Ovzduší

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace Děčín Děčín
Doksany Doksany
Chomutov Chomutov
Krupka Krupka
Litoměřice Litoměřice
Litvínov Litvínov (ZÚ)
Lom Lom
Měděnec Měděnec
Most Most
Rudolice v Horách Rudolice v Horách
Sněžník Sněžník
Teplice Teplice
Teplice Teplice (ZÚ)
Tušimice Tušimice
Ústí-město Ústí-město
Ústí-Kočkov Ústí-Kočkov

Aktuální imisní situace
Legenda k tabulce.

Doplňující informace k indexům kvality ovzduší.

Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu), pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

ZDE si můžete zobrazit grafické výstupy z jednotlivých stanic.

Pro zasílání informací o smogových situacích nás kontaktujte e-mailem.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 23.9.2016, 4:25
Ve dnech 24. - 25.9.2016 předpokládáme zahájení zpětného najíždění etylenové jednotky po odstávce. Najíždění jednotlivých částí zařízení bude probíhat postupně a bude doprovázeno spalováním uhlovodíků na polním hořáku EJ. Provoz havarijní pochodně EJ předpokládáme v řádu několika dnů (cca 10 dnů). Spalování bude doprovázeno světelnými a zvukovými efekty, za které se předem omlouváme. O ukončení najíždění (spalování) Vás budeme informovat.

Unipetrol RPA - 23.9.2016, 4:25
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s proplachem cisterny C3 - na VZP výrobny EJ.

Česká rafinérská, a.s. - 5.9.2016, 6:11
Ve dnech 5., 7., 12., 14., 19., 21., 26., 29. září a 3., 5., 10., 12., 17., 19., 24., 26. října v době od 16:00 do 17:00 hodin a ve dnech 12. a 19. října v době od 12:30 do 13:30 hodin bude probíhat v areálu Chempark plánovaný požární výcvik zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek společnosti České rafinérské, a.s. Součástí výcviku bude nácvik hasebního zásahu, který bude prováděn za asistence Hasičského záchranného sboru společnosti Unipetrolu RPA, s.r.o. na zabezpečeném prostoru bloku 35 – čistící plocha společnosti Česká rafinérská, a.s. Vedlejším efektem nácviku může být výskyt kouřových plynů pozorovatelných i za hranicemi průmyslového areálu.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Aktualizace

Poslední aktualizace proběhla 10/2014.

Aktuální stav ovzduší

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) monitoruje aktuální stav ovzduší na základě dostupných neverifikovaných dat získaných z 16 měřicích stanic, jejichž provozovatelé jsou Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) a Zdravotní ústav (ZÚ). Data jsou operativní a nejsou využívána k dalšímu šíření a využití.

Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu), automaticky převáděna do grafické podoby a pomocí indexů kvality ovzduší rozlišena dle kvality ovzduší.

ECM zajišťuje bezplatnou telefonní linku 800 195 342, na které se můžete obrátit nejen s dotazy na stav ovzduší. V případě sledovaní kvality ovzduší v mimo pracovní dny a svátky doporučujeme navštívit webové stránky Českého hydrometeorologického ústavu, který data o vývoji škodlivin ovzduší aktualizuje každou hodinu.

Na mapě a tabelárním přehledu je uveden přehled měřicích stanic, ze kterých ECM stahuje data. Po kliknutí na vybranou stanici se zobrazí základní informace a grafy sledovaných škodlivin.

Mapa stanic Měřicí stanice Měděnec Měřicí stanice Tušimice Měřicí stanice Chomutov Měřicí stanice Rudolice v Horách Měřicí stanice Most Měřicí stanice Litvínov Měřicí stanice Lom Měřicí stanice Doksany Měřicí stanice Litoměřice Měřicí stanice Sněžník Měřicí stanice Děčín Měřicí stanice Krupka Měřicí stanice Teplice ČHMÚ Měřicí stanice Teplice ZÚ Měřicí stanice Ústí-Kočkov Měřicí stanice Ústí-město

Přehled stanic Měřicí stanice Děčín Měřicí stanice Doksany Měřicí stanice Chomutov Měřicí stanice Krupka Měřicí stanice Litoměřice Měřicí stanice Lom Měřicí stanice Měděnec Měřicí stanice Most Měřicí stanice Rudolice Měřicí stanice Sněžník Měřicí stanice Teplice ČHMÚ Měřicí stanice Tušimide Měřicí stanice Ústí-Kočkov Měřicí stanice Ústí-město Měřicí stanice Teplice ZÚ Měřicí stanice Litvínov


Doplňující informace

K měření benzenu a toluenu
Ve Státní síti imisního monitoringu není provozováno na žádné stabilní stanici AIM měření benzenu a toluenu automatickými analyzátory. Měření je prováděno dle požadavků zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb., kde je požadována pouze roční průměrná hodnota koncentrace benzenu. Pro její získání je dostačující měření pasivními nebo aktivními dozimetry (expozice 14 dní) s následným zpracováním v laboratořích IM. Automatickými analyzátory jsou v současné době vybaveny pouze dva měřicí vozy ČHMÚ. Data z měření jsou k dispozici v každoročně vydávané Ročence ČHMÚ.

K ukončení měření
Ke dni 30. 10. 2014 bylo ukončeno měření koncentrací tuhých znečišťujících látek v buňkách imisního monitoringu umístěných v obcích Blažim, Počerady a Výškov. Dle sdělení provozovatele (Elektrárna Počerady, a.s.) bylo o zrušení těchto buněk rozhodnuto z důvodu dožitého zařízení a také pominul technický důvod měření v těchto lokalitách, jelikož odkaliště, jehož prašnost byla sledována, je již zrekultivováno.

Užitečné odkazy
Předpověď rozptylových podmínek
Biometeorologická předpověď
Imisní limity podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. a vyhlášky o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích 330/2012 Sb.