Menu

EC Kralupy

Od října 2006 poskytuje Ekologické centrum obdobné služby také veřejnosti v Kralupech nad Vltavou a v okolí a to pod hlavičkou Ekologického centra Kralupy nad Vltavou.
www.eckralupy.cz Zelený telefon: 800 100 584

O nás

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 14.6.2019, 07:40
Spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci proplachu propylenových cisteren na VZP, výrobna EJ.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Výchozí situace

15 let ECMV současné době stále ještě přetrvává mezi veřejností mosteckého regionu i veřejností celé České republiky názor, že životní prostředí v této oblasti je mnohem více narušováno a znečišťováno než ve většině jiných oblastí České republiky. Tento názor je v mnoha směrech opodstatněný, avšak v průběhu několika minulých let došlo k prokazatelnému zlepšení stavu životního prostředí, a to zejména v oblastech čistoty ovzduší či revitalizace krajiny. Tyto skutečnosti jsou v odborných kruzích známy, ale nejsou již dostatečně aktivně prezentovány laické veřejnosti.

Monitorováním životního prostředí, zejména ovzduší, a vůbec sběrem dat o životním prostředí se v mosteckém regionu zabývá řada státních i nestátních organizací, které získaná data využívají pro různé účely, avšak nejširší veřejnosti jsou přístupná pouze v omezené míře a s určitým časovým zpožděním.

Systém poskytování informací o životním prostředí je v současné době již legislativně podložen, a to jednak zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, jednak zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Je samozřejmé, že bude trvat určitou dobu, než si veřejnost navykne na tuto svobodu informací a poskytování informací veřejnosti se stane standardním postupem orgánů státní správy a samosprávy. Nicméně s postupem času lze očekávat nárůst agendy spojené s vlastním vyhledáváním a zpracováváním požadovaných informací, ale i nárůst agendy administrativního charakteru (evidence žádostí, korespondence atd.), což nepochybně povede k časovému zaneprázdnění jednotlivých pracovníků veřejné správy na úkor ostatních pracovních povinností.

Za této situace se zde objevuje Ekologické centrum, jehož existence a činnost je zaměřena na vytvoření vhodného prostředí pro komunikaci a efektivní tok informací o životním prostředí mezi průmyslovými podniky, veřejnou správou a nejširší veřejností.

archiv EC Most

Základní funkce

servis informací o životním prostředí
EC bude soustřeďovat dostupné informace o životním prostředí, které bude zpracovávat, vyhodnocovat a sledovat dlouhodobé trendy vývoje sledovaných ukazatelů. Výsledky své činnosti bude EC multimediálně prezentovat.

dispečink aktuálních informací o životním prostředí
EC bude okamžitě reagovat na dotazy občanů s využitím telefonu („zelená linka“) a e-mailu.

komunikační prostředník mezi veřejností, orgány veřejné správy a prům. podniky
EC bude sloužit jako komunikační prostředník a tím bude vytvářet platformu pro výměnu názorů mezi těmito subjekty a odbourávat tak pomyslné komunikační bariéry, které stále ještě přežívají z doby minulých.

spolupráce při mimořádných situacích
EC bude napomáhat přenosu informací při řešení mimořádných situací majících charakter ekologických škod či havárií (ať již zdánlivý či skutečný), a to ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, s dispečinky průmyslových podniků a se sdělovacími prostředky.

vzdělávání, osvěta, poradenství, konzultace
EC využije svého informačního potenciálu a ve spolupráci s dalšími institucemi (úřady, školy ...) bude plnit další činnosti:
- pořádat vzdělávací a osvětové akce (besedy, semináře ...)
- poskytovat metodickou pomoc drobným podnikatelům v oblasti jejich povinností vyplývajících z platné legislativy ŽP
- vytvářet praktické rádce pro veřejnost
- být kontaktním bodem pro veřejnost či podnikatele při zavádění nových právních předpisů

vícejazyčná prezentace
EC bude získaná data komunikovat vícejazyčně, zejména s ohledem na partnerskou saskou stranu a bude tak přispívat k rozvoji přeshraniční spolupráce v rámci Euroregionu Krušnohoří.

Přínosy

- snadná dostupnost informací o aktuálním stavu životního prostředí pro širokou veřejnost
- zvýšení informovanosti a vzdělanosti obyvatel v oblasti životního prostředí
- zajištění efektivního toku informací ekologického charakteru mezi subjekty průmyslové podniky – veřejná správa – veřejnost
- podpora vnímání mosteckého regionu jako oblasti, kde se prokazatelně zlepšuje životní prostředí a podpora vytváření nové, atraktivnější image mosteckého regionu:

» zvýšení zájmu turistů z ČR a příhraniční oblasti SRN
» zvýšení atraktivnosti regionu pro tuzemské i zahraniční investory

odlehčení pro orgány veřejné správy v oblasti poskytování informací a vznik pilotního projektu pro ČR, který bude demonstrovat, jak lze efektivně naplňovat záměr zákona č. 123/1998 Sb.