Kontrolu zemědělských, potravinářských a tabákových výrobků v celém řetězci od výrobních podniků, přes dovozce, přepravce a velkosklady až po prodej v obchodní síti, provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Současně kontroluje dodržování podmínek skladování, dopravy a prodeje a požadavků na hygienickou nezávadnost provozů.

Seznam výrobců a distributorů biopotravin naleznete na stránkách Kontroly ekologického zemědělství, o.p.s. na adrese http://www.kez.cz/html/25.html nebo na stránkách PRO-BIO.

Na dotaz týkající se kontroly kojenecké stravy jsme dostali od SZPI tuto odpověď: Hotová strava pro kojence se řadí k potravinám pro zvláštní výživu. Podmínky pro uvádění do oběhu stanoví vyhláška č. 23/2001 Sb. Kontrolou těchto potravin se zabývá SZPI. Všechny potraviny pro zvláštní výživu, tedy i potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a potraviny pro obilnou výživu a ostatní výživu jinou než obilnou určenou pro kojence a malé děti, se navíc na trh uvádí pouze za podmínek a se souhlasem Ministerstva zdravotnictví.

Žádost o souhlas s uvedením do oběhu potraviny určené pro zvláštní výživu musí obsahovat:

 a) složení potraviny neuvedené ve vyhlášce, popř. povahu zdroje, který není tradiční, tzn.: úplné složení výrobku se dokládá: - pro tuzemské výrobky = podnikovou normou, recepturou, THN apod., - pro dovážené výrobky = složením výrobku potvrzeným výrobcem;

b) dokumentaci obsahující skutečnosti nutné pro zdravotní posouzení navrhované potraviny, tzn.: 1. laboratorní vyšetření výrobku (chemické i mikrobiologické), dokumentující zdravotní nezávadnost výrobku: - chemický rozbor musí obsahovat hodnoty nejčastějších kontaminantů - olovo, kadmium, rtuť a další látky podle charakteru výrobku, např. druh a množství náhradních sladidel, obsah kofeinu nebo chininu, přítomnost syntetických barviv, případně jejich množství - mikrobiologické vyšetření musí být provedeno v rozsahu vyhlášky č. 294/1997 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení, ve znění vyhlášky č. 91/1999 Sb. Laboratorní rozbory musí být provedeny v akreditované laboratoři se sídlem na území ČR. Předkládají se v originále nebo notářsky ověřené kopii; 2. návrh českého textu etikety; 3. stanovisko odborného pracoviště zaměřené zejména na posouzení správnosti zařazení výrobků do jednotlivých slupin potravin určených pro zvláštní výživu, uvedení nezbytných zdravotních upozornění, posouzení vhodnosti přípravku pro navrhovanou skupinu osob a velikost dávkování. Tímto pracovištěm je zpravidla Státní zdravotní ústav Praha nebo podle povahy přípravku např. pro jednotlivé diety dietolog, pro výrobky určené pro kojence a děti do 3 let Česká pediatrická společnost apod. V případě některých tzv. "hraničních výrobků" (tzn. výrobků na rozhraní mezi potravinou a léčivým přípravkem) je nezbytné odborné stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv, pro přípravky cílené vrcholovým sportovcům s přihlédnutím ke složení i stanovisko Antidopingového výboru ČR apod.; 4. podle složení a charakteru výrobku mohou být požadovány další potvrzení a certifikáty, např. na vyšetření suroviny bovinního původu na BSE apod.;

c) technologické zdůvodnění použití látky neuvedené ve vyhlášce při výrobě potraviny; d) způsob použití potraviny.

Potraviny pro kojence a malé děti se kontrolují v průběhu celého roku v rámci běžných kontrol. Kromě toho se provádí tzv. řízené celostátní kontroly zaměřené přímo na konkrétní komoditu potravin. Celostátní kontrola mléčné kojenecké výživy proběhla na konci loňského roku.

Jan Šatoplet

Zdroj: Ekolist -  Zelená domácnost