Ovzduší

Ovzduší - online

Děčín Děčín
Doksany Doksany
Chomutov Chomutov
Krupka Krupka
Litoměřice Litoměřice
Litvínov Litvínov (ZÚ)
Lom Lom
Měděnec Měděnec
Most Most
Rudolice v Horách Rudolice v Horách
Sněžník Sněžník
Teplice Teplice
Štětí Štětí
Tušimice Tušimice
Ústí-město Ústí-město
Ústí-Kočkov Ústí-Kočkov

Aktuální imisní situace

Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu), pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď
Pylový semafor

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 17.1.2021, 23:40
Probíhá flérování - proplach cisteren dusíkem na VZP. Doba trvání události: 20hod.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší Obecné informace o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Aktualizace

Poslední aktualizace proběhla 8/2019.Pachová zátěž

© www.freedigitalphoto.comOvzduší v bytě i ve volném prostranství se čas od času změní na prostředí, ve kterém něco cítíme. Záleží však na každém z nás, zda to co ucítíme, nám bude vonět nebo zapáchat. Zápach je totiž subjektivní vjem jedince, jeho reakce je často podmíněna aktuálním stavem a rozpoložením.

Zápach a vůně pocházejí ze zdrojů přírodních, například z květin, živočichů, lidí, biologických a chemických procesů. Ale člověk při své činnosti také produkuje pachy – vůni i zápach, které se uvolňují z výroby, provozu a dalších činností člověka. Pachové látky jsou produkovány nejen ze zemědělství, průmyslu, spalování, automobilové dopravy, ale i z obyčejného grilování na zahradě. Zápach i vůně jsou tak pachové látky, mezi kterými je velmi tenká hranice pro rozlišení toho, co nám voní nebo zapáchá.

© ECMPosuzování vůně nebo zápachu je otázkou mnoha odvětví lidské činnosti – chemického, potravinářského průmyslu i parfumerie nebo životního prostředí.

Pro hodnocení pachu například při zjišťování zápachu v ovzduší, který se dlouhodobě vyskytuje v okolí, lze využít tzv. olfaktometrickou metodu. Tato metoda je založena na posuzování pachu skupinou lidí, kteří očichávají vzorky odebraného vzduchu. Zhodnocení probíhá pomocí olfaktometru, ze kterého je vzorek posuzován komisí.

Pro posouzení pachu a zařazení do různých kategorií se používají také tzv. deskriptory pachu, které slouží pro popis charakteru pachu a označují se číselnými kódy. Na obrázku jsou znázorněny právě deskriptory pachu dle St. Croix Sensory, Inc.

Jak se řeší zápach v ovzduší?

právoHodnocení zápachu v ovzduší je velmi problematické. Ani legislativa životního prostředí týkající ochrany ovzduší nezajišťuje dostatečné řešení problematiky zápachu. Zápach je v zákoně č. 172/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zaznamenán pouze v definici znečišťující látky, kde se uvádí, že: „znečišťující látkou je každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem“.

Díky tomuto vydanému zákonu byla zrušena například vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování. Zápach je tak řešen pouze ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, kde jsou uvedeny návrhy opatření u provozních činností, u nichž může docházet k emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem (např. pro nakládání s odpady a odpadními vodami, chemický průmysl, rafinerie, potravinářský a dřevozpracující průmysl, chov hospodářských zvířat). Provozovatel stacionárního zdroje emitujícího znečišťující látky obtěžující zápachem, zejména kategorie 2.3, 2.4, 2.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.16 (č. 415/2012 Sb.) a 8 přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, musí uvést v provozním řádu technická a provozní opatření k omezení emisí těchto látek.

Cítíte v ovzduší nepříjemný zápach?
V případě, že cítíte zápach, využijte náš dotazník. Vyplňte jej a zašlete nám jej na ecmost(zavináč)vuhu.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku 800 195 342.

Jak postupovat v případě, že jste obtěžování zápachem a kouřem "od souseda"?
Ve chvíli, kdy nějaký výrobní provoz zapáchá, je boj s provozovatelem nebo snaha o snížení jeho intenzity velice těžká. Občané mohou stížnost podat na orgánech obcí s rozšířenou působností, na krajských úřadech nebo se obrátit na Českou inspekci životního prostředí.