národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště
Ivan Táborský 7.celostátní setkání odonatologů v Oblastním muzeu v Mostě 10
Michal Holec, Olga Šlahorová Předběžné výsledky průzkumu mravenců na území postiženém těžbou hnědého uhlí v Ústí nad Labem 11
Ivan Táborský, Jiří Čechura, Jan Kittner, Jiří Rous Brouci čeledí Carabidae a Silphidae hřebenové části Krušných hor 15
Ivan Táborský, Luděk Jokel Platypsyllus castoris Ritsema, 1869 - nový druh pro Moravu 37
Jiří Vávra Motýlí fauna přírodní rezervace Babylon v Národním parku České Švýcarsko 39
Emanuel Kula, Jindřich Černý, Jiří Spružina Nové druhy motýlů ve fauně Děčínska 55
Jiří Vondráček, Herbert Tichý Konipasovití Motacillidae rodu Motacilla v severních Čechách 67
Vít Tejrovský Obratlovci navržené přírodní rezervace "Rašeliniště Pod Jelení horou a Novoveské" v Krušných horách 77
MUZEJNÍ ZPRÁVY   87

© 2001 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří