NATURA je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit.

Podle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je pro záměry v těchto lokalitách potřeba získat povolení. To je možné získat pouze v případě, že bude vyloučeno závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť.

Stanovisko vydává: