Studie vyvrací tvrzení výrobců papírových plenek o zanedbatelném rozdílu ve škodlivosti životnímu prostředí a vyjmenovává nedostatky papírových plen: od potíží s jednorázovými plenami coby odpadem produkujícím metan (nebezpečí vznícení skládky, skleníkový plyn) a podporujícímu nárust objemu skládek až po zdravotní potíže, způsobené stopovým množstvím toxických látek v různých absorpčních látkách jednorázových plen. Nezanedbatelná je také těžba dřeva. Podle studie WEN z roku 1996 je celosvětově 16 % dřeva, určeného pro výrobu papíru, vykáceno z dosud nedotčených lesů. Následné vysázení (je-li nějaké) monokulturních lesů pak již nenahradí původní biodiverzitu lesa.

Zdroj: