Menu

EC Kralupy

Od října 2006 poskytuje Ekologické centrum obdobné služby také veřejnosti v Kralupech nad Vltavou a v okolí a to pod hlavičkou Ekologického centra Kralupy nad Vltavou.
www.eckralupy.cz Zelený telefon: 800 100 584

O nás

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 17.1.2021, 23:40
Probíhá flérování - proplach cisteren dusíkem na VZP. Doba trvání události: 20hod.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Zakládající listiny

Dohoda o spolupráci při vzniku a provozování Ekologického centra Most pro Krušnohoří a o výměně informací o životním prostředí

mezi zúčastněnými stranami


CELIO a.s., Most
a
Česká inspekcí životního prostředí, oblastním inspektorátem v Ústí nad Labem
a
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov
a
CHEMOPETROL, a.s., Litvínov
a
Mostecká uhelná společnost, a.s., Most
a
Severočeské doly a.s., Chomutov (od roku 2006)
a
Okresní hygienická stanice, Most
a
Podnikatelské a Inovační centrum Severní Čechy, Most
a
POVODÍ OHŘE, a.s., Chomutov
a
Úřad práce v Mostě
a
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s., Most

PREAMBULE

Strany této dohody s cílem zlepšení informování široké i odborné veřejnosti o životním prostředí uznávají účelnost zřízení otevřeného centra pro sběr, vyhodnocování, výměnu a multimediální poskytování informací o životním prostředí v regionu okresu Most.

Strany této dohody chtějí přispět k postupné změně vnímání Mostecka svými obyvateli, návštěvníky a potencionálními investory, zlepšit image regionu v národním i mezinárodním měřítku a přispět k posílení pozice České republiky v přibližování k Evropské unii.

Bude vyvíjena snaha, aby zakládané centrum bylo příkladem otevřené komunikace mezi průmyslovými podniky, veřejnou správou a veřejností, včetně sdělovacích prostředků a nevládních organizací. Zároveň svojí činností v regionu přispěje k naplňování zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Vzhledem ke geografické poloze okresu Most na hranicích se Spolkovou republikou Německo, spolkovou zemí Sasko, bude centrum otevřené partnerské saské straně, aktivně s ní bude spolupracovat, přispívat k rozvoji přeshraniční spolupráce v rámci činnosti Euroregionu Krušnohoří a k vytváření ducha evropské spolupráce.

Čl. 1
Založení centra

Smluvní strany podpoří vznik otevřeného informačního centra pro sběr, zpracování a poskytování informací o životním prostředí v okrese Most a případně přilehlých oblastí tím, že zúčastněné strany budou do tohoto centra postupovat data a informace k jejich dalšímu využití pro potřeby centra a zároveň budou zpracované informace odebírat.

Toto centrum je otevřeno spolupráci s dalšími subjekty.

Čl. 2
Ekologické centrum

Smluvní strany se shodly, že výše uvedené centrum se bude nazývat Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (dále jen Ekologické centrum) a bude sídlit v objektu Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě, ulice Budovatelů č.p. 2830 v k tomu účelu uvolněných a vybavených prostorách.

Ekologické centrum bude působit při Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí, a.s., Most, která bude zabezpečovat jeho provoz, personální obsazení a bude vedeno jako samostatně hospodařící středisko.

Čl. 3
Poslání Ekologického centra

Smluvní strany se dohodly, že Ekologické centrum se bude zabývat těmito oblastmi:

- monitoringem ovzduší, vod, půdy, odpadu a hluku
- zpracováním obdržených informací do formátu vhodného k multimediální presentaci a výměně mezi smluvními stranami
- registrací „hlášení a poznatků“ obyvatel, jejich vysvětlováním nebo postoupením ze zákona či jinak odpovědným subjektům
- sledováním dlouhodobých trendů vývoje dohodnutých ukazatelů o životním prostředí a jejich popularizací
- poradenskou činností o problematice životního prostředí pro obyvatele, veřejnou správu a podnikatelské a nepodnikatelské subjekty
- organizováním seminářů nebo jiných akcí pro odbornou i širokou veřejnost s cílem vytvoření platformy environmentální osvěty
- prováděním praktického vzdělávání o problematikách životního prostředí
- v havarijních případech bude v součinnosti s integrovaným havarijním systémem napomáhat přenosu informací
- komunikací zpracovaných dat a informací v dohodnutém formátu veřejnosti prostřednictvím internetových stránek, tisku, regionálního rozhlasu a televize, vlastní publikační činnosti a dalšími vhodnými formami

Ekologické centrum bude pracovat nepřetržitě a dohodnuté klíčové informace bude poskytovat „on line“ a vícejazyčně.

Čl. 4
Povinnosti smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že budou Ekologickému centru poskytovat dohodnutá data, informace a služby, aby mohlo plnit cíle uvedené v čl. 3. Podnikatelské subjekty umožní přímou vazbu na své provozní dispečinky s cílem podávat operativní informace pouze pro potřeby Ekologického centra. Smluvní strany seznámí pracovníky Ekologického centra se svými organizacemi a v případě průmyslových subjektů s jejich výrobními zařízeními a prostorami do té míry, aby vytvářely těmto pracovníkům relevantní podmínky pro plnění úkolů Ekologického centra.

Čl. 5
Personální zabezpečení

Ekologické centrum bude ve spolupráci s Úřadem práce v Mostě a Podnikatelským a Inovačním centrem Severní Čechy při Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí, a.s., Most vytvářet pracovní příležitosti, vzdělávat pracovníky a rozvíjet kontakty s třetími stranami této dohody, včetně mezinárodních.

Pracovníci Ekologického centra absolvují vzdělávací projekt připravený Podnikatelským a Inovačním centrem Severní Čechy a po ukončení získají certifikát v souladu s pověřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

V Ekologickém centru bude pracovat vedoucí pracovník a dispečeři, kteří budou v pracovním poměru nebo v jiném pracovně právním vztahu s Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí, a.s., Most. Dále budou v Ekologickém centru působit trenéři a konzultanti.

Čl. 6
Technické vybavení

Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k požadavkům na objem zpracovávaných dat a rychlost jejich poskytování při zaručení maximální spolehlivosti produkované informace, musí Ekologické centrum disponovat odpovídajícím technickým vybavením. Toto technické hardwarové i softwarové vybavení bude do Ekologického centra postupně instalováno.

Ekologické centrum se zúčastní soutěže o různé granty s cílem získání tohoto technického vybavení a dalšího zázemí.

Smluvní strany poskytnou podle svých možností formou daru, zápůjčky nebo odprodeje potřebné technické vybavení k doplnění technického zázemí Ekologického centra.

Čl. 7
Finanční zdroje

Podle této dohody smluvních stran bude Ekologické centrum získávat finanční prostředky z těchto zdrojů :

- z dlouhodobých dvoustranných smluv o spolupráci při provozování Ekologického centra, které po dohodě uzavře provozovatel Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s., Most, s podnikatelskými subjekty této dohody a s dalšími subjekty, které se budou chtít k dohodě v budoucnu připojit. Finanční plnění těchto dvoustranných smluv, které smluvní strany uzavřou, bude smluvním stranám této dohody známo.
- z vnějších zdrojů formou grantů, dotací, příspěvků národních a mezinárodních subjektů.
- z příspěvků z rozpočtu obcí z oblasti, kterou bude činnost Ekologického centra pokrývat.
- z prodeje informací třetím stranám na smluvní bázi.

Ekologické centrum podá smluvním stranám každoročně, nejpozději do 30.6. následujícího roku, zprávu o svém hospodaření s přiloženým výkazem.

Čl. 8
Harmonogram zahájení činnosti

Smluvní strany se dohodly, že Ekologické centrum zahájí činnost 1.dubna 2000.

16. března 2000 se uskuteční workshop smluvních stran o zadání projektu sběru a zpracování dat.

27. března 2000 bude zahájen vzdělávací projekt kandidátů na pracovní místa v Ekologickém centru.

K 1.květnu 2000 otevře Ekologické centrum svoji internetovou stránku a bude ji postupně rozšiřovat a modernizovat.

K 1.červenci 2000 bude Ekologické centrum personálně naplněno.

Zahájení provozu otevřené telefonní linky a dispečinku bude realizováno po splnění technických, provozních a personálních podmínek nezbytných k provozu a bude oznámeno písemně všem smluvním stranám.

Čl. 9
Právní závaznost

Tato dohoda, která vyjadřuje vůli zúčastněných stran podpořit vznik Ekologického centra a následně podporovat jeho činnost, má více toliko deklaratorní charakter bez účinků konstitutivní povahy a tedy závazky z této dohody vyplývající nejsou právně vymahatelné.

Závěr

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, vstupuje v platnost dnem podpisu poslední smluvní strany.

Tato dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků číslovaných chronologicky vzestupnou číselnou řadou, přičemž platnost těchto dodatků je podmíněna podpisem všech stran dohody.

Tato dohoda je vyhotovena v deseti originálech a depozitářem dohody je Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s., Most.

Dáno v Mostě dne 13.března 2000.

Ing. Miloslav Soldát v.r.
prokurista společnosti Celio, a.s.
MUDr. Olga Štorkánová v.r.
ředitelka OHS Most
Ing. Jiří Balej, CSc. v.r.
hlavní inspektor ČIŽP, OI Ústí n. Labem
Ing. Karel Bořecký v.r.
vedoucí manažer PIC SČ
Ing. Ivan Ottis v.r.
generální ředitel České rafinérské, a.s.
Ing. Ladislav Novák v.r.
generální ředitel Povodí Ohře, a.s.
Ing. Miroslav Kuliha v.r.
generální ředitel Chemopetrolu, a.s.
JUDr. Jana Šmejcová v.r.
ředitelka Úřadu práce v Mostě
Ing. Antonín Koláček v.r.
výkonný ředitel MUS, a.s.
Ing. Helena Veverková v.r.
ředitelka VÚHU, a.s.

----------------------------------------------------------------------

Memorandum o podpoře "DOHODY O SPOLUPRÁCI PŘI VZNIKU A PROVOZOVÁNÍ EKOLOGICKÉHO CENTRA MOST PRO KRUŠNOHOŘÍ A O VÝMĚNĚ INFORMACÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ".
mezi zúčastněnými stranami

CELIO a.s., Most
a
Českou inspekcí životního prostředí, oblastním inspektorátem v Ústí nad Labem
a
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov
a
CHEMOPETROL, a.s., Litvínov
a
Mostecká uhelná společnost, a.s., Most
a
Okresní hygienickou stanicí, Most
a
Podnikatelským a Inovačním centrem Severní Čechy, Most
a
POVODÍ OHŘE, a.s., Chomutov
a
Úřadem práce v Mostě
a
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s., Most

Ministerstvo životního prostředí České republiky, Hospodářská a sociální rada Mostecka a Okresní úřad v Mostě podporují zřízení a provozování "Ekologického Centra Most pro Krušnohoří", veřejnosti otevřeného centra pro sběr, vyhodnocování a multimediální poskytování informací o životním prostředí na Mostecku s možností přesahu do sousedních oblastí, včetně saského příhraničí.

V Mostě dne 13.března 2000.

RNDr. Miloš Kužvart v.r.
Ministr životního prostředí České republiky
JUDr. Richard Falbr v.r.
Senátor a Předseda Hospodářské a sociální rady Mostecka
Mgr. Pavel Weiss v.r.
Přednosta Okresního úřadu v Mostě