Používají se jako izolace na běžných stavbách, především na izolaci střech, podlah a stropů. PUR má výborné izolační vlastnosti, v zabudovaném stavu nemají tyto materiály žádné zdraví škodlivé vlastnosti. Pěny z tvrdých materiálů jsou hořlavé a v případě vznícení se uvolňují jedovaté plyny (kyanovodík, izokyanáty a fosforové sloučeniny).
PUR je izolační látkou s nejkomplexnějším a energeticky nejnáročnějším výrobním procesem. Zatížení životního prostředí a ohrožení jedy se při výrobě vyskytují. Ve smyslu trvale udržitelného rozvoje jsou určité snahy o používání obnovitelných surovin.
Více na: PUR izoalce s.r.o.