Ozon je trojatomová molekula kyslíku, jde o bezbarvý plyn. Molekula ozonu je nestabilní a rozkládá se zpět na kyslík (bez vzniku dalších meziproduktů). Při nízkých koncentracích cca 110 µg/m3 má ozon sladkou, příjemnou vůni. Lidský čich je schopen rozeznat přítomnost ozonu ve vzduchu již při velmi nízkých koncentracích od cca 10 µg/m3 O3. Tato schopnost je však individuální.

Účinky ozonu nelze hodnotit jednoznačně záporně. Při delším pobytu v místech se zvýšenou koncentrací ozonu (nad cca 350 µg/m3) se však často dostavuje pálení očí, v nosu a v krku, v některých případech i tlak na hrudi, kašel a bolest hlavy. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se první příznaky obtíží mohou u některých jedinců objevit již při překročení průměrné hodinové koncentrace 160 µg/m3, podle krajské hygienické stanice u hodinových koncentrací okolo 200 µg/m3 Uvedené koncentrace ozonu mohou u zvláště citlivých jedinců vyvolat podráždění spojivek, nosní sliznice a průdušek. Nejvíce citliví jsou na ozon lidé, kteří mají zdravotní obtíže, jako je astma, chronické problémy dýchacích cest a nemoci oběhové soustavy.

Na druhou stranu je ozón využíván jako plyn s výjimečně silnými oxidačními a desinfekčními vlastnostmi. Pro své specifické vlastnosti se ozón využívá k úpravě vody, neutralizaci pachů, bakterií, různých forem virů a plísní. Je schopen ničit i takové viry jako je HIV. Ozón je druhý nejsilnější sterilizant, který má lidstvo k dispozici. Ničí 99,9 % všech známých bakterií, proto je ideální jako chemicky čistý desinfekční prostředek.

Teď k Vašemu dotazu. Ekologické centrum je informační středisko, nemáme oprávnění k posuzování zdravotní nezávadnosti výrobků. Dále se tento Váš dotaz zcela netýká problematiky životního prostředí, ale spíše hygieny uzavřených prostor. Přesto se pokusíme na Váš dotaz odpovědět aspoň v obecné rovině a poradit Vám, kam se obrátit.

Především Vás asi bude zajímat povolená koncentrace ozonu ve vnitřních prostorách staveb. Hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů jsou vyhl. MZ č. 6/2003 Sb. stanoveny pro vnitřní prostředí pobytových místností jen u některých staveb (např. školy, veřejné budova a shromažďovací prostory apod.). Limitní hodinová koncentrace ozonu je zde stanovena na 100 µg/m3. Tato hodnota dle sdělení krajské hygienické stanice v podstatě odpovídá maximální koncentraci ozonu 0,05 ppm, uvedené v návodu k použití, který jste zaslal. Tato hodnota rovněž odpovídá platnému přípustnému expoziční limitu pro osmihodinovou pracovní expozici, danému nařízením vlády.

Dále Vás zajímalo, zda je „používání přístroje……bezpečné“. Bezpečnost výrobků je v ČR zajištěna několika předpisy. V první řadě zákonem č. 102/2001 Sb., podle kterého jsou (§ 5) „Výrobce a dovozce povinni uvádět na trh a do oběhu pouze výrobky, které jsou bezpečné. Pokud výrobky svými vlastnostmi sice splňují požadavky bezpečnosti, ale určitý způsob užívání může bezpečnost spotřebitele ohrozit, jsou osoby uvádějící na trh a do oběhu takové výrobky povinny na toto nebezpečí upozornit v průvodní dokumentaci. Současně jsou tyto osoby povinny přesně označit části výrobků, které mohou vyvolat nebezpečí, a popsat způsob jejich užívání“.

Dále jsou v ČR zákonem č. 22/1997 Sb. stanovena pravidla pro stanovování technických požadavků na výrobky, aby byly bezpečné. Zákon v prvé řadě uvádí, jak jsou technické požadavky na výrobky stanoveny, což je zajištěno technickými předpisy a normami.
Dle § 13 tohoto zákona:
(1) Stanovené výrobky mohou výrobci nebo dovozci uvést na trh nebo, stanoví-li tak nařízení vlády, mohou být tyto výrobky uvedeny do provozu, jen splňují-li technické požadavky stanovené podle § 12 odst. 1 písm. b) a po posouzení shody postupem posuzování shody stanoveným podle § 12 odst. 3, a jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 2.
(2) Stanovený výrobek, má-li být uveden na trh, popřípadě do provozu, musí nebo může být v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády opatřen stanoveným označením a pokud tak stanoví nařízení vlády, musí být k němu vydáno nebo přiloženo ES prohlášení o shodě nebo jiný dokument.
(3) Označení CE na stanoveném výrobku vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech nařízeních vlády, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup.
Jak je v § 13 uvedeno, na základě tohoto zákona vláda stanoví svým nařízením: výrobky, u kterých musí být posouzena shoda s požadavky technických předpisů, technické požadavky na tyto výrobky (pokud již nejsou upraveny zvláštním právním předpisem) a výrobky, které musí být označeny českou či jinou značkou shody (nejčastěji zmíněná značka CE). Elektrická zařízení (jde prakticky o všechny výrobky provozované pod napětím 50 – 1000 V) k těmto výrobkům patří, vztahuje se na ně nařízení vlády ČR č. 17/2003 Sb, které v § 2 uvádí: Elektrické zařízení může být uvedeno na trh pouze tehdy, splňuje-li technické požadavky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení (dále jen "základní požadavky"), bylo-li vyrobeno v souladu se správnou technickou praxí z hlediska zásad bezpečnosti platných v Evropských společenstvích a neohrozí-li při správné instalaci a údržbě a používání k účelu, pro který bylo vyrobeno, bezpečnost osob, domácích a hospodářských zvířat nebo majetek.

Závěr:
Množství ozonu, které udávaná výrobce, že uvolňuje Vámi zmiňovaný přístroj, nepřekračuje shora uvedené hygienické limity ozonu ve vnitřních prostorách staveb, ovšem doporučovali bychom pro jistotu při jeho používání pravidelně větrat, což je zatím nejúčinnější způsob, jak odstranit nežádoucí plynné látky (přítomnost ozónu lze detekovat i podle typického pachu). Posouzení zdravotní nezávadnosti výrobků, o kterém se zmiňujete, provádí Státní zdravotní ústav se sídlem Šrobárova 48, 100 00 Praha 10. Tato služba je placená. V případě Vašeho zájmu se prosíme obraťte e-mailem na Doc. Pekárka ze SZÚ, e-mail: pekarek@szu.cz.
Skutečnost, že byla ohledně výrobku ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. posouzena „shoda“, označuje značka CE, která by měla být na výrobku (na Vámi zaslaném návodu k použití je). Další možností, jak můžete získat požadované údaje, je kontaktovat dovozce či prodejce s dotazem, zda a podle jakých předpisů výrobek testoval, nebo si můžete vyžádat u prodejce tzv. „prohlášení o shodě“. Ovšem podle současné legislativy je dodavatel povinen jej předložit pouze kontrolnímu orgánu, tj. ČOI (zákazníkovi není povinnost mimo návodu k použití předávat další dokumenty), domníváme se však, že seriózní prodejce by Vám měl v tomto vyhovět.