Nejprve je vhodné zjistit, jaké je radonové riziko pozemku. Dosud nejsou k dispozici tak podrobné geologické mapy, ze kterých by bylo možné odečíst radonové riziko konkrétního pozemku. Proto se vychází z přímého změření radonového rizika pozemku. To provádí komerčně specializované firmy, které k této činnosti musí mít povolení SÚJB. Podle skutečně zjištěného radonového rizika stavebního pozemku by měla být provedena přiměřená protiradonová opatření (dle ČSN 73 0601). Projektanti navrhující protiradonová opatření by měli být s touto problematikou seznámeni. Před kolaudací je vhodné účinnost provedených preventivních opatření zkontrolovat tím, že se změří koncentrace radonu v dokončené stavbě.

Pokud máte v úmyslu používat vlastní studnu, doporučujeme nechat stanovit obsah přírodních radionuklidů ve vodě. Doporučujeme také nechat prověřit starší stavební materiály, které případně chcete ke stavbě použít (např. škváru, staré materiály vyráběné z popílků a škváry).

Zdroj: www.suro.cz