Péče o lesní ekosystémy v chráněných územích ČR, VACEK, Stanislav

Originální název knihy:
Překladatel:
Ilustrace:
Autor obálky:
Žánr:
Podžánr:
Edice:
Série:
Pořadí v sérii:
Vydání:
Vazba: tuhá
ISBN: 978-80-7212-588-3
URL:
Hodnocení: 50 %
Vlastní hodnocení:


Publikace je rozdělena do 25 kapitol, z toho prvních dvanáct kapitol se zaměřuje na formy, zásady a cíle péče o les ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ), kapitoly 13–17 se zabývají lesy v národních parcích a chráněných krajinných oblastech, v soustavě Natura 2000, maloplošných zvláště chráněných územích, přírodních parcích a lesy jako významnými krajinnými prvky. Kapitola 18 se zaměřuje na území ponechaná samovolnému vývoji a kapitola 19 uvádí ukázky plánů péče ve zvláště chráněných územích. V kapitole 25 (příloha) jsou uvedeny stanovištní a pěstební charakteristiky souborů lesních typů a vegetační charakteristika lesů v ZCHÚ ČR. Dílo je zaměřeno na způsoby péče o lesní ekosystémy v ZCHÚ, které vedou využitím zásad přírodě blízkého hospodaření v lesích ke klimaxovým ekosystémům, jež jsou základem přírodních, přírodě blízkých lesů, kdy výběr bude ponechán samovolnému vývoji. Kritéria pro proces ponechání lesů samovolnému vývoji nejsou zatím jednoznačně stanovena. Publikace, která patří k základním příručkám pro ochranářskou praxi v péči o les, je teoreticky propracovaným dílem s mezinárodním přesahem, založeným na poznatcích lesnických věd. Pro lesníky v ochraně přírody by měla být povinnou četbou.


Zpět