Menu

EC Kralupy

Od října 2006 poskytuje Ekologické centrum obdobné služby také veřejnosti v Kralupech nad Vltavou a v okolí a to pod hlavičkou Ekologického centra Kralupy nad Vltavou.
www.eckralupy.cz Zelený telefon: 800 100 584

O nás

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 9.7.2020, 20:59
V čase 20:50 ukončeno spalování plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 9.7.2020, 19:57
V čase 19:45 zahájeno spalování plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 9.7.2020, 19:47
V čase 19:45 zahájeno spalování sulfanu.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 8.7.2020
Na havarijní pochodni polyolefinů, jejíž provoz je povolen integrovaným povolením pro zařízení „Výroba polypropylenu a polyetylenu“ společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. byla zjištěna porucha na redukční klapce páry. Z důvodu této poruchy je omezeno prosazení redukované páry na havarijní pochodni (výduch V031). Při spalování většího množství uhlovodíků na havarijní pochodni se bohužel očekává vytváření doprovodného černého dýmu, za který se společnost předem omlouvá.
Nejbližší vhodný termín na odstavení rozvodu redukované páry a opravy klapky je začátkem září, kdy je plánováno odstavení výrobny PE2. Plánovaná odstávka výrobny PE2 bude 10 dní.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Výchozí situace

logo ekocentraV současné době stále ještě přetrvává mezi veřejností mosteckého regionu i veřejností celé České republiky názor, že životní prostředí v této oblasti je mnohem více narušováno a znečišťováno než ve většině jiných oblastí České republiky. Tento názor je v mnoha směrech opodstatněný, avšak v průběhu několika minulých let došlo k prokazatelnému zlepšení stavu životního prostředí, a to zejména v oblastech čistoty ovzduší či revitalizace krajiny. Tyto skutečnosti jsou v odborných kruzích známy, ale nejsou již dostatečně aktivně prezentovány laické veřejnosti.

Monitorováním životního prostředí, zejména ovzduší, a vůbec sběrem dat o životním prostředí se v mosteckém regionu zabývá řada státních i nestátních organizací, které získaná data využívají pro různé účely, avšak nejširší veřejnosti jsou přístupná pouze v omezené míře a s určitým časovým zpožděním.

Systém poskytování informací o životním prostředí je v současné době již legislativně podložen, a to jednak zákonem č. 83/2015 Sb., o právu na informace o životním prostředí, jednak zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Je samozřejmé, že bude trvat určitou dobu, než si veřejnost navykne na tuto svobodu informací a poskytování informací veřejnosti se stane standardním postupem orgánů státní správy a samosprávy. Nicméně s postupem času lze očekávat nárůst agendy spojené s vlastním vyhledáváním a zpracováváním požadovaných informací, ale i nárůst agendy administrativního charakteru (evidence žádostí, korespondence atd.), což nepochybně povede k časovému zaneprázdnění jednotlivých pracovníků veřejné správy na úkor ostatních pracovních povinností.

Za této situace se zde objevuje Ekologické centrum, jehož existence a činnost je zaměřena na vytvoření vhodného prostředí pro komunikaci a efektivní tok informací o životním prostředí mezi průmyslovými podniky, veřejnou správou a nejširší veřejností.

archiv EC Most

Základní funkce

servis informací o životním prostředí
EC soustřeďuje dostupné informace o životním prostředí, které zpracovává, vyhodnocuje a sleduje dlouhodobé trendy vývoje sledovaných ukazatelů. Výsledky své činnosti bude EC dále prezentuje.

dispečink aktuálních informací o životním prostředí
EC reaguje na dotazy občanů s využitím telefonu („zelená linka“), e-mailu a osobních návštěv.

komunikační prostředník mezi veřejností, orgány veřejné správy a prům. podniky
EC slouží jako komunikační prostředník a tím vytváří platformu pro výměnu názorů mezi těmito subjekty a odbourává tak pomyslné komunikační bariéry, které stále ještě přežívají z doby minulých.

spolupráce při mimořádných situacích
EC napomáhá přenosu informací při řešení mimořádných situací majících charakter ekologických škod či havárií (ať již zdánlivý či skutečný), a to ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, s dispečinky průmyslových podniků a se sdělovacími prostředky.

vzdělávání, osvěta, poradenství, konzultace
EC využívá svého informačního potenciálu a ve spolupráci s dalšími institucemi (úřady, školy ...) plní další činnosti:
- pořádá vzdělávací a osvětové akce (besedy, semináře ...)
- vytváří praktické rádce pro veřejnost

vícejazyčná prezentace
EC získaná data předává saské straně a přispívá tak k rozvoji přeshraniční spolupráce v rámci Euroregionu Krušnohoří.

Přínosy

- snadná dostupnost informací o aktuálním stavu životního prostředí pro širokou veřejnost
- zvýšení informovanosti a vzdělanosti obyvatel v oblasti životního prostředí
- zajištění efektivního toku informací ekologického charakteru mezi subjekty průmyslové podniky – veřejná správa – veřejnost
- podpora vnímání mosteckého regionu jako oblasti, kde se prokazatelně zlepšuje životní prostředí a podpora vytváření nové, atraktivnější image mosteckého regionu