Z informací, které jsem načerpal, rozhodně nevyplývá, že měkké freony jsou úplně ekologické a neškodné. Pro svou nižší schopnost rozkládat ozon je lze považovat pouze za šetrnější.

Měkké i tvrdé freony mají podobné vlastnosti, nejsou toxické, v přízemních vrstvách atmosféry (troposféry) jsou velmi stálé. Rozdíl je v jejich schopnosti rozkládat molekuly ozonu, v tomto ohledu jsou měkké freony dvacetkrát méně agresivní. To je tedy oproti tvrdým činí ekologičtějšími.

Měkké freony lze rozdělit na dvě skupiny, jedna skupina má podobné účinky jako tvrdé freony, jen s pětiprocentní "účinností" proti tvrdým, druhá skupina nemá negativní účinky na ozon, ale patří svými vlastnostmi mezi skléníkové plyny. Tedy rozhodně nejsou úplně ekologické a neškodné.

Na stránkách Greenpeace zmiňují výhody a nevýhody použití uhlovodíků jako alternativy k freonům, konkrétně jde o isobutan. Nevýhodou je jeho výbušnost, což je především problém při výrobě a plnění. Podle informaci Greenpeace pak plyn v samotné ledničce není nebezpečný, neboť v samotném zařízení je ho zhruba tolik, jako v několika zapalovačích. Nevýhodou je pak i vyšší cena lednic používajících alternativní uhlovodíková chladící média.

Obecně je potřeba problematice freonů věnovat značnou pozornost. Přecházení na alternativní média není samospásné, je třeba důsledně zabránit únikům freonů ze starých chladících zařízení - ať už se jedná o domácí spotřebiče či velká mrazírenská zařízení - do ovzduší a bezpečně je zneškodnit.

Co se týče lednic z domácností, spotřebitel může využít zpětného odběru, který je ustanoven v zákoně 185/2001 Sb., konkrétně paragrafu 38. Zpětný odběr se krom lednic pro domácnosti vztahuje ještě na elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky a minerální oleje a oleje ze živičných nerostů jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnosti minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků.

Zpětný odběr je povinnen poskytnout výrobce či dovozce prostřednictvím posledního prodejce, popřípadě musí zajistit, aby byl spotřebitel informován o způsobu provedení zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží. Místa zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná jako místa prodeje výrobků, na které se povinnost zpětného odběru vztahuje.

Martin Mach
Redaktor EkoListu

Doplňující informace:

Co jsou měkké a tvrdé freony? - charakteristika tvrdých a měkkých freonů, nomenklatura. Doc. Ing. Igor Linhart, CSc.

Co je to ozon? - stratosférický a troposférický ozon, vznik a funkce ozonu (z knihy Ozonová vrstva Země, ed. Erich Lippert).

Náhrada freonů a freonových technologií - možné alternativy k freonovým technologím (z knihy Ozonová vrstva Země, ed. Erich Lippert).

Zdroj: Ekolist po drátě